Sprawiedliwość w Krynicy

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Ministrowie sprawiedliwości z Polski, Czech, Słowacji i Węgier dyskutowali o możliwościach współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Okazją do spotkania było XX Forum Ekonomiczne w Krynicy, które – po raz pierwszy w historii – poświęcono także kwestiom prawnym. W szczycie ministrów sprawiedliwości, który odbył się 10 września br., obok szefa polskiego resortu Krzysztofa Kwiatkowskiego, udział wzięli: Jiří Pospíšil, Minister Sprawiedliwości Republiki Czech, Lucia Žitňanská, Minister Sprawiedliwości Republiki Słowacji oraz Róbert Répássy, Wiceminister Sprawiedliwości Republiki Węgier. Podczas dyskusji i spotkań bilateralnych rozmawiano o polskich projektach m.in. rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line, elektronicznego postępowania upominawczego oraz Systemu Dozoru Elektronicznego. Słowacy

Tagi:

500 dni dla sądownictwa

Kierownictwo resortu sprawiedliwości prezentuje zamierzenia legislacyjne na najbliższe 500 dni

Rewolucja informatyczna i usprawnienie pracy sądów, szybsze rozstrzyganie spraw, wzmocnienie ochrony prawnej obywateli, a także wprowadzenie przepisów przyjaznych przedsiębiorcom – oto zagadnienia, na których w najbliższych miesiącach koncentrować się będą działania resortu. Na zorganizowanej 9 sierpnia br. konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował plan działań resortu do końca 2011 r. Jednym z kluczowych zamierzeń jest usprawnienie pracy sądów. Przygotowana w MS nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje m.in. wdrożenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami, a także wprowadzenie ocen okresowych sędziów połączonych z indywidualnym planem rozwoju. Sprawniej w sądach Projekt nowelizacji u.s.p. przewiduje rozwinięcie idei profesjonalnego zarządzania sądami.

Tagi: , ,

Sieć dla pokrzywdzonych

16 wojewódzkich ośrodków pomocy, strona internetowa, szkolenia dla specjalistów – oto efekty zakończonej właśnie budowy „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kontynuację podjętych działań. Międzynarodowa konferencja podsumowująca budowę „Sieci pomocy ofiarom przestępstw”, która odbyła się 30 czerwca br. w Warszawie, była okazją do przedstawienia rezultatów projektu oraz wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia systemu pomocy pokrzywdzonym w różnych krajach. W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięli m.in. Krzysztof Kwiatkowski, szef resortu, Igor Dzialuk, Podsekretarz Stanu w MS, Marek Dyjasz, Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka oraz goście z Austrii, Węgier,

Tagi: ,

Areszt do nowelizacji

Zmiany w dziedzinie środków zapobiegawczych? Tak, ale skorelowane z modelem przyszłego postępowania karnego – proponuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Tak najogólniej można podsumować przebieg dyskusji i główne wnioski, jakie sformułowano podczas konferencji poświęconej tematyce środków zapobiegawczych zorganizowanej przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Karnego. Konferencja odbyła się 6 lipca br., zaś w roli prelegentów wystąpili: dr hab. Piotr Kardas, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prokurator Bogusław Michalski, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury generalnej, a także dr hab. Ryszard Stefański, profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa.Tymczasowość i nadużycia Za największe problemy związane z dziedziną stosowania środków zapobiegawczych uczestnicy konferencji uznali nadużywanie tymczasowego aresztowania, jak

Na wokandzie ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydaje każdego roku ok. stu wyroków w sprawach przeciwko Polsce. W tym miejscu prezentujemy zestawienie wyroków z minionego kwartału, wraz ze streszczeniem niektórych z nich. Oto najczęściej stwierdzane naruszenia odnoszące się do szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Kwiecień 2010 r. W kwietniu ETPCz ogłosił 7 wyroków w sprawach przeciwko Polsce. W sprawie „Weber i inni przeciwko Polsce” (skarga nr 23039/02), Trybunał stwierdził naruszenie art. 2 Konwencji (prawo do życia) w związku z brakiem szybkiego i skutecznego śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci syna i brata skarżących. W sprawie „Polanowski przeciwko Polsce” (skarga nr 16381/05)

Odznaczenia dla prawników

Odznaczenia dla prawników z okazji rocznicy powstania Solidarności

W ramach obchodów rocznicy powstania „Solidarności” Minister Sprawiedliwości przyznaje najwyższe resortowe odznaczenia – Srebrne Medale Pamiątkowe. Wyróżnienia otrzymali już adwokaci oraz prof. Adam Strzembosz, wkrótce uhonorowani zostaną przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Srebrne Medale Pamiątkowe otrzymali 31 sierpnia br. na uroczystości w gmachu Ministerstwa mecenasi rekomendowani przez Naczelną Radę Adwokacką. Najwyższymi odznaczeniami resortowymi uhonorowanych zostało 33 adwokatów, wśród nich prawnicy z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Koszalina, Łodzi, Katowic, Kielc oraz Zielonej Góry. – Na medalach, które dzisiaj otrzymujecie, wyryta jest maksyma „nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego”. W szczególnych czasach „Solidarności” robiliście wszystko, aby zasada ta był przez wymiar sprawiedliwości respektowana –