Sędzia to jest służba

– W tym zawodzie potrzebna jest wrażliwość na krzywdę ludzką, sam profesjonalizm i wiedza prawnicza nie wystarczą – mówi Stanisław Dąbrowski, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2006–2010 przewodniczący KRS. – Ciągle słyszymy z ust sędziów o zagrożeniu niezawisłości i niezależności sądownictwa w Polsce. KRS, także pod pana przewodnictwem, wielokrotnie dawała wyraz takim przekonaniom. – Wpływ władzy wykonawczej na sądownictwo powszechne jest niebezpiecznie duży. – Gdy Ministrem Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, ze strony rządu słychać było opinie, że ten wpływ jest za mały. – Wspomniane uwagi miały określony cel, czyli właśnie wywarcie wpływu. W moim przekonaniu, w miarę upływu czasu, zachowanie

Kalendarium

30 września, cała Polska Konkurs Fotograficzny w ramach WATCH DOCS 2010 Hasłem przewodnim konkursu, organizowanego w ramach ósmej edycji Objazdowego Festiwalu „WATCH DOCS. Prawa człowieka w fi lmie”, jest słowo „wolność”. Udział w nim może wziąć każdy, kto w terminie do 30 września br. wyśle do pięciu swoich prac wykonanych dowolną techniką fotografi czną. Organizatorzy przewidują wręczenie trzech nagród rzeczowych, zaś najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu wystawy. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora, stowarzyszenia Bona Fides – www.bonafides.pl. 26 października 2010, Warszawa Konferencja „Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny – potrzeba zmian regulacji prawnych”. Konferencję organizuje Sąd

Dyplom z radcy

Plakat konkursu organizowanego przez KRRP

Zwycięzca konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą wykonywania zawodu radcy prawnego otrzyma nagrodę w wysokości 8 tys. zł. Celem organizatorów konkursu, który już po raz drugi organizuje Krajowa Rada Radców Prawnych, jest zainteresowanie studentów problematyką profesji radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego, jego ideałami i obowiązkami etycznymi. Konkurs ma też zwrócić uwagę na sposób działania samorządu radców prawnych, zwłaszcza wobec braku kompleksowego opracowania dotyczącego organizacji tego samorządu. Ubiegłoroczną edycję wygrała Dorota Majcherek, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka pracy zatytułowanej „Status radcy prawnego jako pracownika”. – Problematyka dotycząca formy wykonywania zawodu przez radcę prawnego w ramach stosunku pracy została przestawiona kompleksowo i

Tagi: ,

Praktyka, krytyka, precedens

W kształceniu prawników w Wielkiej Brytanii najważniejsze jest rozwijanie praktycznych umiejętności, w Polsce wciąż większy nacisk kładzie się na wiedzę teoretyczną. Tam w cenie jest umiejętność argumentowania, u nas lepiej przytaczać argumenty autorytetów. Konrad Masłowski, 21-latek z Warszawy, studia prawnicze w Wielkiej Brytanii rozpoczął od razu po maturze. Właśnie zaczyna trzeci rok na Uniwersytecie w Exeter. Powód wyjazdu? Fascynacja brytyjskim systemem prawnym, który wydawał mu się tak odległy od polskich kodeksów. Marcin Piechocki na swoją przygodę z common law czekał znacznie dłużej. Za to trzy lata po ukończeniu studiów prawniczych w rodzinnym Wrocławiu trafi ł prosto na prestiżowy Oxford. Skończył

Noclegownie – sposób na oprawców

Z powodu braku pomieszczeń tymczasowych duża część eksmisji osób znęcających się nad rodziną nie jest wykonywana. Rozwiązaniem tego problemu będzie możliwość przenoszenia takich osób do schronisk i noclegowni prowadzonych przez gminy. Z powodu braku pomieszczeń tymczasowych duża część eksmisji osób znęcających się nad rodziną nie jest wykonywana. Rozwiązaniem tego problemu będzie możliwość przenoszenia takich osób do schronisk i noclegowni prowadzonych przez gminy. Obowiązujące przepisy zabraniające eksmisji na bruk przewidują konieczność zapewnienia przez gminy pomieszczeń tymczasowych dla osób eksmitowanych. W efekcie regulacje te utrudniają, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiają eksmisję z lokali mieszkalnych osób znęcających się nad członkami swojej rodziny.

Wsparcie czy przykry obowiązek?

Audytorzy wewnętrzni w sądach bywają postrzegani jako tropiciele nadużyć, w dodatku nie posiadający odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Takie stereotypy mogą być szkodliwe, także dla wymiaru sprawiedliwości – pisze Adrian Gosk , audytor NIK. Audytorzy wewnętrzni w sądach bywają postrzegani jako tropiciele nadużyć, w dodatku nie posiadający odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Takie stereotypy mogą być szkodliwe, także dla wymiaru sprawiedliwości – pisze Adrian Gosk , audytor NIK. Sądownictwo, obok publicznej opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa wyższego, należy do tych sektorów, w których najczęściej pojawiają się wątpliwości dotyczące prowadzenia działań audytowych. Tymczasem podstawę prawną do wdrożenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych wprowadzono już

Sala tortur

Ius puniendi

Andrzej Zoll

Czy o karaniu sprawcy przestępstwa ma decydować wyłącznie państwo? Czy kara ma być bezwarunkowym następstwem przestępstwa, czy też społeczeństwo jest w stanie zaaprobować przestępstwo bez kary? A może to do pokrzywdzonego powinien należeć głos decydujący? Od odpowiedzi na te pytania zależy kierunek reformy ustawodawstwa karnego. Prawo państwa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności do określania tego, co zabronione pod groźbą kary oraz faktycznego wymierzania tej kary, wydaje się czymś oczywistym. Nie zawsze jednak tytułowe „prawo karania” było domeną państwa. Kara wywodzi się przecież z dawnej zemsty krwawej, odwetu osoby bezpośrednio pokrzywdzonej lub osób jej najbliższych wobec sprawcy naruszenia obowiązującej normy

Tagi: , , , ,

Komu przeszkadzają ławnicy?

Stopniowe ograniczanie udziału ławników w orzekaniu pozbawiło młodych sędziów wsparcia osób bogatszych o życiowe doświadczenie. Takie działania osłabiają społeczeństwo obywatelskie – twierdzi Małgorzata Polak , ławnik Sądu Okręgowego w Warszawie. Proces odchodzenia od zasady udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości zapoczątkowany został już w latach 90-tych. Na mocy ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i in. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 1996 r., Nr 43, poz. 189) nastąpiło odejście od zasady kolegialności orzekania w przeważającej większości spraw cywilnych. Uzasadniając dokonane zmiany wskazywano, że udział ławników w postępowaniu cywilnym ma charakter wyłącznie formalny, z

Przede wszystkim praktyka

Od ekonomii i finansów, przez zagadnienia związane z psychologią czy etyką, po zasady organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości. KSSiP od dwóch lat, przy udziale środków europejskich, realizuje szkolenia pomocne w codziennej pracy sędziów i prokuratorów. W styczniu 2009 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła realizację cyklu szkoleń dofinansowanych z funduszy UE. Zajęcia służą doskonaleniu zawodowemu pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury. Długofalowym celem realizowanych zajęć jest poprawa jakości funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Autorzy projektu wyszli z założenia, że sędzia lub prokurator, który podniesie swoje kwalifikacje, będzie pracował bardziej efektywnie i kompetentnie,

Prawo w trzech kolorach

Spotkanie absolwentów programów francuskich UJ

UJ organizuje konferencję, na której uczeni zastanowią się nad związkami między prawem francuskim, polskim i europejskim. Szkoły prawa francuskiego są głównym promotorem prawa tego kraju w Polsce oraz francuskiej kultury prawnej w europie Środkowej. Z okazji dziesięciolecia istnienia Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 60. rocznicy zatwierdzenia europejskiej konwencji Praw Człowieka, UJ we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie organizuje polsko- francuskie dni prawnicze. Podczas konferencji polscy i zagraniczni eksperci będą analizować wzajemne oddziaływanie prawa francuskiego, prawa europejskiego oraz prawa innych państw europejskich. Wśród tematów referatów znajdziemy m.in: „Wpływ prawa francuskiego na system finansowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce”, „Interakcje

Tagi: ,

Biegli w Warszawie

Lepsza jakość opiniodawstwa dla celów sądowych oraz poprawa wizerunku biegłego – oto cele pierwszego w historii zjazdu polskich biegłych sądowych i rzeczoznawców. – Zaskakujące, że wcześniej nikt nie wpadł na pomysł organizacji takiego spotkania – dziwi się dr n. med. Jerzy Pobocha, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. I dodaje, że tematów do środowiskowej dyskusji nie brakuje. – Jakość pracy biegłego w Polsce, czasem z zupełnie nieracjonalnych powodów, odstaje od jakości pracy biegłego w innych krajach. Na przykład na Słowacji wszyscy biegli musieli przejść szkolenie z zakresu prawa i po tym zdać egzamin. Każdy z nich może się też wylegitymować odpowiednim dokumentem

Tagi: , ,

Zjazd cywilistów

Wydział Prawa i Administracji, UG

Rok temu debatowali z okazji jubileuszu 45-lecia trzech kodeksów z zakresu prawa cywilnego, teraz zastanawiać się będą nad przyszłością nauk wyrosłych na gruncie cywilistyki. Tematem przewodnim II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, który w dniach 20-22 października 2010 r. odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, będą wyzwania prawa cywilnego. Organizatorzy konferencji, studenci z Koła Naukowego Prawa Cywilnego działającego przy WPiA UG, kontynuują w ten sposób, zapoczątkowany w ubiegłym roku, cykl spotkań przeznaczonych dla studentów szczególnie zainteresowanych tematyką prawa cywilnego. – Podczas pierwszego Zjazdu, który odbył się na lubelskim KUL-u, studenci z naszego uniwersytetu stanowili najliczniejszą grupę spośród reprezentowanych

Strasburg a przewlekłość

ETPCz często przyznaje rację wnoszącym skargi na postanowienia polskich sądów w sprawach dotyczących przewlekłości postępowań. Jak zmienić praktykę orzeczniczą i dostosować krajowe rozstrzygnięcia do „interpretacji strasburskiej”? Art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, którą Polska ratyfikowała w 1993 r., gwarantuje każdemu prawo do rozpoznania sprawy przed sądem w rozsądnym terminie. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 26 października 2000 r. w sprawie „Kudła przeciwko Polsce” (skarga nr 30210/96) stwierdził, że w polskim porządku prawnym brak jest instrumentu zapewniającego skuteczną realizację tego prawa. W konsekwencji Sejm RP w 2004 r. uchwalił ustawę o skardze na

Po co komu portal?

Dobra strona www instytucji wymiaru sprawiedliwości to rzetelność przekazu, większa skuteczność działania oraz możliwość edukacji prawnej obywateli. Popularność i prestiż, choć istotne, są tylko efektem ubocznym „bycia w internecie”. Mija szósty rok od uruchomienia portalu internetowego Prokuratury Okręgowej w Zielonej górze oraz prokuratur rejonowych jej podległych. Strona www.zielona-gora. po.gov.pl nosi wszelkie znamiona profesjonalnego serwisu informacyjnego adresowanego do szerokiej publiczności. Aktualizowana jest codziennie, poprzez umieszczanie krótkich, pisanych zrozumiałym dla laika językiem informacji o aktach oskarżenia, komunikatów o listach gończych, a także informacji o zmianach w prawie, które mogą przydać się obywatelom. Portal zielonogórskiej prokuratury odwiedza średnio siedem tysięcy czytelników dziennie. Statystyki