Przyspieszenie w okienku

Tagi:
rozmowa

fot. arch 4DB

Zgodnie z opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości reformą tzw. jednego okienka, do rozpoczęcia działalności gospodarczej wystarczy złożenie wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś czas oczekiwania na faktyczną możliwość jej rozpoczęcia zostanie skrócony do ok. 7 dni. Wejście w życie tych rozwiązań przewidziano na jesień br.

W styczniu br. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Podstawowym celem projektowanych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązków zgłoszeniowych oraz przyspieszenie i ułatwienie rozpoczynania działalności przez wszystkie podmioty podlegające wpisowi do KRS. Obecnie projekt nowelizacji jest przedmiotem prac w Sejmie.

Jakie zmiany przewiduje ustawodawca? Podmiot składając wniosek o wpis do KRS nie będzie miał już obowiązku wypełniać i dołączać wymaganych dotąd formularzy do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szybsze rozpoczynanie działalności nastąpi w wyniku skrócenia czasu oczekiwania na nadanie identyfikatorów NIP i REGON. Będzie to możliwe dzięki mechanizmowi automatycznej wymiany danych pomiędzy rejestrami. W efekcie podmiot bezpośrednio po dokonaniu wpisu do KRS uzyska automatycznie również identyfikatory NIP i REGON. Nastąpi to na podstawie danych przekazanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego z KRS do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Nadane identyfikatory będą także automatycznie, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zamieszczane w KRS, bez konieczności wydawania przez sąd rejestrowy orzeczenia w tym zakresie.

W praktyce, moment wpisu do KRS stanie się zatem dniem, od którego podmiot rozpocznie swoją działalność. Czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia działalności po uzyskaniu niezbędnych identyfikatorów, wynoszący dzisiaj ok. 25 dni, ulegnie skróceniu do siedmiu dni.

Zmiana filozofii

Regulacja wprowadzająca w 2009 r. zasadę „jednego okienka”, oparta na słusznym założeniu, że konieczne jest usprawnienie procedury związanej z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów w postaci skrócenia czasu rozpoczynania działalności. Obecnie składając do sądu rejestrowego wniosek o wpis do rejestru, podmiot ma obowiązek dołączyć do niego odpowiednie formularze i zgłoszenia identyfikacyjne dla urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podmiot wypełnia więc w tym samym czasie wiele dokumentów i powiela szereg danych na potrzeby różnych instytucji. Rolą sądu rejestrowego jest natomiast przekazanie tych formularzy właściwym organom w celu ich rozpoznania. Po dokonaniu wpisu do KRS sąd przesyła zatem formularze pocztą do wskazanych instytucji.

Podstawą nowego modelu zasady „jednego okienka” jest zmiana filozofii funkcjonowania ewidencji i rejestrów prowadzonych przez urząd skarbowy, GUS i ZUS, a także roli wpisu w KRS dla zadań tych organów. Sprowadza się ona do ograniczenia zakresu obowiązków zgłoszeniowych na rzecz samodzielnego działania instytucji państwowych. Decydującym dla rozpoczęcia działalności stanie się wpis do KRS, gdyż dane objęte jego treścią będą miały charakter wiążący dla potrzeb ewidencji podatkowej (NIP), rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz ewidencji prowadzonej przez ZUS (konto płatnika składek). Ten podstawowy pakiet danych o podmiocie będzie automatycznie zasilał ewidencje i rejestry prowadzone przez wymienione instytucje.

Uproszczony obowiązek

Co z danymi, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są wciąż wymagane przez US, GUS i ZUS? Istniejący dziś obowiązek zgłoszeniowy dla podmiotu wpisanego do KRS zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających, w tym m.in. numeru rachunku bankowego, adresu przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz danych kontaktowych.

Wykonanie takiego uproszczonego obowiązku będzie następowało już po wpisie do KRS. Podmiot będzie zamieszczał dane na jednym formularzu składanym w formie papierowej lub elektronicznej w urzędzie skarbowym, a organ podatkowy właściwe dane przekaże dalej do GUS i ZUS. Obowiązek ten nie będzie wstrzymywał rozpoczynania działalności przez podmiot. W obecnym stanie prawnym podmiot również samodzielnie zgłasza dane, którymi nie dysponuje w momencie rejestracji w KRS bądź które wymagają aktualizacji, jednak czyni to odrębnie w każdej z instytucji.

Wejście w życie tych rozwiązań zaplanowano na 1 października 2014 r.