Prokuratura ma służyć społeczeństwu

B.__wi_czkowski_zdj.11

Wywiad z Bogdanem Święczkowskim – Prokuratorem Krajowym, wcześniej m.in. Wiceministrem Sprawiedliwości i szefem ABW Robert Rusinek: – Pod względem rozbudowania prokuratury bijemy na głowę inne kraje UE, mimo to społeczeństwo, jak pokazują sondaże, w dużej mierze źle ocenia jej działania… Bogdan Święczkowski: − Niestety struktura polskiej prokuratury i cały schemat jej działania został ukształtowany w 1989 r. Tak naprawdę nikt nie zastanawiał się, jak wtedy i przez kolejne dwadzieścia kilka lat, powinno wyglądać ulokowanie prokuratury w systemie władzy publicznej. Czy prokuratura powinna być częścią władzy sądowniczej, wykonawczej czy może organów kontroli prawnej. Temat prokuratury nie znalazł się też w Konstytucji.

Tagi:

Michał Wójcik Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

image001

29 kwietnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, powołała Michała Wójcika na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pełnomocnika do spraw Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości.   Michał Wójcik – ur. 17 kwietnia 1971 r. w Krakowie, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poseł na Sejm V i VIII kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 r. przewodniczył stałej Podkomisji Rzemiosła i Usług, zasiadał też w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. W roku 2015 ponownie uzyskał mandat poselski z okręgu katowickiego. Zasiada w Komisji Gospodarki

Dla kogo darmowa pomoc prawna

Marcin_Ozimek_zdj_cie

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255). Jej przepisy wprowadzają nową jakość w dostępie do przedsądowej pomocy prawnej. Ustawa tworzy kompleksowe rozwiązanie, uzupełniające dotychczasowe możliwości uzyskania tego rodzaju pomocy przez osoby znajdujące się w trudnym położeniu oraz te które w ocenie ustawodawcy wymagają wsparcia przy rozwiązaniu problemów prawnych rodzących się w różnych sytuacjach życiowych. Stąd ustawa przewiduje, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona): której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z

Tagi:

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ministerstwie Sprawiedliwości

Obchody_Narodowego_Dnia...2

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. Jest on poświęcony pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o niepodległość Polski. Z tej okazji Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna w Warszawie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowały dzień otwarty, podczas którego w dniu 28 lutego 2016 r. wszyscy zainteresowani mogli zwiedzić podziemia budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów. Edukatorzy Muzeum Powstania Warszawskiego i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej szczegółowo przedstawili zwiedzającym dzieje tych dwóch miejsc, w których więzieni byli bohaterowie polskiej konspiracji.

Tagi:

Prokuratura jako jeden z filarów Państwa

Dariusz_Barski_zdj_222.

Uchwalona 28 stycznia 2016 r. ustawa – Prawo o prokuraturze zastąpiła obowiązującą przez ponad 30 lat ustawę o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. Nie trzeba szerzej uzasadniać, że nowy akt prawny regulujący ustrój tak istotnej dla sprawnego funkcjonowania państwa instytucji, winien powstać znacznie wcześniej. Mimo deklaracji składanych w tym przedmiocie przez kolejne rządy od początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, tak się jednak nie stało. To wieloletnie zaniechanie zostało szybko i sprawnie sanowane przez obecny parlament. Nowa regulacja została poddana krytycznym ocenom, również w zakresie zbyt szybkiego trybu jej uchwalenia. To o tyle kuriozalne, że środowiska, które przez dziesiątki

Tagi:

Zadania prokuratury w świetle Prawa o prokuraturze

Beata_Sobieraj_Skonieczna_prokurator_-_badanie_obci__enia

4 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177). Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą i wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.). Uchwalenie przez parlament nowej ustawy było wyjściem naprzeciw powszechnemu zapotrzebowaniu prokuratorów na akt jednolity, spójny, uwzględniający zmiany w otaczającej rzeczywistości. Wydaje się, że nowy akt te oczekiwania spełnia. Ustawa – Prawo o prokuraturze zawiera bowiem szereg zupełnie nieznanych dotychczas rozwiązań, szereg innych uległo istotnym modyfikacjom lub nadano im

Tagi:

Kontradyktoryjny eksperyment na społeczeństwie

Jacek_Ska_a_zdj_cie

Gdy w poprzedniej kadencji rozpoczęto prace nad „nowelą lipcową” w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego i Ministerstwie wskazywałem, że są one skażone grzechem zaniechania. Zamiast pokusić się o stworzenie nowego KPK w miejsce ponad stokrotnie nowelizowanej ustawy z 1997 r., postanowiono przykleić do niej kolejną, nowelizacyjną łatę. Tym razem nie miała być to jednak łatka, jakich kilka rocznie fundowano praktykom i zdezorientowanym obywatelom, ale potężny flek, wywracający do góry nogami dotychczasową filozofię procesu. Wskazywaliśmy wówczas wyraźnie, że tak fundamentalna „reforma” wymaga stworzenia całkiem nowej ustawy regulującej proces karny. Tych argumentów nie posłuchano. Już sam projekt, który wyszedł z ministerialnych gabinetów był

Tagi:

Nadzór nad prokuraturą w państwach UE. Kilka uwag prawnoporównawczych

Tomasz_Darkowski_zdj_cie

W trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy Prawo o prokuraturze wywiązała się ożywiona dyskusja, dotycząca połączenia instytucji Ministra Sprawiedliwości i funkcji Prokuratora Generalnego. W szczególności przedmiotem krytyki była kwestia przyznania Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu kompetencji do wydawania poleceń dotyczących czynności postępowania w indywidualnych sprawach. Przeciwnicy takiego rozwiązania zgłaszali argument, że połączenie podmiotowe nie jest znane w innych państwach. W celu usystematyzowania tej dyskusji i weryfikacji tej tezy, zasadne wydaje się przeanalizowanie również zakresu uprawnień Ministrów Sprawiedliwości wobec prokuratury w poszczególnych państwach UE. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w Europie nie ma jednolitego modelu prokuratury zarówno w zakresie: umiejscowienia

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

S._Janczarek_Strasburg_1

W okresie listopad 2015 – luty 2016 r. Polska pojawiała się na wokandzie Trybunału 15 razy. Mimo tego, że większość wydanych w tym okresie wyroków dotyczyła kwestii ugruntowanych już w orzecznictwie, warto zwrócić uwagę na kilka bardziej interesujących spraw. Na 15 wyroków wydanych przez Trybunał w omawianym okresie, w aż jedenastu z nich stwierdzono naruszenie, co najmniej jednego postanowienia Konwencji. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ponad połowa tego typu orzeczeń odnosiła się do kwestii w sposób jednoznaczny rozstrzygniętych wcześniej: reżimu stosowanego wobec tzw. osadzonych niebezpiecznych oraz nadmiernej długości tymczasowego aresztowania. W sprawach Chyła, Karykowski, Prus, Romaniuk, Paluch oraz

Tagi:

Swoboda wypowiedzi a powaga i bezstronność władzy sądowej

ETPCz_odpowiedzialno___karna_dziennikarzy2

Jak wynika wprost z Artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi może być ograniczona przez wzgląd na potrzebę zagwarantowania powagi i bezstronności władzy sądowej. W jaki sposób Europejski Trybunał Praw Człowieka interpretuje to pojęcie w praktyce? Niewątpliwie swoboda wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych filarów społeczeństwa demokratycznego. Nie ogranicza się ona przy tym jedynie do informacji i poglądów, które są przyjmowane przychylnie, ale obejmuje także te, które obrażają, oburzają czy niepokoją. Czy oznacza to jednak, że każda wypowiedź może pozostać bez jakiejkolwiek reakcji państwa? Oczywiście nie. Ingerencja w swobodę wypowiedzi, w postaci na przykład skazania, warunkowego umorzenia postępowania, czy też

Tagi:

Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych

Kamila_Napi_rkowska-Pi_at

Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom zwiększenia dostępności do pomocy prawnej oraz potrzebom prawników aspirujących do wykonywania tych zawodów. Model dostępu do zawodów prawniczych adwokata, radcy prawnego i notariusza regulują przepisy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) i ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.164 ze zm.). W pierwotnym brzmieniu ustawy te pozostawiały kwestie naboru kandydatów

Tagi:

Prawo sportowe, rynek dla nielicznych

Witold_Cie_la_zdj.

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można gwałtowny wzrost środków finansowych, które związane są ze sportem. Globalizacja i rozwój mediów wpływają na zwiększenie wpływów, które zasilają kluby czy związki sportowe. Oprócz zysków ze sprzedaży biletów czy reklam na stadionach, znacznie wzrasta wartość wykorzystywania wizerunków sportowców. W związku z powyższym, zasadne jest zadanie pytania: czy nie powinna powstać nowa dziedzina prawa, czyli prawo sportowe?  Koncentruje się ono wokół zagadnień trzech płaszczyzn działalności, jakie są dostrzegane w tej sferze, tj. płaszczyzny gospodarczej, organizacyjnej oraz społecznej. Jest to zbiór norm prawnych, które mają bezpośredni wpływ na świat sportu i na to jak sport funkcjonuje.

Tagi:

Gdzie szukać statystyk wymiaru sprawiedliwości?

Justyna_Kowlaczyk

Proste pytanie i prosta odpowiedź! Oczywiście w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanym Wydziałem Statystyki, który znajduje się przy ulicy Chopina 1 w Warszawie. Podstawą prawną do pozyskiwania przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej statystyk o wymiarze sprawiedliwości jest ustawa o statystyce publicznej, która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek tworzenia służb statystycznych i zobowiązuje do przestrzegania rygorów wynikających z ustawy. W myśl ustawy o statystyce, corocznie Rada Ministrów ustala w drodze rozporządzenia Program badań statystycznych statystyki publicznej, w którym określa cel badania, temat, szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy badania, wskazuje podmioty zobowiązane do przekazywania

Tagi:

Wybór pionów dyscyplinarnych w Izbach Adwokackich

Dorota_Kramarczyk

Środowisko adwokatów jest ostatnio zaangażowane w dyskusję na temat skutków prawnych zbliżających się w niektórych izbach adwokackich wyborów do organów dyscyplinarnych. Część tej dyskusji przeniosła się na łamy prasy (Dziennik Gazeta Prawna). Zamieszanie w tej sprawie powstało w związku z planowanymi zgromadzeniami izb, wyprzedzającymi zwołanie Krajowego Zjazdu Adwokatury, który jako organ adwokatury został wyposażony przed rokiem w nowe kompetencje. Otóż ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2014 poz. 1778) znowelizowała m. in. ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015

Tagi:

Mediacja to rozmowa, która przez zrozumienie prowadzi do rozwiązania

Agata_Okej_mediacje2

W marcu 2016 r. Wydział ds. Pokrzywdzonych i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości zakończył działania projektowe w ramach realizacji Projektu nr 6 – Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych. Projekt realizowany był we współpracy z Norweską Administracją Sądów (Norwegian Courts Administration, NCA), która polegała na wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w formie wizyt eksperckich (udziału norweskich sędziów w działaniach projektowych) i konsultacji tematycznych. Budżet Projektu wynosił 720 000 euro,