Medialne ABC

30. rzecznicy_opt

Jak budować zaufanie do trzeciej władzy? Jak działa sprawne biuro prasowe? I dlaczego rola rzecznika prasowego nie sprowadza się jedynie do przesłania krótkiej informacji dziennikarzom? Publikujemy zbiór dobrych praktyk w zakresie budowania wizerunku sądu w mediach, wypracowany przez rzeczników i koordynatorów prasowych sądów.  Komunikacja medialna to temat wywołujący w środowisku sędziowskim sporo kontrowersji. Jedno nie budzi wątpliwości – w tej kwestii jest jeszcze sporo do zrobienia. Sędziowie, i to nie tylko rzecznicy prasowi sądów, są świadomi niskiego zaufania obywateli i chcą komunikować się ze społeczeństwem, ale jednocześnie często nie wiedzą, jak robić to skutecznie oraz jak zadbać o pozytywny wizerunek swoich sądów. Warto więc zapoznać się z radami sędziów mających

Na wokandzie ETPCz

12. inside3_opt

Prezentujemy omówienie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w okresie czerwiec – lipiec 2014 r. w sprawach ze skarg przeciwko Polsce. Pomimo tego, iż niewątpliwie najgłośniejszymi wyrokami wydanymi w ostatnich miesiącach są te dotyczące tzw. tajnych więzień CIA (Al-Nashiri przeciwko Polsce i Abu Zubaydah przeciwko Polsce), w okresie tym Trybunał ogłosił jeszcze trzy inne interesujące orzeczenia. W dwóch nie stwierdził naruszenia postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (P.K. przeciwko Polsce oraz Ruszkowska przeciwko Polsce), w jednym – skreślił sprawę z listy skarg po jej wcześniejszym rozstrzygnięciu merytorycznym (Waldemar Nowakowski przeciwko Polsce). O kontaktach z dziećmi W wyroku z 10 czerwca 2014 r. Trybunał po raz kolejny zajmował się problemem

Pokrzywdzony i świadek w centrum uwagi

15. paragraf_reforma p_opt

Proponowane przez Ministra Sprawiedliwości zwiększenie ochrony świadków i pokrzywdzonych ma szansę wyeliminować ich obawy przed składaniem zeznań. W warunkach kontradyktoryjnego modelu procesu karnego oraz ewolucji pozycji procesowej pokrzywdzonych w legislacji krajowej i europejskiej, ich przyjęcie staje się koniecznością. Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie i pomocy dla świadka i pokrzywdzonego 15 lipca br. został przyjęty przez Radę Ministrów, zaś 27 sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Proponowana regulacja stanowi dopełnienie reformy systemu prawa karnego w Polsce, którego głównymi filarami są: wchodząca w życie 1 lipca 2015 r. nowela kodeksu postępowania karnego zmieniająca model tego postępowania na kontradyktoryjny oraz dyskutowana obecnie w Sejmie kompleksowa zmiana części ogólnej kodeksu karnego w kierunku

Mediacje bardziej atrakcyjne

17_opt

Zwiększenie wiedzy społeczeństwa, zwłaszcza przedsiębiorców, o możliwościach i korzyściach wynikających z polubownego rozwiązania konfliktu, zachęcenie sędziów do kierowania spraw do mediacji oraz wzmocnienie pozycji mediatora. Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki rekomendują przyjęcie systemowych zmian w prawie, które mają szansę odciążyć sądownictwo oraz zmniejszyć koszty rozwiązywania sporów dla stron. Z szacunków Ministerstwa Gospodarki wynika, że konflikty w sprawach gospodarczych generują dla polskich przedsiębiorców nawet 40 mld zł kosztów rocznie. Szacunki te nie obejmują kosztów powstałych w wyniku zaangażowania przedsiębiorcy w proces sądowy zamiast w prowadzenie biznesu, a także skutków obniżenia renomy skonfliktowanej firmy u jej klientów oraz kontrahentów. Pomimo znacznych kosztów prowadzenia procesów strony nadal nie sięgają po mediację jako alternatywę dla postępowania

Majątki Temidy

21. oświadczenia mająt_opt

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne oraz systemu sankcji za niezłożenie oświadczenia bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Obowiązek składania tych deklaracji, dziś obejmujący sędziów i prokuratorów, zostanie rozszerzony na przedstawicieli innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Opracowany w MS projekt, który na początku lipca br. trafił do uzgodnień międzyresortowych, grupuje w jednym akcie prawnym regulacje rozproszone po licznych ustawach, a także usuwa niespójności między nimi, takie jak odmienne mechanizmy kontroli oświadczeń, różne zasady ich ujawniania, czy też niejednolite sankcje za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Tym samym ustanawia zestaw procedur, które w sposób logiczny i jednorodny obejmą szereg zagadnień związanych z oświadczeniami majątkowymi,

Strategia otwarta na sądy

3. Rada3_opt

W lutym br. podpisano Strategię Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. Od maja prezesi oraz dyrektorzy sądów apelacyjnych i okręgowych biorą udział w warsztatach poświęconych temu dokumentowi. Jednocześnie przy Ministrze Sprawiedliwości powstała rada społeczna, której zadaniem jest monitorowanie wdrażania strategii.   Z praktyki wynika, że wiele spośród dokumentów o charakterze strategicznym tworzonych przez władze publiczne różnego szczebla – zamiast wdrażania – spoczywa głęboko w urzędniczych szufladach. Często są one tworzone same dla siebie lub na potrzeby dysponentów dodatkowych środków. Stąd ani proces ich tworzenia, ani wdrażania nie uwzględnia najważniejszych aktorów – osób i instytucji, na pracę których dany dokument faktycznie wpływa. Ze

