Powrót małych sądów

23. usp1_opt

Z początkiem przyszłego roku na mapę sądownictwa – zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych – ma powrócić 41 z 79 sądów zniesionych w styczniu 2013 r. Jakie wnioski płyną z dwóch lat funkcjonowania jednostek sądownictwa w zmienionym kształcie? I jakie korzyści niesie wpisanie do u.s.p. rozwiązań, na mocy których powrót części małych sądów stanie się faktem?  Z dniem 1 stycznia 2013 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, zniesionych zostało 79 sądów rejonowych o etatyzacji do dziewięciu stanowisk sędziowskich włącznie, co stanowiło 24,6 proc. wszystkich jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego tego szczebla. Z tym samym dniem wszystkie wydziały jednostek

Pokrzywdzony i świadek w centrum uwagi

15. paragraf_reforma p_opt

Proponowane przez Ministra Sprawiedliwości zwiększenie ochrony świadków i pokrzywdzonych ma szansę wyeliminować ich obawy przed składaniem zeznań. W warunkach kontradyktoryjnego modelu procesu karnego oraz ewolucji pozycji procesowej pokrzywdzonych w legislacji krajowej i europejskiej, ich przyjęcie staje się koniecznością. Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ochronie i pomocy dla świadka i pokrzywdzonego 15 lipca br. został przyjęty przez Radę Ministrów, zaś 27 sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie w Sejmie. Proponowana regulacja stanowi dopełnienie reformy systemu prawa karnego w Polsce, którego głównymi filarami są: wchodząca w życie 1 lipca 2015 r. nowela kodeksu postępowania karnego zmieniająca model tego postępowania na kontradyktoryjny oraz dyskutowana obecnie w Sejmie kompleksowa zmiana części ogólnej kodeksu karnego w kierunku

Mediacje bardziej atrakcyjne

17_opt

Zwiększenie wiedzy społeczeństwa, zwłaszcza przedsiębiorców, o możliwościach i korzyściach wynikających z polubownego rozwiązania konfliktu, zachęcenie sędziów do kierowania spraw do mediacji oraz wzmocnienie pozycji mediatora. Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki rekomendują przyjęcie systemowych zmian w prawie, które mają szansę odciążyć sądownictwo oraz zmniejszyć koszty rozwiązywania sporów dla stron. Z szacunków Ministerstwa Gospodarki wynika, że konflikty w sprawach gospodarczych generują dla polskich przedsiębiorców nawet 40 mld zł kosztów rocznie. Szacunki te nie obejmują kosztów powstałych w wyniku zaangażowania przedsiębiorcy w proces sądowy zamiast w prowadzenie biznesu, a także skutków obniżenia renomy skonfliktowanej firmy u jej klientów oraz kontrahentów. Pomimo znacznych kosztów prowadzenia procesów strony nadal nie sięgają po mediację jako alternatywę dla postępowania

Majątki Temidy

21. oświadczenia mająt_opt

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne oraz systemu sankcji za niezłożenie oświadczenia bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Obowiązek składania tych deklaracji, dziś obejmujący sędziów i prokuratorów, zostanie rozszerzony na przedstawicieli innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Opracowany w MS projekt, który na początku lipca br. trafił do uzgodnień międzyresortowych, grupuje w jednym akcie prawnym regulacje rozproszone po licznych ustawach, a także usuwa niespójności między nimi, takie jak odmienne mechanizmy kontroli oświadczeń, różne zasady ich ujawniania, czy też niejednolite sankcje za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Tym samym ustanawia zestaw procedur, które w sposób logiczny i jednorodny obejmą szereg zagadnień związanych z oświadczeniami majątkowymi,

W atmosferze współpracy

25_opt

O osiągnięciach Krajowej Rady Sądownictwa w mijających 25 latach wolnej Polski oraz stojących przed Radą wyzwaniach – rozmowa z prof. Romanem Hauserem, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, od maja 2014 r. także przewodniczącym KRS.  Artur Pawlak: – Krajowa Rada Sądownictwa, której przewodnictwo Pan właśnie objął, ma już 25 lat. Jak ocenia Pan dorobek Rady? Roman Hauser: – Co do głównych zadań, a więc stania na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, Rada przez to ćwierćwiecze odniosła sporo sukcesów. Szczególnie dotyczy to realizacji zasady niezawisłości sędziowskiej. Niewyobrażalne jest dla mnie, by sędzia ulegał dziś namowom czy prośbom kogokolwiek o orzekanie w określonym kierunku. Przez lata pracy w sądownictwie administracyjnym jako