Strasburg o niezawisłości i bezstronności

35. status sędziego_opt

Artykuł 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wspomina wprost o prawie każdego do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy przez sąd, który nie tylko musi być ustanowiony ustawą, ale również winien być niezawisły i bezstronny. Jakie znaczenie Trybunał w Strasburgu nadaje tym pojęciom w swoim orzecznictwie? Na gruncie jakich stanów faktycznych ETPCz stwierdzał w sprawach polskich naruszenie tego artykułu Konwencji?  Pojęcie niezawisłości należy łączyć przede wszystkim z zasadą trójpodziału władzy i separacji władzy sądowniczej od innych jej rodzajów, zwłaszcza od egzekutywy. Dla uznania sądu za niezawisły konieczne jest jego strukturalne odizolowanie od władzy wykonawczej, jak również istnienie przewidzianych prawem gwarancji instytucjonalnych, chroniących sądownictwo przed ingerencją ze strony

Bliżej przesłuchiwanych dzieci

33. przyjazny pokój_SR_opt

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami k.p.k., zmianie uległy warunki i zasady przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych oraz świadków przestępstw. Rozszerzono krąg osób podlegających „przyjaznemu trybowi”, zaś pokoje przesłuchań wpisano do k.p.k. Co jeszcze zmieniło się w tym zakresie lub zmieni w najbliższym czasie? Przesłuchanie dzieci w postępowaniu karnym zawsze stanowi wyzwanie – zarówno dla samych małoletnich, jaki dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Składający zeznania małoletni często znajdują się w sytuacjach dla nich trudnych. Nie chciałam tam iść. Wiedziałam, że to będzie jeden z najgorszych dni w moim życiu. Wszystko się we mnie trzęsło. Było mi zimno i bolał mnie brzuch. Usiłowałam ćwiczyć oddech tak jak uczyła mnie pani psycholog i powtarzałam w myślach „będzie dobrze,

Psychologia dla prawnika

41. psychologia dla pr_opt

Młodzi prawnicy u progu kariery, biegli w procedurach i przepisach, czasem nie posiadają odpowiedniej wrażliwości koniecznej do obcowania ze swoimi klientami. Brak wystarczającej empatii czy też wprawy w efektywnym komunikowaniu się może skutkować trudnościami w osiągnięciu zawodowego sukcesu. Jak i gdzie uczyć się kontaktu z drugą, często skrzywdzoną, osobą?  Obecność w sądzie, prokuraturze czy też w kancelarii prawnej nie jest doświadczeniem, którego obywatel doświadcza na co dzień. Kontakt z sędzią czy adwokatem będzie dla „przeciętnego Kowalskiego” sytuacją nową i wyjątkową. Nie znając przepisów prawa, ale także czując autorytet i powagę drugiej strony, obywatele są przeważnie zagubieni, zestresowani. Dodatkowo, korzystają zazwyczaj z pomocy prawnej w sytuacjach dla siebie trudnych i ważnych, które już same w sobie są

Złotoust(n)e motywy

28. uzasadnienia_1_opt

Uzasadnienie wyroku w sali rozpraw to jeden z najważniejszych przejawów komunikacji sądu ze społeczeństwem. Dla oskarżonego jest lekcją sprawiedliwości, dla dziennikarzy – istotną pomocą w relacjonowaniu procesów. W jaki sposób ustne motywy wygłaszają sędziowie orzekający w najbardziej medialnych procesach?  Jak mówić o wydanym przez siebie wyroku, by robić to dobrze, czyli przekonująco dla stron i publiczności? – Na początek powiem, jak nie mówić – odpowiada sędzia Marek Celej z Sądu Okręgowego w Warszawie i z uśmiechem przywołuje anegdotę. – Kiedy byłem początkującym sędzią w Nowym Dworze Mazowieckim, orzekałem w sprawie o włamanie do kiosku. Orzeczony wyrok – warunkowe zawieszenie kary. Ustne uzasadnienie, które wygłosiłem na sali, było dalekie od

Medialne ABC

30. rzecznicy_opt

Jak budować zaufanie do trzeciej władzy? Jak działa sprawne biuro prasowe? I dlaczego rola rzecznika prasowego nie sprowadza się jedynie do przesłania krótkiej informacji dziennikarzom? Publikujemy zbiór dobrych praktyk w zakresie budowania wizerunku sądu w mediach, wypracowany przez rzeczników i koordynatorów prasowych sądów.  Komunikacja medialna to temat wywołujący w środowisku sędziowskim sporo kontrowersji. Jedno nie budzi wątpliwości – w tej kwestii jest jeszcze sporo do zrobienia. Sędziowie, i to nie tylko rzecznicy prasowi sądów, są świadomi niskiego zaufania obywateli i chcą komunikować się ze społeczeństwem, ale jednocześnie często nie wiedzą, jak robić to skutecznie oraz jak zadbać o pozytywny wizerunek swoich sądów. Warto więc zapoznać się z radami sędziów mających