500 dni dla sądownictwa

Tagi: , ,
Kierownictwo resortu sprawiedliwości prezentuje zamierzenia legislacyjne na najbliższe 500 dni

Fot. Bartosz Bartosiński

Rewolucja informatyczna i usprawnienie pracy sądów, szybsze rozstrzyganie spraw, wzmocnienie ochrony prawnej obywateli, a także wprowadzenie przepisów przyjaznych przedsiębiorcom – oto zagadnienia, na których w najbliższych miesiącach koncentrować się będą działania resortu.
Na zorganizowanej 9 sierpnia br. konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował plan działań resortu do końca 2011 r. Jednym z kluczowych zamierzeń jest usprawnienie pracy sądów. Przygotowana w MS nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych przewiduje m.in. wdrożenie menadżerskiego modelu zarządzania sądami, a także wprowadzenie ocen okresowych sędziów połączonych z indywidualnym planem rozwoju.

Sprawniej w sądach

Projekt nowelizacji u.s.p. przewiduje rozwinięcie idei profesjonalnego zarządzania sądami. Będzie to możliwe poprzez zmianę dotychczasowego modelu podziału kompetencji pomiędzy prezesami i dyrektorami sądów. To dyrektorzy zajmą się zadaniami związanymi z zapewnieniem organizacyjno-technicznego zaplecza dla funkcjonowania sądów. Prezesi natomiast czuwać będą nad orzeczniczą działalnością podległych jednostek. Co oczywiste, prezes pozostanie zwierzchnikiem kadry należącej do pionu orzeczniczego (sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów). Zwierzchnikiem służbowym pozostałych pracowników stanie się dyrektor. W wyłącznej kompetencji prezesa pozostanie także kierowanie działalnością administracyjną bezpośrednio związaną z wykonywaniem podstawowych zadań sądu, a więc sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem pozostałych zadań z zakresu ochrony prawnej.

Projektowany system okresowych ocen służyć będzie przede wszystkim motywowaniu sędziów do doskonalenia zawodowego, a także określeniu standardów należytego wypełniania sędziowskich powinności. Dzięki jego wprowadzeniu możliwa będzie kompleksowa analiza m.in. potrzeb szkoleniowych sędziów. Wyniki okresowych ocen stanowić będą również wiarygodny materiał do oceny kandydatury danego sędziego przy ubieganiu się o wyższe stanowisko, jak i przy powierzaniu pełnienia sędziowskiej funkcji.

Co warte podkreślenia, okresowa ocena pracy ma obejmować efektywność i sposób wykonywania obowiązków lub sprawowania powierzonej funkcji – z tym zastrzeżeniem, że nie będzie mogła wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli. Ocena będzie także podstawą do sporządzania indywidualnego planu rozwoju zawodowego każdego sędziego.

Szybciej dla obywateli

Najbliższe 500 dni to także kontynuacja swoistej rewolucji informatycznej prowadzonej w wymiarze sprawiedliwości. W jej ramach dalej wzmacniany będzie e-sąd oraz wdrażany protokół elektroniczny. Resort zapowiada też dalsze ułatwianie dostępu do ksiąg wieczystych, a także prace nad elektronicznym systemem uiszczania opłat sądowych, który zastąpi tradycyjne znaki opłaty sądowej.

W zamierzeniach Ministerstwa ważne miejsce zajmują działania nakierowane na szybsze rozstrzyganie spraw obywateli w sądach. Proponowane rozwiązania w zakresie usprawnienia postępowań cywilnych umożliwią m.in. zaskarżanie niektórych postanowień sądu drugiej instancji do innego składu tego samego sądu (tzw. zażalenie poziome). Projekt stosownej nowelizacji przewiduje też zmianę trybu rozpoznawania zażaleń na postanowienia sądu odwoławczego w przedmiocie kosztów procesu – zamiast zażalenia do Sądu Najwyższego przysługiwać będzie właśnie zażalenie poziome.

W przyspieszeniu procedury karnej ma natomiast pomóc nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nowe regulacje przyczynią się m.in. do ułatwienia koncentracji postępowania dowodowego, zmniejszenia formalizmu procedury karnej oraz redukcji liczby czynności procesowych, a także umożliwią szersze stosowanie metod konsensualnych.

Szybka rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line, czyli projekt o nazwie „S-24”, to z kolei znaczące ułatwienie przygotowane z myślą o przedsiębiorcach. – Nasze działania w tym zakresie to przyspieszenie rozstrzygania spraw gospodarczych, bezpłatny internetowy dostęp do pełnych i aktualnych danych o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, ale przede wszystkim umożliwienie szybkiej rejestracji spółki w trybie on-line – powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawiając plany resortu na najbliższe miesiące.

Proponowana ustawa przewiduje m.in. jednodniowy termin na rozpatrzenie wniosku o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o ile umowa spółki zostanie sporządzona według wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a następnie przesłana do sądu drogą elektroniczną wraz z elektronicznym formularzem wniosku rejestrowego i listy wspólników.

Szczegółowy plan działań Ministerstwa wraz z harmonogramem ich wprowadzania można znaleźć w dokumencie „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania MS na 500 dni” opublikowanym na stronie internetowej resortu (www.ms.gov.pl).