System dozoru elektronicznego w praktyce

gen._Pawe__Nasi_owski_zdj.3

System Dozoru Elektronicznego (SDE) to najnowocześniejszy, nieizolacyjny, efektywny i bezpieczny system wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających. Obecnie monitoring elektroniczny skazanych w Polsce realizowany jest w oparciu o przepisy znowelizowanego Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 1 lipca 2015 r. ustanowił on dozór elektroniczny jako jedną z form kary ograniczenia wolności, wprowadzając również środki karne i zabezpieczające w SDE oraz zachowując na mocy przepisów przejściowych możliwość odbywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w SDE, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.

Tagi:

Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

alichwa

18 lipca 2016 r. podczas konferencji prasowej, w której obok ministra Zbigniewa Ziobro wzięła udział m.in. senator Lidia Staroń, zaprezentowano zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z lichwą.  – Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu zupełnej bezradności i beznadziejności. Wiele ofiar lichwiarzy ląduje na bruku, a zdarzały się też przypadki samobójstw. Wobec tej patologii państwo nie może pozostawać obojętne – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. W myśl proponowanej nowelizacji, traktujący o lichwiarskich pożyczkach

Tagi:

O dobre imię Polski

Sebastian_Kaleta_-_zdj_cie

W ostatnich latach polskie media wielokrotnie informowały o wypowiedziach ważnych zagranicznych polityków, którzy odnosili się do zbrodni niemieckich w czasie Holocaustu, używając terminu „polskie obozy zagłady”. Określenia tego użył m.in. James Comey – szef amerykańskiego FBI, co musiało wywołać stanowczą reakcję polskiej dyplomacji. Słowa idą w świat, a sprostowane wypowiedzi już nie docierają do tak szerokiego grona odbiorców. Informowanie o lokalizowaniu przez niemieckich nazistów fabryk śmierci m.in. obozów Auschwitz czy Majdanek, na okupowanych terenach II Rzeczpospolitej, zamiast piętnować prawdziwych sprawców, poprzez powielanie terminu „polskie obozy zagłady” de facto sugerują o odpowiedzialności Polski i Polaków za ich powstanie. Nieskuteczność dotychczasowych interwencji

Więcej jawności w procesie karnym

ajawnosc

Zwiększenie transparentności procesów karnych – to główny cel podpisanej 11 lipca 2016 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nowymi przepisami prokurator będzie mógł zgłaszać wiążący sprzeciw wobec wyłączenia jawności rozprawy. Do tej pory sąd mógł – choć nie musiał – wedle swego uznania wyłączyć jawność rozprawy z urzędu lub na wniosek strony. Po wejściu w życie ustawy prokurator będzie uprawniony, poprzez wniesienie sprzeciwu, przeciwdziałać bezzasadnemu wyłączeniu konstytucyjnej zasady jawności rozprawy.

Tagi:

Koniec z bezkarnością za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

MTU4eDExOSFjcm9w,kk

15 lipca 2016 r. na konferencji prasowej, w której obok Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wziął udział Sekretarz Stanu Michał Wójcik, przedstawiono przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.  – Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich drogach. Nic nie rozzuchwala sprawców bardziej niż bezkarność – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Jak podkreślono, obecne przepisy nie pozwalają na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych, a czasem stanowią wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki.

Tagi:

Gwarancje praw zatrzymanego

Przemys_aw_Ciunowicz_Gwarancje_praw_zatrzymanego_Wojciewski

Osoba zatrzymana posiada takie same prawa, jak przebywająca na wolności. W odbiorze społecznym zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie traktowane są często tak samo, jak pozbawienie wolności orzeczone prawomocnym wyrokiem skazującym. To niestety dość częste zjawisko, szczególnie wśród osób, które nie zajmują się zawodowo prawem. Jedną z naczelnych wartości w naszym społeczeństwie jest wolność osobista człowieka. Rzeczpospolita Polska stworzyła szereg unormowań, mających na celu jej należytą ochronę. Punktem wyjścia do zrozumienia wagi, jaką ustrojodawca przyłożył do stworzenia mechanizmów zabezpieczających w tym zakresie, jest art. 31 Konstytucji. Zgodnie z jego treścią, wolność osobista człowieka podlega ochronie prawnej. Ustęp drugi wspomnianego wyżej artykułu mówi

Tagi:

Zakres zmian w upadłości konsumenckiej

Emil_Szczepanik_upad_o___konsumencka

Instytucja upadłości konsumenckiej została gruntownie znowelizowana ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1306), otwierając tysiącom osób fizycznych możliwość oddłużenia i powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Statystki wskazują, że jeszcze w 2014 r. liczba wniosków o ogłoszenie upadłości konsumentów wynosiła 300, z czego ogłoszono upadłość w zaledwie 32 sprawach, podczas gdy w 2015 r. wniosków tych wpłynęło 5616, a z blisko 4000 załatwionych w tym czasie spraw, ogłoszono upadłość w 2153 przypadkach 1. W pierwszym półroczu 2015 r. zanotowano 699 ogłoszonych upadłości konsumenckich, by w następnym półroczu odnotować kolejne 1454, przy podobnej liczbie wpływających

Tagi:

Cienie i blaski prowadzenia własnej kancelarii prawnej

PIOTR_Podg_rski

Z każdej strony słychać dzisiaj utyskiwania prawników odnoszące się do ich odbiegającej od oczekiwań pozycji materialnej. Ktoś powie, że wpisuje się to w nasz narodowy pesymizm. Inny stwierdzi, że dla najlepszych zawsze się coś znajdzie. Nie ma jednak co ukrywać: odnośnie usług prawnych żyjemy w dobie nadwyżki podaży nad popytem. To zaburzenie normy ekonomicznej, rodzi swoje konsekwencje dla rzeszy profesjonalnych prawników: radców prawnych i adwokatów. Mają oni problemy ze znalezieniem miejsca pracy, a rozpoczęcie własnego biznesu przewidują ewentualnie wraz z pojawieniem się siwizny na włosach. Nie możemy się oszukiwać, minęły czasy, gdy na salonach palestry gościło sformułowanie: „jedna sprawa i

Tagi: ,

Ochrona pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym – zmiany legislacyjne

Beata_Wiraszka_Bereza_pokrzywdzeni1

W dniu 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. 21). Powyższa regulacja wprowadziła szereg zmian mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich życia i zdrowia. Ustawodawca założył, że środki pomocy i ochrony będą uruchamiane nie tylko w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, ale także po jego zakończeniu oraz przed formalnym jego wszczęciem. Czyli również w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sprawdzających. Do środków ochrony i pomocy, zaprojektowanych w powyższej regulacji należą: ochrona na czas czynności procesowej, ochrona osobista oraz pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. W celu wzmocnienia ochrony

Tagi: ,

Praca dla więźniów

Oliwer_Kubicki_zdj_cie

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało program aktywizacji osadzonych. W związku z tym 27 kwietnia 2016 r. zaprezentowano rozwiązania, które mają zwiększyć odsetek skazanych pracujących podczas odbywania kary. W polskim systemie prawnym kwestię zatrudniania osadzonych reguluje Kodeks Karny Wykonawczy (art. 121-129). Rozróżniono w nim dwie formy świadczenia pracy przez skazanych. Pierwsza z nich polega na odpłatności za świadczoną pracę. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanym 23 lutego 2010 r. (P 20/09) wysokość odpłatności musi wynosić co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia. Oprócz związku z prawami człowieka, ma to również na celu umożliwienie skazanemu wywiązanie się ze swoich zobowiązań, takich jak alimenty, spłata nawiązki lub naprawienie

Tagi:

Ustawa o rzeczach znalezionych. Kilka uwag o stosowaniu nowej regulacji

Piotr_Podg_rski_zdj._Wojciewski_(2)

Wejście w życie nowej regulacji dotyczącej postępowania z rzeczami znalezionymi wywołało wiele wątpliwości w powiatach i jednostkach organizacyjnych zajmujących się tymi rzeczami. Pojawiające się liczne głosy i zapytania co do stosowania nowych regulacji, w szczególności w zakresie obowiązków starosty, sposobów ich wykonania i kwestii intertemporalnych, skłaniają do dokonania analizy najważniejszych (z punku widzenia powiatów), regulacji nowej ustawy. Postępowanie z rzeczami znalezionymi jest obecnie regulowane ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych1, która weszła w życie 21 czerwca 2015 r. Powstała ona by wypelnić luki prawne związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2004 r., K

Czy wzrost wynagrodzeń zwiększy prestiż i jakość wymiaru sprawiedliwości?

Joanna_Sauter-Kunach_(2)

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy zacząć od wyjaśnienia kwestii samodzielności kształtowania wynagrodzeń pracowników sądów, która jest nierozerwalnie związana z przynależnością sądownictwa do określonej sfery działalności państwa. Względna swoboda i samodzielność kształtowania płac zależy bowiem od tego, czy dana organizacja funkcjonuje w sferze gospodarczej, czy też w sferze budżetowej. W sferze budżetowej, do której należą sądy, ze względu na obligatoryjny przydział środków na wynagrodzenia w ustawie budżetowej, możliwość samodzielnego i dowolnego ustalania wysokości oraz składników płac jest mocno ograniczona. Sądy, które wydatków na wynagrodzenia nie pokrywają z własnych, wypracowanych przez siebie dochodów, lecz ze środków wydzielonych na ten cel

Tagi: ,

Państwowa kompensata

Katarzyna_Pawlicka_kompensata2

Około rok temu w kwartalniku „Na wokandzie” opublikowany został artykuł, w którym omówiono najważniejsze projektowane zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.). Przypomnę, że do nowelizacji doszło z inicjatywy Senatu, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie prac legislacyjnych przedstawiło szereg propozycji zebranych od praktyków. Przed publikacją artykułu Senat przekazał projekt ustawy do Sejmu. Obecnie proces legislacyjny został zakończony. W dniu 5 sierpnia 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy –

Tagi:

O tworzeniu prawa konsumenckiego słów kilka

Heronim_Ostrowski_deregulacja2

Opracowanie ma na celu przybliżenie problemów z jakimi styka się legislator przy opracowaniu tekstów projektów aktów prawnych dotyczących tematyki konsumenckiej. W zdecydowanej większości przypadków polskie prawo konsumenckie jest wynikiem transpozycji do prawa polskiego prawa unijnego. Przy podjęciu próby zdefiniowania pojęcia,, prawo konsumenckie” należy uwzględnić adresatów tego rodzaju norm prawnych, tj. konsumentów i ich partnerów w relacjach rynkowych – czyli przedsiębiorców. Terminy określające odbiorców prawa konsumenckiego, z jednej strony konsumentów, a z drugiej przedsiębiorców, są proweniencji ekonomicznej, a nie prawnej. Ustawodawca, zarówno krajowy jak i europejski, inkorporował te pojęcia do swoich systemów prawnych – nie są to terminy prawa wywodzone z

Tagi:

Więzienie na Mokotowie

Pawe__Szab_owski_1_Fot._Muzeum__o_nierzy_Wykl_tych_i_Wi__ni_w_Politycznych_PRL

29 lutego 2016 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał do życia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które ma się mieścić w dzisiejszych budynkach Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Sam areszt ma zostać zlikwidowany do końca 2017 r., dlatego też przypominamy historię jednego z najsłynniejszych więzień w Polsce. Więzienie przy ul. Rakowieckiej jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Warszawie. Historia więzienia na Mokotowie zaczęła się w roku 1902, kiedy Mokotów był jeszcze wsią leżącą pod Warszawą, to właśnie w tym roku podjęto prace nad stworzeniem więzienia. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę więzienia nastąpiło 26

Tagi: