Darmowa pomoc prawna w Sejmie

Tagi:

ChromaStock_31462141_c_opt

Dobiegają końca prace legislacyjne nad ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Oznacza to, że już od 1 stycznia 2016 r. w całej Polsce zostanie otwartych ponad 1500 punktów, gdzie obywatele otrzymają bezpłatną i profesjonalną pomoc prawną.

Ustawa ta nie powstałaby bez współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych. Skorzystaliśmy z ich doświadczenia. Wychodzimy do obywateli, którzy nie mogli do tej pory korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Wierzę, że ta ustawa będzie im służyć – mówił w maju br w Sejmie, podczas pierwszego czytania projektu ustawy, Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

Celem ustawy jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym. System pomocy zakłada współpracę rządu, samorządu, samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych w zakresie jej świadczenia.

Ustawa została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest realizacją zapowiedzi Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, wyrażonej w exposé 1 października 2014 r.

Zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

okladka_cmyk_optUstawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, młodzi do 26 roku życia, rodziny wielodzietne posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci i weterani, a także osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Założeniem nieodpłatnej pomocy prawej jest wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnych porad prawnych. W jej ramach na terenie całego kraju powstaną 1524 punkty pomocy (minimum dwa w każdym powiecie), z których 50 proc. ma być prowadzona przez organizacje pozarządowe (NGO).

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez NGO porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Uprawnieni obywatele będą mogli uzyskać informacje z zakresu: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczeń społecznych, spraw rodzinnych oraz prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
  • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższym zakresie, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Edukacja prawna

Projekt ustawy przewiduje także podjęcie działań polegających na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadanie to będzie realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i będzie stanowić bazę do przyszłych inicjatyw na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa.

W ramach realizowanych zadań z zakresu edukacji społecznej podejmowane będą działania upowszechniające wiedzę obywateli o: możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, prawach i obowiązkach obywatelskich, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, a także możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

Zakłada się, że wejście w życie przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi 1 stycznia 2016 r., zaś o nieodpłatnej informacji prawnej – rok później.

wksip