Kalendarium

30 września, cała Polska
Konkurs Fotograficzny w ramach
WATCH DOCS 2010

Hasłem przewodnim konkursu, organizowanego w ramach ósmej edycji Objazdowego Festiwalu „WATCH DOCS. Prawa człowieka w fi lmie”, jest słowo „wolność”. Udział w nim może wziąć każdy, kto w terminie do 30 września br. wyśle do pięciu swoich prac wykonanych dowolną techniką fotografi czną. Organizatorzy przewidują wręczenie trzech nagród rzeczowych, zaś najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu wystawy. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatora, stowarzyszenia Bona Fides – www.bonafides.pl.

26 października 2010, Warszawa
Konferencja „Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny – potrzeba zmian regulacji prawnych”.
Konferencję organizuje Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa. Wydarzenie będzie się składać z trzech paneli, których tematyka poświęcona będzie, kolejno: źródłom regulacji prawnej arbitrażu inwestycyjnego, potrzebie zmian regulaminu arbitrażowego Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego, a także wpływie prawa UE na arbitraż inwestycyjny. Konferencja jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfl iktów gospodarczych” współfi nansowanego ze środków UE. Udział w niej jest bezpłatny. Więcej informacji: www.sadarbitrazowy.org.pl.

Zgłoś wydarzenie!

Informacje do działu „Aktualności studenckie” na temat nadchodzących konferencji naukowych, seminariów oraz innych wydarzeń prawniczych (inicjatywy o charakterze niekomercyjnym) prosimy przesyłać na skrzynkę mailową nawokandzie@ms.gov.pl.