Ochrona pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym – zmiany legislacyjne

Beata_Wiraszka_Bereza_pokrzywdzeni1

W dniu 8 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. 21). Powyższa regulacja wprowadziła szereg zmian mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich życia i zdrowia. Ustawodawca założył, że środki pomocy i ochrony będą uruchamiane nie tylko w związku z prowadzonym postępowaniem karnym, ale także po jego zakończeniu oraz przed formalnym jego wszczęciem. Czyli również w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sprawdzających. Do środków ochrony i pomocy, zaprojektowanych w powyższej regulacji należą: ochrona na czas czynności procesowej, ochrona osobista oraz pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. W celu wzmocnienia ochrony

Tagi: ,

Ustawa o rzeczach znalezionych. Kilka uwag o stosowaniu nowej regulacji

Piotr_Podg_rski_zdj._Wojciewski_(2)

Wejście w życie nowej regulacji dotyczącej postępowania z rzeczami znalezionymi wywołało wiele wątpliwości w powiatach i jednostkach organizacyjnych zajmujących się tymi rzeczami. Pojawiające się liczne głosy i zapytania co do stosowania nowych regulacji, w szczególności w zakresie obowiązków starosty, sposobów ich wykonania i kwestii intertemporalnych, skłaniają do dokonania analizy najważniejszych (z punku widzenia powiatów), regulacji nowej ustawy. Postępowanie z rzeczami znalezionymi jest obecnie regulowane ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych1, która weszła w życie 21 czerwca 2015 r. Powstała ona by wypelnić luki prawne związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2004 r., K

Państwowa kompensata

Katarzyna_Pawlicka_kompensata2

Około rok temu w kwartalniku „Na wokandzie” opublikowany został artykuł, w którym omówiono najważniejsze projektowane zmiany ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.). Przypomnę, że do nowelizacji doszło z inicjatywy Senatu, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości w trakcie prac legislacyjnych przedstawiło szereg propozycji zebranych od praktyków. Przed publikacją artykułu Senat przekazał projekt ustawy do Sejmu. Obecnie proces legislacyjny został zakończony. W dniu 5 sierpnia 2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy –

Tagi: