Szkolenia KSSiP: nowości i evergreeny

Tagi: ,

37. KSSiP_szkolenia4_WojciewskiW projekcie budżetu na 2015 r. przewidziano 3,6 mln zł na kształcenie ustawiczne kadr wymiaru sprawiedliwości. W porównaniu z 2014 r. jest to kwota większa o wskaźnik inflacji, wystarczająca wyłącznie na realizację priorytetowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

 W 2103 r. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP przeszkolił ponad 27 tys. osób w ramach wszystkich form edukacji. Były to zajęcia jednodniowe, kilkudniowe, studia podyplomowe, szkolenia zagraniczne. W tym i przyszłym roku liczba uczestników szkoleń powinna być podobna.

Lekcje kontradyktoryjności

Oferta szkoleń ustawicznych KSSiP skierowana jest do sędziów i prokuratorów, a także do asystentów, referendarzy, kuratorów sądowych, urzędników sądów i prokuratury.

Największą pozycję w przyszłorocznych wydatkach na szkolenia ustawiczne pochłonie dokończenie rozłożonego na 1,5 roku ogromnego programu szkoleń w zakresie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Jego realizacja potrwa do połowy 2015 r.

To jest najważniejsze działanie KSSiP zarówno ze względu na znaczenie tego szkolenia, jak i jego finansową skalę. Zresztą, skala zmian w k.p.k. jest ogromna, zdaniem wielu ekspertów tak fundamentalnych i systemowych modyfikacji nie było od kilkudziesięciu lat – mówi sędzia Adam Czerwiński, zastępca dyrektora KSSiP. – W ramach kursów z nowelizacji k.p.k. szczególnie cenne było pozyskanie do współpracy członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, którzy osobiście zaangażowali się w proces szkolenia.

37. KSSiP_szkolenia6_WojciewskiGrupa ok. 30 ekspertów jeździ na dwudniowe szkolenia do sądów, prokuratur okręgowych, apelacyjnych w całej Polsce. Program obejmuje 200 szkoleń i 11,5 tys. słuchaczy (a więc wszystkich sędziów-karnistów oraz prokuratorów w Polsce) uczestniczących w zajęciach w ciągu 18 miesięcy. Członkowie Komisji lub osoby współpracujące z nią zmieniali procedurę karną i to oni na zajęciach przekazują teraz sędziom i prokuratorom intencje wprowadzanych zmian, wyjaśniają wątpliwości mogące pojawiać się w procesie karnym, który od 1 lipca 2015 r. stanie się z gruntu kontradyktoryjny.

O tym, jak wysoko została oceniona jakość ekspertów oraz materiałów przygotowanych na szkolenia z zakresu zmian w k.p.k. świadczy fakt, że do KSSiP zgłosiły się inne podmioty zainteresowane zorganizowaniem dla nich zajęć w tej tematyce, m. in. Komenda Główna Policji czy Najwyższa Izba Kontroli. Za zgodą Ministra Sprawiedliwości zostało już przeprowadzone, w dwóch edycjach, szkolenie dla KG Policji.

Kilka nowości

Stałym punktem w ofercie szkoły są szkolenia dla sędziów nowomianowanych. Są oni zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zjazdach szkoleniowych adresowanych tylko dla nich. Są także zobligowani do ukończenia kilku modułów szkoleniowych na platformie e-learningowej KSSiP. Tematyka szkoleń dla nich przeznaczonych poświecona jest głównie metodyce pracy na sali rozpraw, kwestiom związanym z etyką, radzeniem sobie ze stresem, komunikacją międzyludzką. Od lat te zajęcia prowadzi zespół wykładowców, którego część stanowią sędziowie Sądu Najwyższego.

W ofercie szkoły są też szkolenia adresowane dla wybranych grup zawodowych. Przykładowo, w seminariach w Sądzie Najwyższym uczestniczą sędziowie wydziałów odwoławczych sądów apelacyjnych czy okręgowych, którzy kontrolują orzeczenia sądów niższej instancji. Te szkolenia są szczególnie wysoko oceniane, bo ich uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem oraz bezpośredniego kontaktu i wymiany myśli z kadrą Sądu Najwyższego.

W 2015 r. w harmonogramie kursów dla sędziów oraz prokuratorów znajdzie się też kilka nowości. Należą do nich szkolenia z zakresu ekonomii i finansów. Wprawdzie w 2014 roku KSSiP podejmowała już działania w tym kierunku, ale miały one charakter pilotażu. Oferta okazała się bardzo interesująca dla kadr wymiaru sprawiedliwości – z badań szkoły, jak i z postulatów środowiska wynika, że wśród prawników „państwowych” jest pewien deficyt wiedzy na tematy związane z ekonomią i finansami. Bo coraz częściej w bieżącej rzeczywistości problemy gospodarcze przekładają się na sprawy karne i cywilne. Np. w tym roku upadłość jednego z wrocławskich deweloperów pociągnęła za sobą ogromne skutki finansowe, zarówno cywilnoprawne, jak i karnoprawne.

Nadchodzące szkolenia z zakresu prawa cywilnego będą poświęcone m.in. zagadnieniom postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, postępowaniu wieczystoksięgowemu w praktyce sądowej, postępowaniu nieprocesowemu, zmianom w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, prawu własności intelektualnej, ochronie interesów finansowych Unii Europejskiej. Z kolei, w ofercie szkoleń dla karników znalazły się m.in. tematy konsekwencji członkostwa w Unii Europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów i pracy prokuratorów. Analizowane będą też ostatnie zmiany Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

37. KSSiP_szkolenia7_WojciewskiDla zawodowych kuratorów szkoła przygotowała szkolenie z zakresu mediacji i przeciwdziałania przemocy domowej. W ofercie KSSiP jest też szkolenie zawodowe dla analityków kryminalnych, kurs dla urzędników sądowych w zakresie postępowania z dowodami rzeczowymi i archiwizacji. Szkolenia zaplanowane dla urzędników sądów i prokuratury dotyczą zmian w prawie karnym materialnym, procesowym i wykonawczym oraz w przepisach z zakresu biurowości sądowej i prokuratorskiej.

W gronie międzynarodowym

Podobnie jak w roku 2014, większość nadchodzących szkoleń będzie miała charakter miejscowy – prowadzone będą w siedzibach sądów, prokuratur apelacyjnych i okręgowych. Niewiele będzie kursów wyjazdowych – takie będą się odbywać tylko w przypadkach uzasadnionych, gdy nie ma możliwości innej ich lokalizacji. Przykładowo, szkolenia w Sądzie Najwyższym muszą odbywać się w Warszawie, a organizacja szkoleń w innych krajach wynika z zewnętrznych umów o współpracy z partnerem zagranicznym.

W 2014 r. więcej osób będzie dokształcać się na zagranicznych szkoleniach. Jakie są ich zalety? Po pierwsze, sędziowie i prokuratorzy podnoszą kwalifikacje językowe, co jest niezbędne przy bieżącej współpracy z zagranicznymi jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Stąd część szkoleń będzie stricte językowych, poświęconych terminologii użytecznej we współpracy w sprawach cywilnych i karnych. Po drugie, uczestnicy zagranicznych kursów nawiązują bezpośredni kontakt z prawnikami wymiaru sprawiedliwości krajów z całej Europy, co jest bardzo ważne w sytuacji, gdy sędziowie czy prokuratorzy z całej UE napotykają te same albo zbliżone problemy związane ze stosowaniem dyrektyw unijnych.

Wiodącymi tematami zagranicznych szkoleń będą kwestie unijnego prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Równie ważkim zagadnieniem dla sędziów i prokuratorów może okazać się temat ochrony praw dziecka w praktyce, zwłaszcza w kontekście tak dużych ruchów migracyjnych Polaków. Często dla wyegzekwowania praw rodziców czy dzieci niezbędna jest bowiem współpraca przedstawicieli krajowych organów z ich zagranicznymi odpowiednikami. O wadze tego zjawiska świadczy wspólny program szkoleniowy realizowany przez szkoły kadr wymiaru sprawiedliwości z kilku państw członkowskich UE. W jego ramach Polacy będą mogli uczestniczyć w zajęciach pt. „W kierunku przyjaznego wymiaru sprawiedliwości dla dziecka”.

W przyszłym roku sędziowie i prokuratorzy będą poszerzali swoją wiedzę podczas staży pobytowych w Republice Federalnej Niemiec oraz wizyt studyjnych – w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Będzie także realizowany program wymiany sędziów i prokuratorów w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Niektóre kursy poświęcone m.in. współpracy sądowej zostaną zorganizowane na terenie Słowacji, Czech i Węgier. KSSiP ma bowiem bardzo dobrą współpracę z jednostkami wymiaru sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej.

Oczekiwania kursantów

Oferta i jakość prowadzonych przez KSSiP szkoleń jest systematycznie analizowana. Nie tylko za pośrednictwem ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych po zakończeniu kursów, ale także na podstawie badań wykonanych przez profesjonalne podmioty.

Właśnie w wyniku takich analiz w 2015 r. zmodyfikowany zostanie program szkolenia systemowego z zakresu ochrony praw człowieka, w kierunku jego większej specjalizacji. Okazało się bowiem, że akurat z tą tematyką kursanci są bardzo dobrze zaznajomieni. Poza tym Ministerstwo Sprawiedliwości ruszyło z podobnym programem finansowanym z funduszy pozyskanych ze środków europejskich. Szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka skierowane zostaną zatem do wybranej grupy sędziów i prokuratorów – po to, aby stworzyć sieć prawników, którzy będą specjalistami w tym zakresie i docelowo w sądach będą mogli pełnić rolę konsultantów w tej tematyce.

Podobnie, na skutek postulatów samych uczestników szkoleń, na początku 2015 r. przybędzie 16 dodatkowych ciekawych tematów szkoleń e-learningowych. Platforma www.e-learning.kssip.gov.pl to oferta zwłaszcza dla tych, którzy nie uczestniczą w szkoleniach stacjonarnych lub tych, którzy np. mają zawodową przerwę w sprawowaniu czynności. Z domowego komputera można zapisać się na takie szkolenie i odbyć je bez ponoszenia żadnych kosztów. W 2014 r. było ok. 3 tys. osób przeszkolonych za pośrednictwem e-learningu.

Kolejną odpowiedzią KSSiP na postulaty uczestników kursów jest stworzenie możliwości zapisu na szkolenia stacjonarne drogą elektroniczną – poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP umożliwiającą elektroniczną obsługę szkoleń stacjonarnych (dostęp poprzez www.kssip.gov.pl, zakładka „szkolenia ustawiczne”). Sędziowie i prokuratorzy od dawna podkreślali, że w niektórych sytuacjach pisemna informacja o ofercie szkoleniowej szkoły, kierowana do prezesów sądów i kierownictwa prokuratur, zbyt późno dociera do najniższego szczebla, co nie jest bez znaczenia przy ograniczeniach ilościowych każdego ze szkoleń.

Każdy zalogowany na naszej stronie użytkownik ma możliwość zapoznania się z tematami szkoleń, ich rozkładem czasowym oraz osobami wykładowców, a także zapisania się na zajęcia. Oczywiście, zainteresowana osoba może zgłosić udział w szkoleniu pod warunkiem, że przełożony zgodzi się na jej uczestnictwo w zajęciach. Trzeba mieć na uwadze, że to macierzysta jednostka sędziego czy prokuratora pokrywa koszty jego dojazdów na zajęcia – mówi sędzia Adam Czerwiński.

Z zewnętrznych badań zamówionych przez KSSiP i przeprowadzonych w lutym 2014 r. wynika, że prawie 67 proc. ankietowanych uczestników kursów preferuje możliwość samodzielnego zapisu na szkolenie poprzez stronę internetową KSSiP. Równie ciekawe są inne wnioski płynące z tych analiz. Przykładowo, w opinii 77 proc. ankietowanych, szkolenia, w których wzięli udział, pomogły im rozwiązywać kwestie problemowe spotykane w codziennej pracy. Poszczególne grupy zawodowe wykazują różne preferencje co do formy prowadzonych zajęć. Przykładowo, sędziowie na równi z warsztatami postrzegają efektywność dotychczas dominującej formy zajęć w KSSiP, tj. wykładu. Z kolei prokuratorzy (ponad 18 proc. badanych) uznali także seminarium za stosunkowo efektywną formę nauki.