Wybór pionów dyscyplinarnych w Izbach Adwokackich

Dorota_Kramarczyk

Środowisko adwokatów jest ostatnio zaangażowane w dyskusję na temat skutków prawnych zbliżających się w niektórych izbach adwokackich wyborów do organów dyscyplinarnych. Część tej dyskusji przeniosła się na łamy prasy (Dziennik Gazeta Prawna). Zamieszanie w tej sprawie powstało w związku z planowanymi zgromadzeniami izb, wyprzedzającymi zwołanie Krajowego Zjazdu Adwokatury, który jako organ adwokatury został wyposażony przed rokiem w nowe kompetencje. Otóż ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2014 poz. 1778) znowelizowała m. in. ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015

Tagi:

Prokuratura dla prokuratorów czy dla obywateli?

Jaros_aw_Ho_da_paragraf_reforma_p.u.n

4 marca 2016 r. weszła w życie uchwalona 28 stycznia 2016 r. ustawa Prawo o prokuraturze. Poprzednia, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 1985 r. nie przystawała do aktualnych realiów. Dotychczasowa ustawa, wielokrotnie nowelizowana, nie przystawała do aktualnych realiów, ponadto poprzez swoją chaotyczność i nieprzejrzystość była swoistym reliktem języka prawniczego. Każdorazowa zmiana cyt. ustawy wiązała się z realizacją konkretnie zdefiniowanego zapotrzebowania, aktualnie dominującego w sferze legislacyjnej, środowiska politycznego i powiązanej z nim części społeczności prawniczej. Opisywany akt prawny nie stanowił przez to materialnego zwieńczenia określonej idei strukturalnej Prokuratury jako istotnego elementu zarządzania Państwem i służącego jego obywatelom, a był konglomeratem luźno powiązanych

Tagi:

Natychmiast do poprawczaka?

Kartasi_ski_Pawe__asystent_Dziwak

„Poprawczak” to potoczne określenie domu poprawczego („Słownik języka polskiego”, red. W. Doroszewski), a nawiązując do terminologii aktów prawnych – zakładu poprawczego. Umieszczenie w zakładzie poprawczym to jeden z izolacyjnych środków oddziaływania, jakie sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego, w oparciu o przepisy ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r., poz. 382 ze zm. – dalej u.p.n.). Przesłanki stosowania środka poprawczego określa art. 10 u.p.n. („sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a, jeżeli przemawiają za tym

Tagi: