Zbigniew Ziobro nowym Ministrem Sprawiedliwości

CI1A8760 final4_c_fmt

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, wręczył 16 listopada 2015 roku Zbigniewowi Ziobrze akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości. Zbigniew Tadeusz Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając w 1997 roku egzamin prokuratorski. W 1999 roku założył w Krakowie Stowarzyszenie „Katon” oraz utworzył Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. Od marca do lipca 2001 roku był wiceministrem sprawiedliwości, gdy na czele tego resortu stał Lech Kaczyński. Wcześniej pełnił funkcję sekretarza zespołu ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego. W tym samym roku został wybrany do Sejmu IV

Tagi: ,

1500 punktów pomocy prawnej

3_grafika4a_c_fmt

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowych porad prawnych. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa 25 sierpnia 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP. Powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych, ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku życia,

Tagi:

Unijne fundusze

Ponad 11 mln spraw rozpatrzonych przez e-sąd, e-protokół w 239 sądach w ponad 2 tys. sal rozpraw, ponad 6 tys. spółek z o.o., jawnych i komandytowych zarejestrowanych w ciągu 24 godzin przez internet, dostęp do ponad 20 mln ksiąg wieczystych i KRS online, 92 punkty obsługi interesanta w sądach, spotkania edukacyjne dla młodzieży – to tylko niektóre efekty działań zrealizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektów współfinansowanych przez UE. W ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 Ministerstwo Sprawiedliwości pozyskało i wydatkowało środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 135,2 mln EUR (565,3 mln PLN). Z tych środków w przestrzeni

Tagi:

Poradnik dla dziennikarzy

sadowe-abc---poradnik-_fmt

Rzetelne przygotowanie dziennikarza do pracy w sądzie ma ogromne znaczenie dla przekazywanych przezeń informacji. Relacjonowanie procesów, pozyskiwanie informacji z akt postępowania to nie tylko wypełnianie informacyjnej roli mediów. To także edukowanie społeczeństwa oraz odpowiedzialność za przekazywane treści, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawem gwarantowanych interesów stron uczestników postępowań oraz dobra wymiaru sprawiedliwości. „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy” – opracowanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach, złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa, wydano z myślą o dziennikarzach, zwłaszcza tych, którzy pracą w sądzie nie zajmują się na co dzień. Publikacja w sposób uporządkowany i przystępnym językiem przekazuje podstawowe informacje, przydatne nie tylko podczas relacjonowania rozpraw, ale także w codziennych

Mediacja – nowe otwarcie

DSC_6767_c_fmt

Rola sędziów w promowaniu mediacji Mediacje w sprawach cywilnych funkcjonują od 2005 roku, jednak zaledwie 0,2 proc. spraw trafia na tę ścieżkę. Niska jest i liczba mediacji, i dynamika wzrostu. Jedna z głównych barier to brak wiedzy o polubownych metodach. Strony pozostające w konflikcie nie orientują się, czym jest mediacja i dlatego rzadko się na nią decydują. Dlatego część nowych rozwiązań ma na celu uświadomienie stronom, że mediacja może być alternatywą dla długotrwałego i kosztownego procesu sądowego, a do tego umożliwia zakończenie sporu w mniej sformalizowany sposób. W procesie promocji mediacji ważna jest postawa sędziów mających autorytet i siłę oddziaływania. Jak wynika z doświadczenia krajów, gdzie mediacje są stosowane częściej, to sędziowie wypromowali polubowne

Tagi:

Mediacja jako alternatywa dla procesu

skazany na mediację_c_fmt

Szybciej, taniej, skuteczniej – to niewątpliwie zalety mediacji. Uczestnicy konferencji „Mediacja jako nowa kategoria działalności prawniczej” zastanawiali się, jak skutecznie przekonywać sądy, prawników, a przede wszystkim – zwaśnione strony, do tej alternatywnej metody rozstrzygania sporów. Zalet mediacji nie sposób przecenić. Jest tańsza dla stron i sądu, pozwala szybciej zakończyć spór i – co najważniejsze – nie rujnuje stosunków pomiędzy jego uczestnikami. Jest także dobrowolna, odformalizowana i poufna, a skonfliktowanym podmiotom pomaga dojść do obopólnie zadowalającego rozwiązania niezależny i bezstronny mediator. Sprawa sądowa także rozstrzyga spór, ale jednocześnie powoduje zakończenie relacji – podkreślała Anna Wąsowska, stały mediator sądowy, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju. – Ponadto szukanie polubownych metod