W stronę bardziej sprawiedliwych wynagrodzeń

shutterstock_184534607_opt

Wprowadzona z początkiem 2014 r. swoista autonomia sądów w kształtowaniu zatrudnienia i płac w grupie asystentów, urzędników i innych pracowników zaczyna przynosić efekty. W pierwszym półroczu br. podwyżki objęły blisko 3 tys. osób. To trend, który może okazać się trwałym. Z danych, jakie za I półrocze przedstawiły sądy apelacyjne, wynika, że wynagrodzenia, aczkolwiek jeszcze w niewielkim do oczekiwań stopniu, rosną (mimo braku dodatkowego finansowania zewnętrznego) i stają się one bardziej sprawiedliwe, zaś struktura zatrudnienia sukcesywnie dostosowywana jest do rzeczywistych potrzeb sądów. Potwierdzeniem powyższej tezy jest informacja, że w wyniku podejmowanych przez prezesów i dyrektorów sądów działań można było podwyższyć – wprawdzie w niektórych przypadkach jedynie minimalnie (przedział

Nowe przepisy dla sędziowskiej szkoły

5. KSSiP_budynek_Anna _opt

W sierpniu weszła w życie tzw. mała nowelizacja ustawy o KSSiP znosząca staż referendarski na aplikacji sędziowskiej. To nie koniec zmian, które czekają krakowską szkolę. Senacki projekt kolejnej noweli zakłada likwidację aplikacji ogólnej oraz zwiększenie nadzoru ministra nad dyrektorem KSSiP.  Ministerstwo Sprawiedliwości, które konsultowało nowelizacje, przekonuje, że reforma modelu kształcenia ma charakter ewolucyjny i zmierza do tego, aby szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości było jeszcze lepsze, dostosowane do rzeczywistych potrzeb. Kolejny nabór do krakowskiej szkoły, przeprowadzany jesienią 2015 r., odbędzie się już według znowelizowanych przepisów. Zbędny staż Obowiązująca już nowelizacja likwiduje staż referendarski będący elementem aplikacji sędziowskiej. Obecnie trwa ona 48 miesięcy, z czego 18 miesięcy

Deregulacja na finiszu

6. deregulacja_Gashole_opt

Minister Sprawiedliwości już od niespełna trzech lat koordynuje prace nad deregulacją dostępu do zawodów. Proces ten podzielony został na trzy ustawy, z których każda dotyczyła zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Obecnie w Sejmie trwają prace nad trzecią, ostatnią ustawą deregulacyjną. Trzecia tzw. transza deregulacji obejmuje 101 zawodów, wśród których – podobnie jak w poprzednik projektach – znalazły się profesje związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, tj. tłumacza przysięgłego i rzecznika patentowego. Tłumacz z licencjatem Najważniejsza ze zmian zaproponowanych w tym projekcie wobec tłumacza przysięgłego to obniżenie poziomu wykształcenia z wyższego magisterskiego do wyższego (licencjat). Zdaniem projektodawcy, studia pierwszego stopnia są wystarczające do wykonywania tego zawodu, zgodnie bowiem z założeniami procesu bolońskiego

Prawnie z Ukrainą

shutterstock_208035238_opt

Ministrowie sprawiedliwości Polski i Ukrainy przyjęli program współpracy przewidujący konsultacje m.in. w zakresie uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych, współpracy w sprawach karnych, pomocy ofiarom przestępstw, implementacji do prawa krajowego norm UE. To kolejna inicjatywa strony polskiej na rzecz usprawnienia współpracy prawnej z Ukrainą.   Ważnym etapem we współpracy ministerstw obu krajów było zawarcie w 1999 r. w Kijowie „Memorandum o współpracy prawnej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Estońskiej, Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Litewskiej, Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Łotewskiej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy”. Na podstawie tego memorandum MS zawarło dotychczas dwa programy współpracy resortów obu państw. Ostatni z nich – „Program współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej

Tagi:

Egzaminy po deregulacji

W dniach 19-21 marca 2014 r. zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze – adwokacki i radcowski. Przystąpiły do nich osoby, które ukończyły aplikacje oraz prawnicy legitymizujący się odpowiednim, skróconym ustawą deregulacyjną, doświadczeniem zawodowym. Spośród 3518 zdających, którzy uzyskali wynik pozytywny, 307 to osoby z tzw. ścieżki pozaaplikacyjnej. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, egzaminy adwokacki i radcowski nie obejmowały już części testowej. Składały się one z czterech części pisemnych (zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego). Egzaminy zdali ci, którzy z każdej części egzaminu otrzymali ocenę pozytywną. 1328 nowych adwokatów Egzamin adwokacki przeprowadziło 26 komisji egzaminacyjnych mających

Tagi:

Lekcja prawa

8. 2014-05-20_Gimn. n_opt1

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt edukacji prawnej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W lekcjach prawa weźmie udział 9 tys. uczniów z 300 szkół w całej Polsce. Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, w ramach którego prowadzone są lekcje, współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego budżet wynosi ponad 2,5 mln zł, zaś realizacja potrwa do wiosny 2015 r. Do końca czerwca br. odbyło się 89 warsztatów, podczas których przeszkolono ok. 3 tys. uczniów. W nowym roku szkolnym prawa uczyć się będzie kolejnych 6 tys. gimnazjalistów, uczniów liceów i techników. Cel zajęć to upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania instytucji prawa, a także wzrost ich świadomości odnośnie praw