Więcej jawności w procesie karnym

Tagi:

ajawnoscZwiększenie transparentności procesów karnych – to główny cel podpisanej 11 lipca 2016 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z nowymi przepisami prokurator będzie mógł zgłaszać wiążący sprzeciw wobec wyłączenia jawności rozprawy. Do tej pory sąd mógł – choć nie musiał – wedle swego uznania wyłączyć jawność rozprawy z urzędu lub na wniosek strony. Po wejściu w życie ustawy prokurator będzie uprawniony, poprzez wniesienie sprzeciwu, przeciwdziałać bezzasadnemu wyłączeniu konstytucyjnej zasady jawności rozprawy.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą przedstawiciele mediów będą mogli rejestrować każdą jawną rozprawę. – Jestem przekonany, że więcej jawności będzie zaletą, rzuci wiele światła na dyskusyjne i nie zawsze zrozumiałe decyzje wymiaru sprawiedliwości – powiedział o tej zmianie na konferencji Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Nowe przepisy poszerzają również możliwość przystępowania do procesów organizacji pozarządowych, jeśli w statucie mają one określony cel związany z przedmiotem sporu między stronami.

Przed zmianami sąd dopuszczał organizację do udziału w postępowaniu, jeśli przemawiał za tym interes wymiaru sprawiedliwości. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów sąd będzie musiał dopuścić taką organizację, jeśli zgodzi się na to któraś ze stron. Strony będą mogły cofnąć wyrażoną zgodę.

Podpisana ustawa wprowadza także modyfikacje dotyczące trybu uchylania tajemnicy lekarskiej. Dysponentem tej tajemnicy po śmierci pacjenta powinny być osoby mu najbliższe. Zgodnie z tymi przepisami będzie można skutecznie zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w interesie zmarłego pacjenta. Umożliwi to poznanie całokształtu okoliczności związanych z jego stanem zdrowia i może poprzedzać decyzję ws. złożenia zawiadomienia o przestępstwie.