Do rozmowy trzeba dwojga

61 strona_opt

Publikujemy odpowiedź prok. Małgorzaty Szeroczyńskiej na felieton mec. Jacka Dubois pt. „Prokuratorzy, porozmawiajmy” z nr 2(20)/2014 „Na wokandzie”. Panie Mecenasie! Z przyjemnością zawsze czytam Pana felietony. Ostatni jednak mnie rozczarował. Stan polskiej prokuratury to zbyt poważny temat, żeby pozwalać sobie na osobiste wycieczki. Rozmowa o prokuraturze musi być rzeczowa, pokazywać niedostatki, ale też proponować rozwiązania, które mają szansę przynieść jej uzdrowienie. Tego w Pana felietonie brakuje. Nie znam osobiście ani prokuratora Jacka Skały, ani prokuratora Tomasza Salwy, z których opiniami o wchodzącym w życie 1 lipca 2015 r. nowym modelu procesu karnego Pan polemizuje. Cenię jednak ich działalność i odważne wypowiedzi, gdyż nie boją się głośno mówić o tym,

Procedura i empatia

55. Krzysztof Sobczak _opt

Dążenie do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia postępowania może skutkować niechęcią do uznawania argumentów burzących przyjęte już założenie. To mechanizm psychologicznie zrozumiały, ale w wymiarze sprawiedliwości – wyjątkowo groźny.  Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała niedawno do Prokuratora Generalnego o zwiększenie wysiłków w celu wznowienia postępowania karnego w sprawie Adama Dudały. Odbywa on karę za zabójstwa, których mógł nie popełnić. Dudała został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku na 25 lat pozbawienia wolności za podwójne zabójstwo, którego miał się dopuścić w 1998 r. Jak podkreślają autorzy apelu, od początku sprawa ta była pełna wątpliwości. Całość zarzutów wobec skazanego została skonstruowana w oparciu o wyjaśnienia wielokrotnego recydywisty, który zdecydował się na współpracę

Strasburg o niezawisłości i bezstronności

35. status sędziego_opt

Artykuł 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wspomina wprost o prawie każdego do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy przez sąd, który nie tylko musi być ustanowiony ustawą, ale również winien być niezawisły i bezstronny. Jakie znaczenie Trybunał w Strasburgu nadaje tym pojęciom w swoim orzecznictwie? Na gruncie jakich stanów faktycznych ETPCz stwierdzał w sprawach polskich naruszenie tego artykułu Konwencji?  Pojęcie niezawisłości należy łączyć przede wszystkim z zasadą trójpodziału władzy i separacji władzy sądowniczej od innych jej rodzajów, zwłaszcza od egzekutywy. Dla uznania sądu za niezawisły konieczne jest jego strukturalne odizolowanie od władzy wykonawczej, jak również istnienie przewidzianych prawem gwarancji instytucjonalnych, chroniących sądownictwo przed ingerencją ze strony

Końcowe odliczanie

52. JRN_1439_opt

Prokuratorzy najczęściej nie mają pojęcia o okolicznościach spraw, w których oskarżają przed sądem, gdyż z zasady nie są ich gospodarzami i nie znają ich akt. Jeśli ta wieloletnia praktyka nie ulegnie zmianie, kontradyktoryjny proces będzie katastrofą – przekonuje prokurator. Aktorzy procesu karnego, a wśród nich oskarżyciele publiczni, 1 lipca 2015 r. obudzą się w całkowicie nowej rzeczywistości procesowej. Od dłuższego czasu w mediach zainteresowanych problematyką funkcjonowania organów ściągania, ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości toczy się dyskusja, w której przewija się pytanie, na ile policja, prokuratura i sąd przygotowani są do stawienia czoła wyzwaniom, które niesie za sobą kontradyktoryjny model postępowania karnego. Kolejne z pytań dotyczy samych przedstawicieli

Powrót małych sądów

23. usp1_opt

Z początkiem przyszłego roku na mapę sądownictwa – zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych – ma powrócić 41 z 79 sądów zniesionych w styczniu 2013 r. Jakie wnioski płyną z dwóch lat funkcjonowania jednostek sądownictwa w zmienionym kształcie? I jakie korzyści niesie wpisanie do u.s.p. rozwiązań, na mocy których powrót części małych sądów stanie się faktem?  Z dniem 1 stycznia 2013 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, zniesionych zostało 79 sądów rejonowych o etatyzacji do dziewięciu stanowisk sędziowskich włącznie, co stanowiło 24,6 proc. wszystkich jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego tego szczebla. Z tym samym dniem wszystkie wydziały jednostek

Agencje dobrego wyboru

32. Dubois OK_fmt

Nakłaniając podejrzanych do współpracy funkcjonariusze nie przedstawiają im rzetelnie ich sytuacji procesowej. Dlatego oferta podjęcia współpracy z organami ścigania powinna być składana w obecności adwokata i realizowana przy jego udziale. Jedna z setek podobnych spraw. Przedsiębiorca staje pod zarzutem kupna przedmiotów pochodzących z kradzieży. W trakcie przesłuchania zaprzecza znajomości ze złodziejami, nie przyznaje się do winy i oświadcza, że nie będzie niczego wyjaśniał. Prokurator decyduje się wystąpić o areszt. Podejrzany wprowadzony na salę zaczyna od złożenia oświadczenia, że chce się bronić sam i nie będzie korzystał z pomocy obrońcy. Spogląda na funkcjonariuszy, szukając w ich oczach aprobaty. A gdy jej nie dostrzega, pyta: Czy dobrze powiedziałem? Przecież panowie kazali,

Psychologia dla prawnika

41. psychologia dla pr_opt

Młodzi prawnicy u progu kariery, biegli w procedurach i przepisach, czasem nie posiadają odpowiedniej wrażliwości koniecznej do obcowania ze swoimi klientami. Brak wystarczającej empatii czy też wprawy w efektywnym komunikowaniu się może skutkować trudnościami w osiągnięciu zawodowego sukcesu. Jak i gdzie uczyć się kontaktu z drugą, często skrzywdzoną, osobą?  Obecność w sądzie, prokuraturze czy też w kancelarii prawnej nie jest doświadczeniem, którego obywatel doświadcza na co dzień. Kontakt z sędzią czy adwokatem będzie dla „przeciętnego Kowalskiego” sytuacją nową i wyjątkową. Nie znając przepisów prawa, ale także czując autorytet i powagę drugiej strony, obywatele są przeważnie zagubieni, zestresowani. Dodatkowo, korzystają zazwyczaj z pomocy prawnej w sytuacjach dla siebie trudnych i ważnych, które już same w sobie są

Z pamiętnika młodego prawnika

38. blogologia_opt

Jest doskonałym narzędziem marketingowym. Klienci pojawiają się często już po kilkunastu dniach od opublikowania pierwszych prawniczych wpisów. O tym, jak poprowadzić profesjonalnego bloga, radzą prawnicy, którzy osiągnęli mistrzostwo w tego rodzaju autopromocji.  Jesteśmy najlepsi, najszybsi, a jesienią sprawy rozwodowe będą prowadzone o 20 proc. taniej – przepisy nie pozwalają adwokatom i radcom na takie reklamowanie swojej działalności. Dlatego prawnicy zwykle ograniczają się do poinformowania na stronach internetowych o swoich specjalnościach, publikują w prasie, uczestniczą w wydarzeniach branż, które obsługują. To jednak zwykle nie zapewnia tłumów u drzwi kancelarii. Dziś warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku usług prawniczych jest nawiązanie stałej relacji z jak największą liczbą klientów oraz zapewnienie im

Tagi:

Największa władza na ziemi

44. FKW_0051_opt

O istocie sędziowania, wyzwaniach procesu karnego oraz przygodzie z polityką – rozmowa z sędzią Barbarą Piwnik, od 29 lat orzekającą w sprawach karnych.  – Pani Sędzio, czy wychodząc z sądu po całym dniu orzekania zostawia Pani za sobą uczucia i emocje? – Nigdy. Sędzia w pracy wprawdzie nie poddaje się emocjom, zachowuje dystans, nie może mieć osobistego stosunku do sprawy, ale wychodząc z sądu nie zamyka w nim spraw. One towarzyszą mu nawet wiele lat po wydaniu wyroku. Orzekanie w sprawach karnych to ciężka praca, w nienajlepszych warunkach, często na gruncie słabo przygotowanego materiału dowodowego. No i z ciągłym ciężarem odpowiedzialności, gdyż nawet drobna w potocznym rozumieniu sprawa, jeśli kończy

Tagi:

Zwolnienie gorsze od choroby

44. fotograf-plock-173_opt

Do przewlekłości postępowań sądowych przyczyniają się wadliwe rozwiązania organizacyjno-prawne, w tym sposób usprawiedliwiania niestawiennictwa na wezwanie (zawiadomienie) organu prowadzącego postępowanie – pisze sędzia. Powszechnie wiadomo, że zaświadczenie lekarskie jest w stanie zapewnić realizację nie tylko funkcji związanej z ochroną zdrowia i prawidłową rekonwalescencją, ale pozwala też ochronić osobę, której dotyczy, przed obowiązkami prawnymi. Lekarze nie zawsze potrafią lub chcą odnaleźć i wyważyć właściwe proporcje między tymi konsekwencjami. Niesłusznie stawiają też na ogół znak równości między niezdolnością do pracy a niemożnością wypełnienia obowiązku lub skorzystania z uprawnienia procesowego. W procesie karnym czynności, co do zasady, nie przeprowadza się, gdy osoba zobowiązana lub uprawniona do udziału w niej usprawiedliwiła należycie niestawiennictwo

Sędzia, prawnik, obywatel

57. 1-N-553_fmt

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. sądownictwo i system edukacji prawniczej trzeba było zbudować od fundamentów. Jedną z najbarwniejszych osób, które wzięły udział w tym procesie, był adwokat i sędzia Bronisław Stelmachowski. Jego droga życiowa to historia prawdziwego człowieka sukcesu na miarę niepodległej Rzeczpospolitej.  Po 1989 r. polski wymiar sprawiedliwości zaczął poszukiwać swoich korzeni w czasach II Rzeczpospolitej. W przemianach politycznych, które umożliwiły powstanie III RP, ważną rolę odegrał prof. Andrzej Stelmachowski, prawnik i polityk, marszałek Senatu I kadencji. Siedemdziesiąt lat wcześniej w budowie zrębów polskiej państwowości uczestniczył jego ojciec – Bronisław, którego postać może dziś stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń polskich prawników. Profesjonalista Gdy wiosną 1919 r.

Ludzie, nie struktury

52. _MG_3340_opt

Publikujemy polemikę autorstwa prok. Ryszarda Tłuczkiewicza, jaką nadesłał w związku z artykułem „Diabeł tkwi w strukturach” pióra prok. Dariusza Michalaka, opublikowanym w numerze 2(20)/2014 „Na wokandzie”. Przypomnijmy – autor, pisząc o nieprzygotowaniu prokuratury na wprowadzenie kontradyktoryjnego modelu postępowania karnego, postulował m.in. ograniczenie zbiurokratyzowanego i rozbudowanego nadzoru służbowego w tej instytucji, poprzez likwidację jego szczebla okręgowego i apelacyjnego.  Tekst pana prokuratora Dariusza Michalaka „Diabeł tkwi w strukturach” zmusza do polemiki. Choć większość tez przedstawionych w tym artykule wzbudza głęboki sprzeciw, zgodzić się trzeba z Autorem co do jednego. Reforma modelu postępowania karnego wymagała równoczesnego opracowania nowych rozwiązań w innych aktach prawnych, w tym zwłaszcza normujących ustrój i funkcjonowanie prokuratury. Nic nie stało na przeszkodzie, by

Bliżej przesłuchiwanych dzieci

33. przyjazny pokój_SR_opt

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami k.p.k., zmianie uległy warunki i zasady przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych oraz świadków przestępstw. Rozszerzono krąg osób podlegających „przyjaznemu trybowi”, zaś pokoje przesłuchań wpisano do k.p.k. Co jeszcze zmieniło się w tym zakresie lub zmieni w najbliższym czasie? Przesłuchanie dzieci w postępowaniu karnym zawsze stanowi wyzwanie – zarówno dla samych małoletnich, jaki dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Składający zeznania małoletni często znajdują się w sytuacjach dla nich trudnych. Nie chciałam tam iść. Wiedziałam, że to będzie jeden z najgorszych dni w moim życiu. Wszystko się we mnie trzęsło. Było mi zimno i bolał mnie brzuch. Usiłowałam ćwiczyć oddech tak jak uczyła mnie pani psycholog i powtarzałam w myślach „będzie dobrze,

Na wokandzie ETPCz

12. inside3_opt

Prezentujemy omówienie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w okresie czerwiec – lipiec 2014 r. w sprawach ze skarg przeciwko Polsce. Pomimo tego, iż niewątpliwie najgłośniejszymi wyrokami wydanymi w ostatnich miesiącach są te dotyczące tzw. tajnych więzień CIA (Al-Nashiri przeciwko Polsce i Abu Zubaydah przeciwko Polsce), w okresie tym Trybunał ogłosił jeszcze trzy inne interesujące orzeczenia. W dwóch nie stwierdził naruszenia postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (P.K. przeciwko Polsce oraz Ruszkowska przeciwko Polsce), w jednym – skreślił sprawę z listy skarg po jej wcześniejszym rozstrzygnięciu merytorycznym (Waldemar Nowakowski przeciwko Polsce). O kontaktach z dziećmi W wyroku z 10 czerwca 2014 r. Trybunał po raz kolejny zajmował się problemem

Pokrzywdzony i świadek w centrum uwagi

15. paragraf_reforma p_opt

Proponowane przez Ministra Sprawiedliwości zwiększenie ochrony świadków i pokrzywdzonych ma szansę wyeliminować ich obawy przed składaniem zeznań. W warunkach kontradyktoryjnego modelu procesu karnego oraz ewolucji pozycji procesowej pokrzywdzonych w legislacji krajowej i europejskiej, ich przyjęcie staje się koniecznością. Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie i pomocy dla świadka i pokrzywdzonego 15 lipca br. został przyjęty przez Radę Ministrów, zaś 27 sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Proponowana regulacja stanowi dopełnienie reformy systemu prawa karnego w Polsce, którego głównymi filarami są: wchodząca w życie 1 lipca 2015 r. nowela kodeksu postępowania karnego zmieniająca model tego postępowania na kontradyktoryjny oraz dyskutowana obecnie w Sejmie kompleksowa zmiana części ogólnej kodeksu karnego w kierunku