Na wokandzie ETPC

fot. Szymon Janczarek

Prezentujemy omówienie najciekawszych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach polskich od grudnia 2013 do lutego 2014 r. Trybunał w Strasburgu we wspomnianym okresie wydał w sprawach polskich osiem wyroków, siedmiokrotnie stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji. Aż sześć spośród nich (w sprawach Kruszyński przeciwko Polsce, Marek przeciwko Polsce, Węgrzyn przeciwko Polsce, Burczy przeciwko Polsce, Czyż przeciwko Polsce i Hajduk przeciwko Polsce) dotyczyło kwestii naruszenia art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji w związku z odebraniem skarżącym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznanego wcześniej prawa do wcześniejszej renty z tytułu wychowania dzieci wymagających stałej opieki. Z kolei w sprawie Karbin przeciwko Polsce Trybunał dopatrzył się naruszenia zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania, zabronionego

Tagi:

Przyspieszenie w okienku

rozmowa

Zgodnie z opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości reformą tzw. jednego okienka, do rozpoczęcia działalności gospodarczej wystarczy złożenie wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś czas oczekiwania na faktyczną możliwość jej rozpoczęcia zostanie skrócony do ok. 7 dni. Wejście w życie tych rozwiązań przewidziano na jesień br. W styczniu br. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Podstawowym celem projektowanych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązków zgłoszeniowych oraz przyspieszenie i ułatwienie rozpoczynania działalności przez wszystkie podmioty podlegające wpisowi do KRS. Obecnie projekt nowelizacji jest przedmiotem prac w Sejmie. Jakie zmiany przewiduje ustawodawca? Podmiot składając

Tagi:

Nowa ustawa, pewniejszy konsument

fot. arch. 4DB

W Sejmie trwają prace nad przygotowanym w M.S. projektem ustawy o prawach konsumenta. Nowa regulacja porządkuje i poszerza obowiązki informacyjne sprzedawców, ujednolica zasady odstępowania od umów, skutkuje też zmianami w k.c. dotyczącymi odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Przyczyną przygotowania projektu ustawy o prawach konsumentów jest konieczność transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Drugi z celów to uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy 99/44/WE o sprzedaży konsumenckiej, wdrożonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Transpozycja pierwszej ze wspomnianych dyrektyw wymaga uchylenia ustawy z dnia

Tagi: ,

Mniej upadłości, więcej napraw

Prace nad nowym prawem restrukturyzacyjnym oraz nowelizacją prawa upadłościowego wkraczają w decydujący etap. Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki rozwiązania mają pomóc przedsiębiorcom przeżywającym problemy ekonomiczne utrzymać działalność, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze umożliwia krytyczną weryfikację stopnia realizacji stawianych jej celów. Postępowania toczące się w oparciu o te przepisy wykazują się stosunkowo długim czasem trwania, wysokimi kosztami i średnim zaspokojeniem wierzycieli. W ich efekcie tylko w nielicznych przypadkach udaje się zachować przedsiębiorstwo dłużnika (upadłego), mimo że często jest to znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca mający

Tagi: ,

Pokrzywdzeni w centrum uwagi

Tegoroczny Tydzień zorganizowano w dniach

2143 osoby, które otrzymały porady od adwokatów, radców prawnych, komorników, prokuratorów, policjantów oraz psychologów – oto efekt tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Działania na rzecz poszkodowanych nie ograniczają się jednak do organizacji Tygodnia i trwają przez cały rok. Porady w ramach tegorocznego, 14. Tygodnia Pomocy, świadczone były w dniach 24 lutego – 1 marca w 15 wyspecjalizowanych ośrodkach pomocy pokrzywdzonym działających pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie całej Polski, a także w kilkudziesięciu punktach w mniejszych miejscowościach, które prowadzone są przez lokalne organizacje pozarządowe. W tym roku lista dyżurów liczyła aż 65 stron objętości. W działania na rzecz pokrzywdzonych aktywnie włączyła się Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik

Tagi: ,

Konferencja naukowa „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym” – Kraków 22-23 maja 2014 r.

MTU4eDExOSFjcm9w,kk

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”, która obędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 22-23 maja 2014 r., stanowi finalny etap międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Harmonia 4”. Wykonawcą projektu jest kadra naukowa Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizowany projekt dotyczy niezwykle skomplikowanej płaszczyzny praw i wolności obywatelskich. Wykonawcy grantu przeprowadzili wieloaspektową analizę problematyki pozaprocesowego pozyskiwania dowodów w procesie karnym – począwszy od konfrontacji konstytucyjnie zagwarantowanych praw i wolności z rozmaitymi metodami zbierania dowodów, poprzez prawne aspekty pozyskiwania materiału dowodowego z operacyjnych działań organów państwa oraz podmiotów prywatnych, a skończywszy na możliwości wykorzystania dowodu

Tagi: