Nowa ustawa, pewniejszy konsument

fot. arch. 4DB

W Sejmie trwają prace nad przygotowanym w M.S. projektem ustawy o prawach konsumenta. Nowa regulacja porządkuje i poszerza obowiązki informacyjne sprzedawców, ujednolica zasady odstępowania od umów, skutkuje też zmianami w k.c. dotyczącymi odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Przyczyną przygotowania projektu ustawy o prawach konsumentów jest konieczność transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Drugi z celów to uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy 99/44/WE o sprzedaży konsumenckiej, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Transpozycja pierwszej ze wspomnianych dyrektyw wymaga uchylenia ustawy z dnia

Tagi: ,

Na wokandzie ETPC

fot. Szymon Janczarek

Prezentujemy omówienie najciekawszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach polskich od grudnia 2013 do lutego 2014 r. Trybunał w Strasburgu we wspomnianym okresie wydał w sprawach polskich osiem wyroków, siedmiokrotnie stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji. Aż sześć spośród nich (w sprawach Kruszyński przeciwko Polsce, Marek przeciwko Polsce, Węgrzyn przeciwko Polsce, Burczy przeciwko Polsce, Czyż przeciwko Polsce i Hajduk przeciwko Polsce) dotyczyło kwestii naruszenia art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji w związku z odebraniem skarżącym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznanego wcześniej prawa do wcześniejszej renty z tytułu wychowania dzieci wymagających stałej opieki. Z kolei w sprawie Karbin przeciwko Polsce Trybunał dopatrzył się naruszenia zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania, zabronionego

Tagi:

Przyspieszenie w okienku

rozmowa

Zgodnie z opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości reformą tzw. jednego okienka, do rozpoczęcia działalności gospodarczej wystarczy złożenie wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś czas oczekiwania na faktyczną możliwość jej rozpoczęcia zostanie skrócony do ok. 7 dni. Wejście w życie tych rozwiązań przewidziano na jesień br. W styczniu br. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Podstawowym celem projektowanych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązków zgłoszeniowych oraz przyspieszenie i ułatwienie rozpoczynania działalności przez wszystkie podmioty podlegające wpisowi do KRS. Obecnie projekt nowelizacji jest przedmiotem prac w Sejmie. Jakie zmiany przewiduje ustawodawca? Podmiot składając

Tagi:

Świadek pod ochroną

Rys. Łukasz Jagielski

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad ustawą o ochronie pokrzywdzonego i świadka. Jej najważniejsze założenia to wprowadzenie zasady poufności danych uczestników postępowań karnych oraz transparentnych instrumentów ochrony policyjnej. W Polsce brak jest kompleksowego aktu prawnego mającego na celu ochronę świadka, pokrzywdzonego i innych uczestników postępowania karnego lub karnoskarbowego, wobec których zachodzi realne zagrożenie życia lub zdrowia wynikające ze złożenia przez nich zeznań lub wyjaśnień obciążających sprawcę przestępstwa, powodujących ryzyko ich zastraszenia lub odwetu, lub też z samego faktu uczestnictwa w postępowaniu karnym. Funkcjonujący obecnie system wsparcia i ochrony odnosi się przede wszystkim do świadka koronnego, a więc skruszonego przestępcy (ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, Dz. U.

Tagi: ,

U.s.p. do korekty

fot. Krzysztof Wojciewski

Ostatnia duża nowela ustawy regulującej ustrój sądownictwa wymaga doprecyzowania. Proponowane korekty dotyczą przede wszystkim relacji służbowych między dyrektorem a prezesem sądu, prawa ministra do wglądu w akta postępowań sądowych, a także określenia długości delegacji sędziowskich do MS. Dlaczego są to zmiany niezbędne? Zasadnicza reforma ustroju sądownictwa powszechnego dokonana nowelą z 18 sierpnia 2011 r., która weszła w życie 28 marca 2013 r., obok zmian pożądanych i niekontestowanych – zarówno przez środowiska sędziowskie, jak i doktrynę prawa – wywołała w praktyce również skutki niezamierzone, w konsekwencji utrudniające funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Były one sygnalizowane przez sędziów, stowarzyszenia sędziowskie, Krajową Radę Sądownictwa. Zostały też dostrzeżone przez Ministerstwo Sprawiedliwości już w pierwszym roku funkcjonowania

Tagi:

Strategia: czas na partycypację

fot. Krzysztof Wojciewski

Przyjęta na początku lutego br. strategia dla wymiaru sprawiedliwości to pierwszy etap wspólnych działań Ministerstwa Sprawiedliwości, sądownictwa, prokuratury oraz więziennictwa zmierzających do szerszego otwarcia polskiej Temidy na obywateli. Przed nami etap wypełniania strategii konkretnymi projektami oraz jej weryfikacji w praktyce.   Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny 5 lutego 2014 r. podpisali list otwierający dokument strategiczny dla modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce. Dokument wytycza kierunki rozwoju dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość do roku 2020. Głównym priorytetem strategii jest budowanie zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości. Jej autorzy zakładają, iż osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez współdziałanie wszystkich podmiotów w przestrzeni sprawiedliwości w oparciu o priorytet ukierunkowania

Tagi:

Egzamin z państwa prawa

fot. Krzysztof Wojciewski

Rozmowa z Jerzym Kozdroniem, sekretarzem stanu w MS i najbliższym współpracownikiem Ministra Sprawiedliwości, wcześniej sędzią, radcą prawnym, posłem, wieloletnim członkiem sejmowych komisji – ustawodawczej oraz sprawiedliwości i praw człowieka. – Artur Pawlak: Panie Ministrze, nadzoruje Pan w ministerstwie kształcenie na aplikacjach prawniczych, przede wszystkim realizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Jak ocenia Pan pięcioletnią działalność szkoły? – Jerzy Kozdroń: Mam mieszane uczucia. Bardzo wysoko oceniam poziom kształcenia aplikantów, natomiast słabszą stroną jest kształcenie ustawiczne. Środki finansowe mamy bardzo ograniczone, w ostatnich latach powstał deficyt w wysokości 5 mln zł. Inna sprawa to sama organizacja szkoleń. Sędziowie i prokuratorzy nie powinni jeździć po wiedzę do Karpacza czy Jastrzębiej Góry,

Tagi:

Sędzia sprawiedliwy

fot. Kuba Kamiński/Fotorzepa/Forum

Głos miał drżący. Ale głosem tym wypowiadał słowa wielkie, ważne i odważne. Ceniony wśród prawników, szanowany przez wszystkich – jako sędzia, jako skromny i szlachetny człowiek. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Zmarł 9 stycznia br. Zawdzięczamy mu więcej, niż nam się wydaje. Nominację na sędziego Sądu Najwyższego odebrał 1 lipca 1990 r. Zasiadł w Izbie Cywilnej SN i stał się jednym z jej najwybitniejszych sędziów. Czym się wyróżniał? Potrafił rozstrzygać skomplikowane zagadnienia prawne i tak jak nikt inny, uzasadniając swoje rozstrzygnięcia, potrafił mówić zrozumiale. – Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości, rozstrzygają sprawy, orzekają o winie i karze, podejmują decyzje majątkowe i rodzinne, ale dobrze by było, aby również spełniały

Tagi:

Przemoc w rodzinie: sposoby przeciwdziałania

fot. arch. 4DB

Zmieniająca się rzeczywistość prawna wymusza na sędziach, prokuratorach i kuratorach zmianę dotychczasowych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej. Jak podwyższyć standardy udzielenia pomocy pokrzywdzonym, stosowania środków oddziaływań wobec sprawców oraz współpracy pomiędzy zainteresowanymi służbami? Na przestrzeni ostatnich kilku lat prokuratorzy, sędziowie oraz kuratorzy sądowi zostali wyposażeni w nowe narzędzia prawne, umożliwiające skuteczne i szybkie działania w zakresie działań antyprzemocowych. Perspektywa prokuratora Jedną z częściej spotykanych przyczyn wszczęcia postępowania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zawiadomienie złożone przez pokrzywdzonego na policji lub w prokuraturze. Prokurator, niezależnie od właściwości miejscowej i rodzaju czynu zabronionego, sporządza wspólny protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej (w protokole tym

Tagi:

Czas na debatę o prokuraturze

Zrzut ekranu 2014-03-2_opt

Publikujemy wypowiedź prok. Tomasza Salwy, jaką nadesłał w związku z felietonem „Popłoch w prokuraturze” autorstwa mec. Jacka Dubois opublikowanym w nr 1(19)/2014 „Na wokandzie”. Przypomnijmy, mecenas komentował w nim głosy krytyczne płynące ze środowiska prokuratorskiego odnośnie nowelizacji k.p.k. i wprowadzenia kontradyktoryjnego modelu procesu karnego. Ze szczerym rozbawieniem, ale i z uwagą, przeczytałem przemyślenia mec. Jacka Dubois na temat codziennej pracy prokuratorów, ich zmartwień i oczekiwań. Pomimo, iż z większością przedstawionych przez Pana mecenasa tez się nie zgadzam, liczę na to, iż tekst tak zacnego i powszechnie szanowanego przedstawiciela palestry otworzy szerszą polemikę na łamach „Na Wokandzie” dotyczącą kondycji prokuratury. Panie mecenasie, popełniając swoją wypowiedź niejako nieświadomie działa Pan na „nasze zlecenie”,

Tagi: ,

Sztuka (prze)słuchania dziecka

rys. Łukasza Jagielski

Małoletni posiadają wrażliwą, kształtującą się psychikę, którą podczas przesłuchania należy chronić przed wtórną wiktymizacją. Dodatkowo, uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego jest szczególną umiejętnością. W efektywnym przesłuchiwaniu najmłodszych pomocną okaże się metoda prof. Thomasa D. Lyona. Thomas D. Lyon jest profesorem prawa i psychologii z USA specjalizującym się w technikach przesłuchiwania dzieci – ofiar i świadków przestępstw. Przewodniczył sekcji ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, obecnie kieruje Wydziałem Prawa i Psychologii w Uniwersytecie Południowej Kalifornii, współpracuje m.in. z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Metoda prof. Lyona oparta jest na wynikach badań naukowych (terenowych i laboratoryjnych) oraz doświadczeniach pracy z dziećmi. Powstała z myślą o małoletnich przesłuchiwanych na okoliczność wykorzystywania seksualnego, ale także

Tagi: ,

W granicach prawa

fot. Krzysztof Wojciewski

Autorom „ustawy o niebezpiecznych” zarzucano łamanie Konstytucji i praw obywatelskich. Z perspektywy czasu widać, że apokaliptyczne wizje się nie ziściły. Krytykowane prawo obroniono w praktyce – pisze urzędnik M.S.   Mariusz T. był już chyba widziany wszędzie – we Wrocławiu, na Mazurach i nad Bałtykiem. Niektóre media śledziły jego wyjście na wolność z większą uwagą niż zeszłoroczne konklawe. Wystarczy wspomnieć tykający w jednym z tabloidów „zegar grozy” odliczający czas do „wyjścia bestii na wolność” oraz wyczekiwanie kordonu dziennikarzy przed zakładem karnym w dniu jego opuszczenia przez Mariusza T. Przez wiele tygodni temat pedofili nie schodził z pierwszych stron gazet. Trudno jednak tej kampanii przypisać wyłącznie cel

Tagi:

ETPCz o środkach zapobiegawczych

rys. Łukasz Jagielski

Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania doczekała się bogatego orzecznictwa Strasburga. Stosowanie w postępowaniu karnym pozostałych środków zapobiegawczych w sposób niezgodny ze standardem konwencyjnym może również spotkać się z negatywną oceną Trybunału. Tymczasowe aresztowanie jest tym środkiem, który wiąże się z najszerszą ingerencją w sferę prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego obywatela. Najczęstsze zastrzeżenia w tym zakresie, jakie formułuje Trybunał pod adresem władz krajowych, dotyczą nadmiernie długiego czasu jego stosowania, niezgodnego ze standardem wynikającym z art. 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zdecydowanie rzadziej pojawiają się w orzeczeniach Trybunału inne zagadnienia związane z tymczasowym aresztowaniem, dotyczące np. jego nieproporcjonalnego charakteru czy pewnych aspektów proceduralnych (konieczność przestrzegania zasady równości broni, stosowanie tymczasowego

Tagi:

Diabeł tkwi w strukturach

fot. Jarosław Śliwoński

Prokuraturę czeka katastrofa. Instytucja tak zbiurokratyzowana nie udźwignie obowiązków związanych z wprowadzeniem kontradyktoryjnego procesu karnego. Jest na to sposób – trzeba zlikwidować dwa szczeble nadzoru służbowego – pisze prokurator. W obliczu wchodzącego w życie 1 lipca 2015 r. karnego procesu kontradyktoryjnego, prokuratura jest dziś organizacyjnie nieprzygotowana do wyznaczonej wyłącznie dla niej funkcji przeprowadzania dowodów oskarżenia w postępowaniu sądowym. Czy zmiany w tej instytucji związane z projektowaną przez Ministra Sprawiedliwości ustawą Prawo o prokuraturze temu zaradzą? Każdy prokurator jest tu zdany na osobiste spekulacje, gdyż projekt nowego prawa tkwi głęboko w kuluarach rządowych i wiążące ustalenia wciąż nie są znane. Z dystansem do śledztw Niebezzasadnie przez ostatnie lata prokuratura miała bardzo „złą

Tagi: ,

Prawnik emocjonalny

rys. Łukasz Jagielski

W świecie emocji i rozrywki dominujących w przekazach medialnych, komunikacja społeczna radcy czy adwokata – by była skuteczna w wymiarze biznesowym – również musi stać się bardziej rozrywkowa i emocjonalna. Jak pogodzić ten wymóg ze zgoła odmiennymi przekonaniami środowiska prawniczego oraz obowiązującymi go ograniczeniami prawno–etycznymi? Co najmniej od kilkunastu lat większość odbiorców komunikatów medialnych i marketingowych szuka w nich zabawy, rozrywki, gry. Konsumenci mediów oczekują niezwykłości i niecodzienności komunikacyjnej, dlatego w natłoku informacji dostrzegają przede wszystkim przekazy o niecodziennej formie, wykorzystujące oryginalny koncept i wyjątkowe środki komunikacyjne. Nie ignorują na szczęście poważnych zagadnień, ale wolą, gdy podawane są one w atrakcyjny sposób, albo gdy podkreśla się ich

Tagi: ,