Egzaminy po deregulacji

Tagi:

W dniach 19-21 marca 2014 r. zostały przeprowadzone zawodowe egzaminy prawnicze – adwokacki i radcowski. Przystąpiły do nich osoby, które ukończyły aplikacje oraz prawnicy legitymizujący się odpowiednim, skróconym ustawą deregulacyjną, doświadczeniem zawodowym. Spośród 3518 zdających, którzy uzyskali wynik pozytywny, 307 to osoby z tzw. ścieżki pozaaplikacyjnej.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, egzaminy adwokacki i radcowski nie obejmowały już części testowej. Składały się one z czterech części pisemnych (zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego). Egzaminy zdali ci, którzy z każdej części egzaminu otrzymali ocenę pozytywną.

1328 nowych adwokatów

Egzamin adwokacki przeprowadziło 26 komisji egzaminacyjnych mających siedziby w 13 miastach. Przystąpiły do niego 1642 osoby – w tym 1476 osób, które ukończyły aplikację adwokacką oraz 166 osób uprawnionych z innych tytułów niż ukończenie aplikacji. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1328 zdających (tj. 81 proc.), w tym 1245 aplikantów (tj. 84 proc.) oraz 83 osoby spoza aplikacji (tj. 50 proc.).

Najwyższą zdawalność (ok. 95,5 proc.) odnotowano przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Rzeszowie, najniższą – przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 z siedzibą w Warszawie (ok. 68,1 proc.). Najwięcej trudności zdającym egzamin adwokacki przysporzyło zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najmniej – zadanie z zakresu prawa administracyjnego.

Poziom zdawalności tegorocznego egzaminu adwokackiego był wyższy niż w 2013 r., kiedy to pozytywny wynik uzyskało 75 proc. zdających. W latach poprzednich pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało, odpowiednio, w 2010 r. – 68 proc. zdających, w 2011 r. – 84 proc. zdających, a w 2012 r. – 76 proc. zdających.

2190 przyszłych radców

Egzamin radcowski przeprowadziły 52 komisje egzaminacyjne z siedzibą w 19 miastach. Spośród 3523 osób, które przystąpiły do tego egzaminu (w tym 3050 osób, które ukończyły aplikację radcowską i 473 osoby uprawnione z innych tytułów niż ukończenie aplikacji), pozytywny wynik uzyskało 2190 zdających (tj. 62 proc.), w tym 1966 aplikantów radcowskich (tj. 64 proc.) i 224 osoby spoza aplikacji (tj. 47 proc.).

Najwięcej osób zdało egzamin radcowski przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Lublinie (około 84,7 proc.), a najmniej – przed Komisją Egzaminacyjną z siedzibą w Bydgoszczy (około 23,7 proc.). Najtrudniejsze dla zdających egzamin radcowski okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego, najłatwiejsze – z zakresu prawa karnego.

Zdawalność na tegorocznym egzaminie radcowskim była niższa niż w roku ubiegłym, kiedy to pozytywny wynik z tego egzaminu uzyskało 73 proc. zdających. W latach poprzednich zdawalność egzaminu ukształtowała się następująco: w 2010 r. – 68 proc. zdających, w 2011 r. – 71 prac. zdających, a w 2012 r. – 73 proc. zdających.

Wyniki tegorocznych egzaminów prawniczych nie są ostateczne. Ustawodawca stworzył mechanizm kontroli uchwał ustalających wynik egzaminu. Od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego i radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, natomiast od uchwały komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego, a następnie – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dotychczas wpłynęło 983 odwołań od wyników tegorocznych egzaminów zawodowych, w tym od wyników egzaminu adwokackiego – 199, zaś radcowskiego – 784. Do rozpoznania odwołań przystąpiła 1 komisja adwokacka i 5 radcowskich, w tym 4 dodatkowe, powołane przez Ministra Sprawiedliwości z uwagi na dużą liczbę odwołań od wyników tegorocznego egzaminu radcowskiego oraz w celu stworzenia warunków dla terminowego ich rozpoznania.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminów adwokackiego i radcowskiego uzyskały uprawnienie do ubiegania się o wpis na listy, odpowiednio, adwokatów lub radców prawnych. Po tegorocznych egzaminach uprawnienie takie uzyskało łącznie 3518 osób.

Prawnik bez barier

Dzięki konsekwentnym działaniom Ministra Sprawiedliwości polegającym na organizowaniu państwowych, jednolitych w skali kraju egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz zawodowych egzaminów prawniczych, a także poszerzeniu kategorii osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminów zawodowych bez odbycia aplikacji, przy jednoczesnym skróceniu okresu wymaganej praktyki zawodowej, dostęp do zawodów prawniczych został otwarty.

Działania te doprowadziły do znacznego wzrostu liczby osób uprawnionych do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej, a tym samym spowodowały wzrost dostępu obywateli do korzystania z tej pomocy. W 2007 r. liczba adwokatów wykonujących zawód wynosiła ok. 6,7 tys. osób, zaś wg stanu na dzień 30 czerwca br. – 13 tys. osób (wzrost w ciągu 7 lat o 94 proc.). W przypadku radców prawnych, w 2007 r. zawód ten wykonywało ok. 19 tys. osób, zaś na dzień 30 czerwca 2014 r. – 27 tys. osób (co stanowi wzrost w ciągu 7 lat o 42 proc.).