Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_ETPCz_Wykonywanie

Od marca do połowy czerwca 2016 r. Trybunał zajmował się sprawami polskimi osiem razy, przy czym część z nich dotyczyła problemów rozstrzygniętych już w jego orzecznictwie. Trybunał wydał w tym czasie trzy wyroki w sprawach powtarzających się, dotyczących problemów rozstrzygniętych już wcześniej w orzecznictwie, takich jak status osadzonego niebezpiecznego (sprawa Karwowski przeciwko Polsce, skarga nr 29869/13), przeludnienie (sprawa Ojczyk przeciwko Polsce, skarga nr 66850/12), jak również nadmierna długość postępowania w sprawie cywilnej (Wasiak przeciwko Polsce, skarga nr 7258/12). Pozostałe wyroki miały charakter mniej lub bardziej precedensowy i zasługują na choćby krótkie omówienie. Nieludzkie traktowanie w trakcie procesu W sprawie Pugžlys

Tagi: ,

Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybunał w Strasburgu

Szymon_Janczarek2

Trybunał w Strasburgu niejednokrotnie stwierdzał naruszenie poszczególnych postanowień Konwencji w sytuacji, gdy sąd krajowy nie sprostał w sposób należyty obowiązkowi przywołania i wyjaśnienia przyczyn podjęcia określonego rodzaju decyzji. Tak było na przykład w przypadku długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania, czy też w przypadku ingerencji w prawo chronione Konwencją, na przykład w prawo do życia prywatnego, czy w swobodę wypowiedzi. Ale czy z orzecznictwa Trybunału wynikają może jakieś ogólne wymogi dotyczące sposobu uzasadniania orzeczeń? Zasady ogólne Niewątpliwie uzasadnienia orzeczeń mają kapitalne znaczenie dla kwestii ochrony praw i wolności obywatelskich. W pierwszej kolejności uzasadnienia powinny bowiem zawierać przyczyny odnoszące się w sposób dostateczny

Tagi: ,

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Wyzwania dla polskich sądów

Katarzyna_Lis-Zarrias

Pod koniec grudnia 2016 r. zbliża się termin transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego (tzw. dyrektywy odszkodowawczej)1. W Ministerstwie Sprawiedliwości, w ramach prac Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zostały przygotowane Założenia do projektu ustawy o roszczeniach związanych z naprawą szkody wyrządzonej przez naruszenia prawa konkurencji. W projekcie Założeń określono główne kierunki przyszłych rozwiązań. W dniu 17 marca 2016 r. projekt Założeń został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych2. Należy mieć na uwadze,

Tagi:

Gwarancje praw zatrzymanego

Przemys_aw_Ciunowicz_Gwarancje_praw_zatrzymanego_Wojciewski

Osoba zatrzymana posiada takie same prawa, jak przebywająca na wolności. W odbiorze społecznym zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie traktowane są często tak samo, jak pozbawienie wolności orzeczone prawomocnym wyrokiem skazującym. To niestety dość częste zjawisko, szczególnie wśród osób, które nie zajmują się zawodowo prawem. Jedną z naczelnych wartości w naszym społeczeństwie jest wolność osobista człowieka. Rzeczpospolita Polska stworzyła szereg unormowań, mających na celu jej należytą ochronę. Punktem wyjścia do zrozumienia wagi, jaką ustrojodawca przyłożył do stworzenia mechanizmów zabezpieczających w tym zakresie, jest art. 31 Konstytucji. Zgodnie z jego treścią, wolność osobista człowieka podlega ochronie prawnej. Ustęp drugi wspomnianego wyżej artykułu mówi

Tagi:

Nowe regulacje dotyczące mediacji

Joanna_Sauter-Kunach_zdj.

Z początkiem tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące mediacji w sprawach cywilnych – w tym również gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy (wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów). Ustawa upowszechniająca mediację wprowadziła system usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które mają zachęcić strony do podjęcia prób polubownego rozwiązania sporu a także zapewnić odpowiednią jakość usług mediacyjnych. Chociaż mediacja została wprowadzona do polskiej procedury cywilnej już w 2005 r., jest wykorzystywana w marginalny sposób. Jej efekty, mierzone liczbą spraw kierowanych do mediacji oraz zawieranych ugód, pozostają

Tagi: