Przemoc w rodzinie: sposoby przeciwdziałania

fot. arch. 4DB

Zmieniająca się rzeczywistość prawna wymusza na sędziach, prokuratorach i kuratorach zmianę dotychczasowych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej. Jak podwyższyć standardy udzielenia pomocy pokrzywdzonym, stosowania środków oddziaływań wobec sprawców oraz współpracy pomiędzy zainteresowanymi służbami? Na przestrzeni ostatnich kilku lat prokuratorzy, sędziowie oraz kuratorzy sądowi zostali wyposażeni w nowe narzędzia prawne, umożliwiające skuteczne i szybkie działania w zakresie działań antyprzemocowych. Perspektywa prokuratora Jedną z częściej spotykanych przyczyn wszczęcia postępowania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zawiadomienie złożone przez pokrzywdzonego na policji lub w prokuraturze. Prokurator, niezależnie od właściwości miejscowej i rodzaju czynu zabronionego, sporządza wspólny protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej (w protokole tym

Tagi:

Sztuka (prze)słuchania dziecka

rys. Łukasza Jagielski

Małoletni posiadają wrażliwą, kształtującą się psychikę, którą podczas przesłuchania należy chronić przed wtórną wiktymizacją. Dodatkowo, uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego jest szczególną umiejętnością. W efektywnym przesłuchiwaniu najmłodszych pomocną okaże się metoda prof. Thomasa D. Lyona. Thomas D. Lyon jest profesorem prawa i psychologii z USA specjalizującym się w technikach przesłuchiwania dzieci – ofiar i świadków przestępstw. Przewodniczył sekcji ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, obecnie kieruje Wydziałem Prawa i Psychologii w Uniwersytecie Południowej Kalifornii, współpracuje m.in. z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Metoda prof. Lyona oparta jest na wynikach badań naukowych (terenowych i laboratoryjnych) oraz doświadczeniach pracy z dziećmi. Powstała z myślą o małoletnich przesłuchiwanych na okoliczność wykorzystywania seksualnego, ale także

Tagi: ,

ETPCz o środkach zapobiegawczych

rys. Łukasz Jagielski

Praktyka stosowania tymczasowego aresztowania doczekała się bogatego orzecznictwa Strasburga. Stosowanie w postępowaniu karnym pozostałych środków zapobiegawczych w sposób niezgodny ze standardem konwencyjnym może również spotkać się z negatywną oceną Trybunału. Tymczasowe aresztowanie jest tym środkiem, który wiąże się z najszerszą ingerencją w sferę prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego obywatela. Najczęstsze zastrzeżenia w tym zakresie, jakie formułuje Trybunał pod adresem władz krajowych, dotyczą nadmiernie długiego czasu jego stosowania, niezgodnego ze standardem wynikającym z art. 5 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zdecydowanie rzadziej pojawiają się w orzeczeniach Trybunału inne zagadnienia związane z tymczasowym aresztowaniem, dotyczące np. jego nieproporcjonalnego charakteru czy pewnych aspektów proceduralnych (konieczność przestrzegania zasady równości broni, stosowanie tymczasowego

Tagi: