Sądownictwo – kierunki zmian

Jacek_Przyg_cki_sprawny_proces2

Sądownictwo potrzebuje stabilizacji. Ciągłe zmiany mu nie służą, ale jednocześnie nie można przejść do porządku nad obecnym jego stanem, który „petryfikuje” szereg nieprawidłowości. Warto raz, ale porządnie dokonać jego naprawy, tak by zmiany (oby dobre) funkcjonowały latami bez potrzeby istotnych poprawek. Zanim jednak zabierzemy się za naprawę tej części wymiaru sprawiedliwości jaką jest sądownictwo musimy najpierw zastanowić się czemu ma ono służyć. Norma art. 45 ust. 1 Konstytucji mówi iż, „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”, co chyba najtrafniej definiuje cele jakich oczekuje suweren od sądownictwa. Sprawność

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_ETPCz_Wykonywanie

Od marca do połowy czerwca 2016 r. Trybunał zajmował się sprawami polskimi osiem razy, przy czym część z nich dotyczyła problemów rozstrzygniętych już w jego orzecznictwie. Trybunał wydał w tym czasie trzy wyroki w sprawach powtarzających się, dotyczących problemów rozstrzygniętych już wcześniej w orzecznictwie, takich jak status osadzonego niebezpiecznego (sprawa Karwowski przeciwko Polsce, skarga nr 29869/13), przeludnienie (sprawa Ojczyk przeciwko Polsce, skarga nr 66850/12), jak również nadmierna długość postępowania w sprawie cywilnej (Wasiak przeciwko Polsce, skarga nr 7258/12). Pozostałe wyroki miały charakter mniej lub bardziej precedensowy i zasługują na choćby krótkie omówienie. Nieludzkie traktowanie w trakcie procesu W sprawie Pugžlys

Tagi: ,

Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybunał w Strasburgu

Szymon_Janczarek2

Trybunał w Strasburgu niejednokrotnie stwierdzał naruszenie poszczególnych postanowień Konwencji w sytuacji, gdy sąd krajowy nie sprostał w sposób należyty obowiązkowi przywołania i wyjaśnienia przyczyn podjęcia określonego rodzaju decyzji. Tak było na przykład w przypadku długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania, czy też w przypadku ingerencji w prawo chronione Konwencją, na przykład w prawo do życia prywatnego, czy w swobodę wypowiedzi. Ale czy z orzecznictwa Trybunału wynikają może jakieś ogólne wymogi dotyczące sposobu uzasadniania orzeczeń? Zasady ogólne Niewątpliwie uzasadnienia orzeczeń mają kapitalne znaczenie dla kwestii ochrony praw i wolności obywatelskich. W pierwszej kolejności uzasadnienia powinny bowiem zawierać przyczyny odnoszące się w sposób dostateczny

Tagi: ,

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Wyzwania dla polskich sądów

Katarzyna_Lis-Zarrias

Pod koniec grudnia 2016 r. zbliża się termin transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego (tzw. dyrektywy odszkodowawczej)1. W Ministerstwie Sprawiedliwości, w ramach prac Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zostały przygotowane Założenia do projektu ustawy o roszczeniach związanych z naprawą szkody wyrządzonej przez naruszenia prawa konkurencji. W projekcie Założeń określono główne kierunki przyszłych rozwiązań. W dniu 17 marca 2016 r. projekt Założeń został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych2. Należy mieć na uwadze,

Tagi: