System dozoru elektronicznego w praktyce

gen._Pawe__Nasi_owski_zdj.3

System Dozoru Elektronicznego (SDE) to najnowocześniejszy, nieizolacyjny, efektywny i bezpieczny system wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających. Obecnie monitoring elektroniczny skazanych w Polsce realizowany jest w oparciu o przepisy znowelizowanego Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 1 lipca 2015 r. ustanowił on dozór elektroniczny jako jedną z form kary ograniczenia wolności, wprowadzając również środki karne i zabezpieczające w SDE oraz zachowując na mocy przepisów przejściowych możliwość odbywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w SDE, na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.

Tagi:

Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

alichwa

18 lipca 2016 r. podczas konferencji prasowej, w której obok ministra Zbigniewa Ziobro wzięła udział m.in. senator Lidia Staroń, zaprezentowano zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z lichwą.  – Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu zupełnej bezradności i beznadziejności. Wiele ofiar lichwiarzy ląduje na bruku, a zdarzały się też przypadki samobójstw. Wobec tej patologii państwo nie może pozostawać obojętne – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. W myśl proponowanej nowelizacji, traktujący o lichwiarskich pożyczkach

Tagi:

O dobre imię Polski

Sebastian_Kaleta_-_zdj_cie

W ostatnich latach polskie media wielokrotnie informowały o wypowiedziach ważnych zagranicznych polityków, którzy odnosili się do zbrodni niemieckich w czasie Holocaustu, używając terminu „polskie obozy zagłady”. Określenia tego użył m.in. James Comey – szef amerykańskiego FBI, co musiało wywołać stanowczą reakcję polskiej dyplomacji. Słowa idą w świat, a sprostowane wypowiedzi już nie docierają do tak szerokiego grona odbiorców. Informowanie o lokalizowaniu przez niemieckich nazistów fabryk śmierci m.in. obozów Auschwitz czy Majdanek, na okupowanych terenach II Rzeczpospolitej, zamiast piętnować prawdziwych sprawców, poprzez powielanie terminu „polskie obozy zagłady” de facto sugerują o odpowiedzialności Polski i Polaków za ich powstanie. Nieskuteczność dotychczasowych interwencji

Więcej jawności w procesie karnym

ajawnosc

Zwiększenie transparentności procesów karnych – to główny cel podpisanej 11 lipca 2016 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nowymi przepisami prokurator będzie mógł zgłaszać wiążący sprzeciw wobec wyłączenia jawności rozprawy. Do tej pory sąd mógł – choć nie musiał – wedle swego uznania wyłączyć jawność rozprawy z urzędu lub na wniosek strony. Po wejściu w życie ustawy prokurator będzie uprawniony, poprzez wniesienie sprzeciwu, przeciwdziałać bezzasadnemu wyłączeniu konstytucyjnej zasady jawności rozprawy.

Tagi:

Koniec z bezkarnością za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

MTU4eDExOSFjcm9w,kk

15 lipca 2016 r. na konferencji prasowej, w której obok Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wziął udział Sekretarz Stanu Michał Wójcik, przedstawiono przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.  – Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich drogach. Nic nie rozzuchwala sprawców bardziej niż bezkarność – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Jak podkreślono, obecne przepisy nie pozwalają na skuteczne ściganie sprawców groźnych przestępstw i wykroczeń drogowych, a czasem stanowią wręcz zachętę do zachowań powodujących tragiczne skutki.

Tagi:

Praca dla więźniów

Oliwer_Kubicki_zdj_cie

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało program aktywizacji osadzonych. W związku z tym 27 kwietnia 2016 r. zaprezentowano rozwiązania, które mają zwiększyć odsetek skazanych pracujących podczas odbywania kary. W polskim systemie prawnym kwestię zatrudniania osadzonych reguluje Kodeks Karny Wykonawczy (art. 121-129). Rozróżniono w nim dwie formy świadczenia pracy przez skazanych. Pierwsza z nich polega na odpłatności za świadczoną pracę. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanym 23 lutego 2010 r. (P 20/09) wysokość odpłatności musi wynosić co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia. Oprócz związku z prawami człowieka, ma to również na celu umożliwienie skazanemu wywiązanie się ze swoich zobowiązań, takich jak alimenty, spłata nawiązki lub naprawienie

Tagi:

Czy wzrost wynagrodzeń zwiększy prestiż i jakość wymiaru sprawiedliwości?

Joanna_Sauter-Kunach_(2)

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy zacząć od wyjaśnienia kwestii samodzielności kształtowania wynagrodzeń pracowników sądów, która jest nierozerwalnie związana z przynależnością sądownictwa do określonej sfery działalności państwa. Względna swoboda i samodzielność kształtowania płac zależy bowiem od tego, czy dana organizacja funkcjonuje w sferze gospodarczej, czy też w sferze budżetowej. W sferze budżetowej, do której należą sądy, ze względu na obligatoryjny przydział środków na wynagrodzenia w ustawie budżetowej, możliwość samodzielnego i dowolnego ustalania wysokości oraz składników płac jest mocno ograniczona. Sądy, które wydatków na wynagrodzenia nie pokrywają z własnych, wypracowanych przez siebie dochodów, lecz ze środków wydzielonych na ten cel

Tagi: ,

Więzienie na Mokotowie

Pawe__Szab_owski_1_Fot._Muzeum__o_nierzy_Wykl_tych_i_Wi__ni_w_Politycznych_PRL

29 lutego 2016 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał do życia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które ma się mieścić w dzisiejszych budynkach Aresztu Śledczego przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Sam areszt ma zostać zlikwidowany do końca 2017 r., dlatego też przypominamy historię jednego z najsłynniejszych więzień w Polsce. Więzienie przy ul. Rakowieckiej jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Warszawie. Historia więzienia na Mokotowie zaczęła się w roku 1902, kiedy Mokotów był jeszcze wsią leżącą pod Warszawą, to właśnie w tym roku podjęto prace nad stworzeniem więzienia. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę więzienia nastąpiło 26

Tagi: