Prokuratura dla prokuratorów czy dla obywateli?

Jaros_aw_Ho_da_paragraf_reforma_p.u.n

4 marca 2016 r. weszła w życie uchwalona 28 stycznia 2016 r. ustawa Prawo o prokuraturze. Poprzednia, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 1985 r. nie przystawała do aktualnych realiów. Dotychczasowa ustawa, wielokrotnie nowelizowana, nie przystawała do aktualnych realiów, ponadto poprzez swoją chaotyczność i nieprzejrzystość była swoistym reliktem języka prawniczego. Każdorazowa zmiana cyt. ustawy wiązała się z realizacją konkretnie zdefiniowanego zapotrzebowania, aktualnie dominującego w sferze legislacyjnej, środowiska politycznego i powiązanej z nim części społeczności prawniczej. Opisywany akt prawny nie stanowił przez to materialnego zwieńczenia określonej idei strukturalnej Prokuratury jako istotnego elementu zarządzania Państwem i służącego jego obywatelom, a był konglomeratem luźno powiązanych

Tagi:

Natychmiast do poprawczaka?

Kartasi_ski_Pawe__asystent_Dziwak

„Poprawczak” to potoczne określenie domu poprawczego („Słownik języka polskiego”, red. W. Doroszewski), a nawiązując do terminologii aktów prawnych – zakładu poprawczego. Umieszczenie w zakładzie poprawczym to jeden z izolacyjnych środków oddziaływania, jakie sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego, w oparciu o przepisy ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r., poz. 382 ze zm. – dalej u.p.n.). Przesłanki stosowania środka poprawczego określa art. 10 u.p.n. („sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a, jeżeli przemawiają za tym

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

12a_DSC_0508_c_opt

W okresie marzec-maj 2015 r. Trybunał wydał w sprawach polskich trzy wyroki. W dwóch z nich ETPCz stwierdził naruszenie Konwencji (odpowiednio, artykułu 3 oraz artykułu 5 § 4), podczas gdy w trzecim nie podzielił zarzutów sformułowanych przez skarżącego. Naruszenie zakazu złego traktowania W sprawie M. C. przeciwko Polsce skarżący został skazany na karę pozbawienia wolności m.in. w związku ze stawianymi mu zarzutami molestowania seksualnego małoletniego. W trakcie odbywania kary został podczas jednego z weekendów napadnięty przez dwóch współosadzonych, którzy rzekomo próbowali dokonać na nim gwałtu, znieważali go werbalnie, jak również grozili mu śmiercią. Skarżący bezskutecznie próbował zainteresować całym zdarzeniem personel więzienny. Dopiero w poniedziałkowy poranek

Tagi: