4,8 tys. nowych adwokatów i radców prawnych

Tagi: ,

W wyniku tegorocznych egzaminów zawodowych uprawnienia zawodowe uzyskało 1773 przyszłych adwokatów oraz 2988 nowych radców prawnych. Zdawalność egzaminu adwokackiego wyniosła ok. 81 proc., zaś radcowskiego – ok. 82 proc.

Tegoroczne egzaminy adwokacki i radcowski zostały przeprowadzone w dniach 1-13 marca. Przystąpiły do nich osoby, które ukończyły stosowną aplikację (odpowiednio adwokacką lub radcowską) oraz osoby, które zdobyły określone ustawowo doświadczenie zawodowe (art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).

Podobnie jak w ubiegłym roku, w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), egzaminy te składały się z czterech części, tj. zadań z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskali zdający, którzy z każdej części egzaminu otrzymali ocenę pozytywną.

Egzaminy zawodowe mają formę pisemną. Zadania – jednolite dla wszystkich zdających – przygotowują powoływane przez Ministra Sprawiedliwości zespoły, składające się z przedstawicieli Ministra oraz adwokatów i radców prawnych delegowanych przez odpowiednie organy samorządów adwokackiego i radcowskiego.

Wysoka zdawalność

Egzamin adwokacki przeprowadziły 33 komisje egzaminacyjne mające siedziby w 13 miastach (w tym 12 w Warszawie, po 3 w Katowicach i Krakowie, po 2 w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz po 1 w Białymstoku Kielcach, Lublinie, Szczecinie i Toruniu).

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 osób – w tym 1978 osób, które ukończyły aplikację adwokacką oraz 196 osób uprawnionych z innych tytułów niż ukończenie aplikacji. Pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1773 zdających, tj. ok. 81 proc., w tym 1671 aplikantów (tj. 84 proc.) oraz 102 osoby spoza aplikacji (tj. 52 proc.).

Najwyższą zdawalność (ok. 98,2 proc.) odnotowano przed Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie, najniższą – przed Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Warszawie (ok. 57,3 proc.). Najtrudniejsze dla zdających ten egzamin okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zakresu prawa administracyjnego.

Poziom zdawalności tegorocznego egzaminu adwokackiego był tylko nieco niższy niż w 2014 r., kiedy to pozytywny wynik uzyskało 82,3 proc. zdających.

Natomiast egzamin radcowski przeprowadziło 58 komisji egzaminacyjnych z siedzibą w 19 miastach (w tym 16 w Warszawie, 6 w Krakowie, po 4 w Poznaniu i Wrocławiu, po 3 w Gdańsku, Katowicach i Łodzi, po 2 w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie oraz po 1 w Bydgoszczy, Koszalinie, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze).

Spośród 3635 osób, które przystąpiły do tego egzaminu (w tym 3209 osób, które ukończyły aplikację radcowską i 426 osób uprawnionych z innych tytułów niż ukończenie aplikacji), pozytywny wynik uzyskało 2988 zdających, tj. ok. 82 proc., w tym 2721 aplikantów radcowskich (tj. 85 proc.) i 267 osób spoza aplikacji (tj. 63 proc.). Najwięcej osób zdało egzamin radcowski przed komisjami egzaminacyjnymi z siedzibą w Poznaniu i Toruniu (ok. 97 proc.) a najmniej – przed Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Szczecinie (ok. 57 proc.). Najwięcej trudności przysporzyło zdającym zadanie z zakresu prawa cywilnego, zaś najmniej – z zakresu prawa administracyjnego.

Zdawalność na tegorocznym egzaminie radcowskim była znacznie wyższa niż w roku ubiegłym, kiedy to pozytywny wynik z tego egzaminu uzyskało 65,5 proc. zdających.

Wyniki zawodowych egzaminów prawniczych nie są ostateczne, bowiem od uchwał ustalających wynik egzaminu adwokackiego i radcowskiego zdającym przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zaś od uchwały podjętej przez komisję odwoławczą – skarga do sądu administracyjnego, a następnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do dnia 8 czerwca 2015 r. wpłynęło 560 odwołań od wyników tegorocznych egzaminów zawodowych, w tym od wyników egzaminu adwokackiego – 186, zaś radcowskiego – 374.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminów adwokackiego i radcowskiego, mogą ubiegać się o wpis na listy odpowiednio – adwokatów lub radców prawnych. W wyniku tegorocznych egzaminów uprawnienia takie uzyskało łącznie 4761 osób.

Rynek usług dla obywatela

Z posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych wynika, że zawód adwokata na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonywało czynnie 7 699 osób, zaś na dzień 31 grudnia 2014 r. – 13 706 osób. W odniesieniu do radców prawnych, na dzień 31 grudnia 2009 r. zawód ten czynnie wykonywało 19 309 osób, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 r. – 27 967 osób. Powyższy wzrost jest efektem prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnych działań służących uwolnieniu dostępu do zawodów prawniczych, zapoczątkowanych w 2006 r. wprowadzeniem państwowych, jednolitych w skali kraju egzaminów wstępnych na aplikacje (wcześniej egzaminy te przeprowadzały we własnym zakresie korporacje prawnicze), a następnie, w 2009 r. – zawodowych egzaminów prawniczych. Takim działaniem było również poszerzenie w 2013 r. kręgu osób legitymujących się odpowiednim doświadczeniem zawodowym, które mogą przystąpić do tych egzaminów poza tzw. ścieżką aplikacyjną.

W efekcie, w ciągu ostatnich kilku lat, liczba adwokatów i radców uprawnionych do świadczenia profesjonalnych usług prawniczych wzrosła o ok. 40 proc., a tym samym nastąpił znaczący wzrost dostępu obywateli do korzystania z tych usług.