Leczyć, nie karać

Już wkrótce posłowie i senatorowie pracować będą nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Idea nowelizacji jest taka, by do więzień nie trafiały osoby przyłapane na posiadaniu niewielkiej ilości narkotyku, tylko jego dystrybutorzy i producenci. Nowe prawo pozwoli oddzielić w sensie prawnym uzależnionych i używających narkotyków od tych, którzy dopuszczają się przestępstwa produkcji lub handlu środkami odurzającymi. Wedle projektu nowelizacji posiadanie narkotyków czy też jakiejkolwiek ilości zabronionego środka odurzającego nadal będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawiania wolności. Nowe przepisy wyraźnie jednak wskażą trzy przesłanki, których spełnienie będzie mogło skutkować umorzeniem postępowania karnego. Wspomniane przesłanki

Tagi:

Lekcje z Temidą

Temida

Z badań opinii publicznej wynika, że Polacy nie posiadają podstawowej wiedzy na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Jak to zmienić? Trzeba zacząć od edukacji w szkołach – postanowiło kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorząd radców prawnych. Pierwsze kilkugodzinne lekcje prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, zaczną się zaraz po przyszłorocznych feriach zimowych. O różnicach między prawem cywilnym i prawem karnym, zakresie obowiązków sędziego, adwokata i prokuratora, a także instytucjach składających się na system sprawiedliwości, jako pierwsi dowiedzą się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi. Lekcje poprowadzą pro bono radcowie zrzeszeni w Krajowej Izbie Radców Prawnych. –

Tagi: ,

Nominacje do SN

Obok prezydenta, od lewej: Zbigniew Puszkarski, Marta Romańska, Barbara Skoczkowska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 25 sierpnia br. wręczył w Pałacu Prezydenckim kilkadziesiąt aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziów sądów powszechnych, trzy na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego oraz jedną na stanowisko sędziego sądu wojskowego. – Państwo będziecie decydowali o losach ludzkich. Do tego trzeba i odpowiedzialności, i wiedzy, znajomości życia, ale także zdolności pochylania się nad każdym przypadkiem indywidualnie. Do tego trzeba czasami także bardzo wiele odwagi, żeby umieć we własnym sumieniu podjąć decyzję i brać za nią pełną odpowiedzialność – powiedział Prezydent. Zbigniew Puszkarski od 1997 r. był sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Do połowy 2000 r.

Tagi: ,

Sprawiedliwość w Krynicy

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Ministrowie sprawiedliwości z Polski, Czech, Słowacji i Węgier dyskutowali o możliwościach współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Okazją do spotkania było XX Forum Ekonomiczne w Krynicy, które – po raz pierwszy w historii – poświęcono także kwestiom prawnym. W szczycie ministrów sprawiedliwości, który odbył się 10 września br., obok szefa polskiego resortu Krzysztofa Kwiatkowskiego, udział wzięli: Jiří Pospíšil, Minister Sprawiedliwości Republiki Czech, Lucia Žitňanská, Minister Sprawiedliwości Republiki Słowacji oraz Róbert Répássy, Wiceminister Sprawiedliwości Republiki Węgier. Podczas dyskusji i spotkań bilateralnych rozmawiano o polskich projektach m.in. rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line, elektronicznego postępowania upominawczego oraz Systemu Dozoru Elektronicznego. Słowacy

Tagi:

500 dni dla sądownictwa

Kierownictwo resortu sprawiedliwości prezentuje zamierzenia legislacyjne na najbliższe 500 dni

Rewolucja informatyczna i usprawnienie pracy sądów, szybsze rozstrzyganie spraw, wzmocnienie ochrony prawnej obywateli, a także wprowadzenie przepisów przyjaznych przedsiębiorcom – oto zagadnienia, na których w najbliższych miesiącach koncentrować się będą działania resortu. Na zorganizowanej 9 sierpnia br. konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował plan działań resortu do końca 2011 r. Jednym z kluczowych zamierzeń jest usprawnienie pracy sądów. Przygotowana w MS nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje m.in. wdrożenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami, a także wprowadzenie ocen okresowych sędziów połączonych z indywidualnym planem rozwoju. Sprawniej w sądach Projekt nowelizacji u.s.p. przewiduje rozwinięcie idei profesjonalnego zarządzania sądami.

Tagi: , ,

Sieć dla pokrzywdzonych

16 wojewódzkich ośrodków pomocy, strona internetowa, szkolenia dla specjalistów – oto efekty zakończonej właśnie budowy „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada kontynuację podjętych działań. Międzynarodowa konferencja podsumowująca budowę „Sieci pomocy ofiarom przestępstw”, która odbyła się 30 czerwca br. w Warszawie, była okazją do przedstawienia rezultatów projektu oraz wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia systemu pomocy pokrzywdzonym w różnych krajach. W spotkaniu zorganizowanym przez Departament Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości udział wzięli m.in. Krzysztof Kwiatkowski, szef resortu, Igor Dzialuk, Podsekretarz Stanu w MS, Marek Dyjasz, Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka oraz goście z Austrii, Węgier,

Tagi: ,

Areszt do nowelizacji

Zmiany w dziedzinie środków zapobiegawczych? Tak, ale skorelowane z modelem przyszłego postępowania karnego – proponuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. Tak najogólniej można podsumować przebieg dyskusji i główne wnioski, jakie sformułowano podczas konferencji poświęconej tematyce środków zapobiegawczych zorganizowanej przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Karnego. Konferencja odbyła się 6 lipca br., zaś w roli prelegentów wystąpili: dr hab. Piotr Kardas, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prokurator Bogusław Michalski, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury generalnej, a także dr hab. Ryszard Stefański, profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa.Tymczasowość i nadużycia Za największe problemy związane z dziedziną stosowania środków zapobiegawczych uczestnicy konferencji uznali nadużywanie tymczasowego aresztowania, jak

Na wokandzie ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydaje każdego roku ok. stu wyroków w sprawach przeciwko Polsce. W tym miejscu prezentujemy zestawienie wyroków z minionego kwartału, wraz ze streszczeniem niektórych z nich. Oto najczęściej stwierdzane naruszenia odnoszące się do szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Kwiecień 2010 r. W kwietniu ETPCz ogłosił 7 wyroków w sprawach przeciwko Polsce. W sprawie „Weber i inni przeciwko Polsce” (skarga nr 23039/02), Trybunał stwierdził naruszenie art. 2 Konwencji (prawo do życia) w związku z brakiem szybkiego i skutecznego śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci syna i brata skarżących. W sprawie „Polanowski przeciwko Polsce” (skarga nr 16381/05)

Odznaczenia dla prawników

Odznaczenia dla prawników z okazji rocznicy powstania Solidarności

W ramach obchodów rocznicy powstania „Solidarności” Minister Sprawiedliwości przyznaje najwyższe resortowe odznaczenia – Srebrne Medale Pamiątkowe. Wyróżnienia otrzymali już adwokaci oraz prof. Adam Strzembosz, wkrótce uhonorowani zostaną przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Srebrne Medale Pamiątkowe otrzymali 31 sierpnia br. na uroczystości w gmachu Ministerstwa mecenasi rekomendowani przez Naczelną Radę Adwokacką. Najwyższymi odznaczeniami resortowymi uhonorowanych zostało 33 adwokatów, wśród nich prawnicy z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Koszalina, Łodzi, Katowic, Kielc oraz Zielonej Góry. – Na medalach, które dzisiaj otrzymujecie, wyryta jest maksyma „nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego”. W szczególnych czasach „Solidarności” robiliście wszystko, aby zasada ta był przez wymiar sprawiedliwości respektowana –