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

ETPCz

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu i październiku 2015 roku, Trybunał pięciokrotnie wyrokował w sprawach przeciwko Polsce, czterokrotnie stwierdzając naruszenie postanowień Konwencji. Niepotrzebne kontrole osobiste W wyroku wydanym w sprawie Milka przeciwko Polsce Trybunał zajmował się zarzutem sformułowanym przez skarżącego, który przebywał najpierw w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, a następnie w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. W obu tych placówkach penitencjarnych był karany dyscyplinarnie za odmowę poddania się kontroli osobistej, koniecznej rzekomo w związku z doprowadzeniem go na czynności procesowe, przyjęciem do oddziału mieszkalnego oraz po powrocie ze spaceru. Kary mu wymierzane podlegały gradacji: za pierwsze z przewinień orzeczono wobec niego karę nagany, natomiast za kolejne: pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych i ostatecznie –

Tagi:

Dobre praktyki tworzenia prawa, czyli jak powstała ustawa Prawo restrukturyzacyjne

młotek1_Wojciewski_c_fmt

Reforma prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego to nie tylko zmiana przepisów ustawy. To również nowa, wręcz „rewolucyjna”, upadłość konsumencka, ale także nowe rozwiązania informatyczne, które mają służyć łatwiejszemu, szybszemu, a przez to bezpieczniejszemu dokonywaniu restrukturyzacji oraz mogą stać się przyczynkiem dla dalszej informatyzacji postępowań sądowych. Minister Sprawiedliwości powołał zespół ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego 14 maja 2012 roku1. Jego zadaniem było przygotowanie rekomendacji zmian w prawie upadłościowym i naprawczym. Wkrótce też zostały one przedłożone ministrom sprawiedliwości i gospodarki, a 10 grudnia 2012 roku podane do publicznych konsultacji i stały się podstawą prac zespołu nad zmianami w prawie upadłościowym i naprawczym, zakończonych uchwaleniem przez Sejm ustawy Prawo restrukturyzacyjne2. Prawo restrukturyzacyjne i znowelizowane

Tagi:

Ekstradycja a Europejska Konwencja Praw Człowieka

Kwestia dopuszczalności ekstradycji pojawiła się ostatnio w mediach w związku ze sprawą Romana Polańskiego. Trybunał w Strasburgu wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, wskazując na rozmaite sytuacje, w których ekstradycja bądź wydalenie jednostki z terytorium państwa – strony Europejskiej Konwencji Praw Człowieka będą wiązały się z naruszeniem określonych jej postanowień. Początki W pierwszej kolejności warto przypomnieć i podkreślić, że ani ekstradycja, ani wydalenie cudzoziemca z kraju jako takie nie są zabronione przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, chyba, że chodziłoby w danej sytuacji o zbiorowe wydalenie cudzoziemców, niedopuszczalne z uwagi na brzmienie art. 4 jej Protokołu Dodatkowego nr 4. Oczywiście, od reguły tej istnieją wyjątki, a w konkretnej sprawie może okazać się, że ekstradycja

Tagi:

Nieletniego prawo do wolności

infolinia  dla pokrzywd_fmt

Przepisy prawa stosowane dziś przez sądy dla nieletnich powodują nieuzasadnione różnicowanie pojęcia i miary wolności w przypadku nieletnich podlegających jurysdykcji sądów rodzinnych, w porównaniu do ujęcia wolności dorosłych podlegających jurysdykcji sądów karnych. Problem błędnej wykładni i praktyki Szerokim echem w środowisku prawniczym – zwłaszcza sędziów rodzinnych – odbiła się wiadomość o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 30 czerwca 2015 roku w sprawie skargi nr 57722/12 (sprawa Grabowski przeciwko Polsce). Chodzi o praktykę sądów rodzinnych, które nie orzekały odrębnym postanowieniem o przedłużeniu okresu pobytu nieletniego w schronisku w sytuacji, kiedy sprawę nieletniego skierowano już do postępowania poprawczego. Raz umieszczony w schronisku (w toku postępowania wyjaśniającego) nieletni, co do którego następnie sąd orzekł o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu

Sądy i komunikacja po węgiersku

DSCF4752_c_fmt

Już po raz trzeci sędziowie i eksperci od komunikacji przyjechali do Budapesztu, aby kompleksowo omówić temat funkcjonowania sądów w rzeczywistości medialnej. W konferencji „Sądy i komunikacja”, zorganizowanej przez węgierską Akademię Sprawiedliwości udział wzięło 80 uczestników z 20 krajów. W tym roku szczególny nacisk położono na komunikację kryzysową sądów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości oraz rejestrowanie rozpraw przed media. Wizerunek sądu – czyli co? W kategoriach biznesowych można powiedzieć, że kryzys w firmie, rozgrywający się na oczach mediów (lub początkowo nawet bez ich udziału), jest zagrożeniem dla marki, czyli m.in. dla pozytywnego postrzegania firmy przez klientów. W efekcie kryzys zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu firmy na rynku, także płynności finansowej. Pytanie –

Tagi:

Kryzysowy elementarz

zdj1_c_fmt

Komunikacja kryzysowa i wypowiedzi dla mediów – to główne tematy warsztatów dla rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. Potrzeba warsztatów Wyniki ankiety przeprowadzonej przez zespół MS i KRS, wśród 50 rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych wskazały, że w sądach brakuje procedur związanych z komunikacją kryzysową (wg ankietowanych sędziów 85 proc. sądów apelacyjnych i okręgowych takich procedur nie ma). Dziś sprawny sąd to także taki, który dobrze porusza się w rzeczywistości medialnej. Nie chodzi o to, by przesadnie dbać o wizerunek, ale by umieć dobrze komunikować o wynikach swojej pracy, bo tego – od każdej instytucji państwowej – oczekuje opinia publiczna. Sędziowie coraz częściej pełnią swoją funkcję w otoczeniu kamer, w konsekwencji wzrasta

Rzecznik w sądowym kryzysie

ArturOzimek_c_fmt

Jest na pierwszej linii reagowania w sytuacji kryzysowej, do niego w pierwszej kolejności zwrócą się media, kiedy dzieje się źle. Czy może przygotować się do zarządzania kryzysem w sądzie? – O roli rzecznika w komunikacji kryzysowej pisze sędzia Artur Ozimek. Wymiar sprawiedliwości to miejsce, w którym często kumuluje się wiele różnych zdarzeń, będących źródłem różnych emocji. Emocje te z kolei przekładają się na informacje, które media przekazują społeczeństwu. Zazwyczaj, poza niezwykłym ładunkiem emocjonalnym, który skądinąd może być powodem tego, że informacja będzie niepełna albo wręcz nieprawdziwa, powodują konieczność interwencji ze strony rzecznika sądu. Jego rolą jest wyjaśnienie sytuacji albo sprostowanie treści już istniejącej informacji. W sytuacjach typowych, czyli

Mediacje budują zaufanie społeczne

sprawiedliwość a świad_fmt

Mediacja wspiera podjęcie dialogu i otwiera na szukanie punktów wspólnych mimo różnicy stanowisk. Stymuluje reaktywację wzajemnego zaufania między ludźmi i sprzyja budowaniu wiary we własne możliwości, a tym samym daje możliwość aktywnego dochodzenia swoich praw. Reaktywacja zaufania Trzeba zauważyć, że Polacy bezrefleksyjnie przekazując w ręce aparatu państwa rozwiązywanie sporów ograniczają swój wpływ na ich przebieg. Tym samym zrzekają się istotnego aspektu wolności obywatelskich, jakim jest prawo do decydowania o przebiegu swojego sporu. Taka łatwość oddawania władztwa nad konfliktem i zdawania się na cudzy osąd sprawy świadczy o obawie podjęcia „ryzyka” wzięcia spraw (w tym sporów) we własne ręce. Po części

Badania tekstyliów

Identyfikacja_c_fmt

Powszechność użytkowania różnorodnych tekstyliów i ich wysoka podaż na rynku konsumenckim sprawia, iż w postępowaniu przygotowawczym i sądowym mogą one stanowić dowód o istotnym znaczeniu. W większości przypadków w chwili zdarzenia tekstylia znajdują się w bezpośrednim otoczeniu jego uczestników. Mają one wówczas zdolność zatrzymywania na swojej powierzchni lub wchłaniania różnorodnych śladów (np. krwi, naskórka, substancji łatwopalnych, fragmentów powłoki lakierowej pojazdu, pozostałości powystrzałowych), mogą ulec specyficznej deformacji w warunkach zdarzenia (np. rozerwaniu, nadtopieniu), a także stanowić źródło mikrośladów kontaktowych w formie fragmentów odłączonych włókien. Dlatego też bardzo istotne z punktu widzenia odtworzenia przebiegu zdarzenia zgodnie z rzeczywistością są specjalistyczne badania wyrobów włókienniczych, z których została wykonana np. odzież ofiary i podejrzanego, a także elementy wyposażenia mieszkań