Eksperci o konfiskacie rozszerzonej

img_8984

10 października 2016 r. na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, polscy i zagraniczni specjaliści spotkali się w Warszawie na Konferencji Międzynarodowej „Konfiskata rozszerzona – nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną”. Tematem debaty były rozwiązania prawne, które gwarantują skuteczne zwalczanie wielkich oszustw i afer gospodarczych.   Rzeczą dla nas bezcenną jest pozyskiwanie doświadczeń i wiedzy, na temat praktycznego stosowania w innych krajach, rozwiązań związanych z konfiskatą rozszerzoną. W Polsce jesteśmy na finalnym etapie prac nad ustawą wprowadzającą ten instrument – powiedział Zbigniew Ziobro, który otworzył obrady w stołecznym Mercure Grand Hotel. Minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że we współczesnym świecie trudno sobie

Tagi:

Notariusz w elektronicznym postępowaniu wieczysto–księgowym

Jacek_Wojdy_o_2

Dzień 1 lipca 2016 roku wyznaczył początek kolejnego, istotnego etapu w procesie informatyzacji postępowania wieczysto–księgowego, po zakończonym już procesie migracji ksiąg wieczystych do systemu informatycznego. Od tego bowiem dnia notariusze, komornicy sądowi oraz naczelnicy urzędów skarbowych, działający jako administracyjny organ egzekucyjny (także zastępcy notarialni, asesorzy komorniczy, zastępcy naczelnika urzędu skarbowego oraz osoby wyznaczone do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego) składają wnioski o wpis do księgi wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Zmiana powyższa jest konsekwencją uchwalenia ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z roku 2015

Tagi:

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – poszukiwanie nowego modelu

Tomasz_Darkowski_zdj_cie

Czternaście lat temu Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych1 , która przynajmniej teoretycznie miała dostosowywać prawo polskie do wymogów stawianych w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Wymóg implementacyjny związany był z obowiązkiem ratyfikacji i stosowania Konwencji z 1995 r. o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz dwóch protokołów dodatkowych do tej konwencji. Ponadto, w momencie uchwalania tej ustawy, odpowiedzialność osób prawnych przewidziana była w szeregu innych aktach prawa międzynarodowego, w większości konwencji Rady Europy, UE, czy ONZ. W projekcie przekazanym wówczas do Sejmu uwzględniono też ówczesny projekt decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu. Projektowaną odpowiedzialność określono jako odpowiedzialność

Tagi:

Usprawnienia w wymiarze sprawiedliwości

image001_1

5 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowela zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów – obowiązek ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Projektowane wydłużenie terminu, w którym można wszcząć postępowanie dyscyplinarne oraz wydłużenie terminu przedawnienia spowoduje, że wymierzenie kary dyscyplinarnej wobec sędziego będzie możliwe aż do upływu terminu przedawnienia dyscyplinarnego, tj. w ciągu 8 lat od chwili popełnienia czynu. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami łatwiej będzie złożyć

Aplikacje adwokacka i radcowska – zasady

Magdalena_Szyma_ska_zdj.1

Aplikacje adwokacka i radcowska stanowią jeden z etapów dojścia do zawodów adwokata i radcy prawnego. Do 2005 r. ukończenie aplikacji było warunkiem niezbędnym do wykonywania w przyszłości zawodu adwokata, czy radcy prawnego. Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, dokonane ustawą z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, wprowadziło dodatkowo inne możliwości dojścia do tych zawodów, jednakże zainteresowanie aplikacją nie zmalało. Potrzebny tytuł magistra Pierwszym krokiem, niezbędnym do pozyskania uprawnień zawodowych osób świadczących profesjonalną pomoc prawną, w tym także do możliwości ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich, czy radcowskich, jest ukończenie

Tagi:

Czy „mecenas” brzmi dzisiaj dumnie?

Piotr_Podg_rski

Nie sposób pozostać dziś głuchym na dobiegające zewsząd głosy młodych radców prawnych i adwokatów dotyczące ich słabej egzystencji. W głównej mierze skarżą się oni na – godzące wręcz w ich godność – zarobki.  Nie po to kończyli ponad ośmioletnią edukację prawniczą, której zwieńczeniem jest możliwość przywdziania dostojnej togi, aby nie móc swobodnie żyć. Na domiar złego, chcąc utrzymać się na rynku, muszą oni walczyć o klienta, stosując niekiedy dumpingowe wręcz ceny. Ostatnio można było natrafić w prasie na określenie tzw. lumpenadwokatów – prawników, których nie stać nawet na opłacenie ZUS–u, nie mówiąc o wynajęciu biura, które de facto mieści się

Egzamin prawniczy z odwołaniem

Kamila_Napi_rkowska-Pi_at

Tryb odwoławczy od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminów zawodowych jest mechanizmem kontrolującym prawidłowość ocen komisji egzaminacyjnych I stopnia. Należy patrzeć na to postępowanie przez pryzmat ochrony interesu publicznego, rozumianego jako zapewnienie wykonywania zawodów zaufania publicznego przez osoby należycie przygotowane. Podstawy prawne Zasady i tryb rozpoznawania odwołań od uchwał o wyniku prawniczych egzaminów zawodowych (adwokackiego, radcowskiego i notarialnego) regulują przepisy ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615 ze zm.), ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 ze zm.) i ustawy z 14

Nowe rozwiązania legislacyjne w walce z pedofilią

Bartosz_Jakubowski_zdj_cie

W maju 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862, dalej zwana: „ustawą”). Ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 r. Jej celem jest wzmocnienie środków prewencji, które zapobiegną popełnianiu przestępstw dokonywanych z pobudek seksualnych. Z uwagi na innowacyjność rozwiązań prawnych przyjętych w tym akcie warto bliżej przyjrzeć się zastosowanym w nim sposobom walki z przestępczością na tle seksualnym. Narastający problem Przestępczość dokonywana z pobudek seksualnych jest problemem narastającym. Szczególnie ostatnie lata, wraz z rozwojem nowoczesnych technik informatycznych i teleinformatycznych, przynoszą w tej dziedzinie nowe, nieznane wcześniej rodzaje zagrożeń.

Tagi:

Jak skutecznie przeciwdziałać piramidom finansowym?

Karolina_Szwarc

Obserwacja ostatnich kilku lat działalności parabanków, skłania do przyjrzenia się problemowi piramid finansowych, w tym również karalności za ich prowadzenie. Piramidy finansowe to nic innego jak struktura finansowa, w której zysk uzależniony jest od wpłat uczestników będących niżej w strukturze. Środki wpłacane przez nowe osoby przeznaczane są na spłatę zobowiązań względem starszych uczestników. Piramida funkcjonuje dopóki, dopóty budżet struktury jest zasilany przez coraz to nowych członków. Literatura przedmiotu dostarcza wielu definicji piramid finansowych. Trudno w tym miejscu omówić choćby ich część, niemniej jednak wskazać można na kilka elementów wspólnych, takich jak: założyciel piramidy, obietnica szybkich zysków, systematyczne nabywanie do struktury

Tagi:

Uprowadzenia rodzicielskie

Konstancja_Rubiszewska

Swoboda podróżowania stanowi fundament europejskiej wspólnoty. Z jednej strony otwarcie granic ułatwia podróżowanie oraz osiedlanie się w innym państwie członkowskim, jednak takie przemieszczanie się może rodzić także problemy. Jednym z nich są niewątpliwie tzw. uprowadzenia rodzicielskie. Uprowadzenie rodzicielskie zachodzi w sytuacji, gdy jedno z rodziców wyjeżdża z dzieckiem do innego kraju bez zgody drugiego rodzica lub sądu (właściwego organu), a wyjazd następuje z państwa na terenie którego było miejsce stałego pobytu. Tak samo traktuje się zatrzymanie dziecka w innym kraju. Coraz więcej jest związków osób pochodzących z różnych krajów oraz związków obywateli tego samego kraju ale zamieszkujących w innym państwie,

Ławnicy – potrzeba zmian

Jacek_Przygucki1_(2)

Konstytucyjny postulat udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości nie znajduje dziś właściwego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Widać konieczność dokonania szeregu zmian w instytucji ławnika Dwunastu gniewnych ludzi (12 Angry Men) – to amerykański dramat sądowy z 1957 roku. Opowiada historię ławy przysięgłych obradującej po procesie młodego chłopaka oskarżonego o morderstwo. Fabuła filmu jest bardzo prosta: pewien młody Latynos zostaje oskarżony o zabójstwo ojca. Ława składająca się z dwunastu przysięgłych ma za zadanie orzec, czy ów chłopak jest winny czy niewinny. Wszystkie zgromadzone w filmowym procesie dowody i zeznania świadków wskazują na winę oskarżonego. Z tego powodu większość ławników od razu uznaje

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_ETPCz_Wykonywanie

Od połowy czerwca do początku września 2016 roku Trybunał wydał siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce, pięciokrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji przez władze krajowe.  Trzy spośród owych siedmiu wyroków dotyczyły formułowanych przez skarżących zarzutów naruszenia swobody wypowiedzi, w związku z toczącymi się przeciwko nim postępowaniami sądowymi, czy to cywilnymi, czy też karnymi. Pozostałe odnosiły się do kwestii nieludzkiego traktowania skarżących, czy też wiązały się z ich życiem rodzinnym. Swoboda wypowiedzi Do zasygnalizowanej wyżej problematyki ingerencji w swobodę wypowiedzi skarżących dwukrotnie miało dojść w postępowaniu karnym (sprawa Ziembiński Nr 2, skarga nr 1799/07 oraz sprawa Dorota Kania, skarga nr 49132/11) i raz

Tagi: ,

Strasburg a skuteczny krajowy środek prawny

Szymon_Janczarek2

W myśl Artykułu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odpowiedzialność za zagwarantowanie praw i wolności w niej przewidzianych spoczywa w pierwszej kolejności na władzach krajowych, a cały system ochrony praw człowieka ma jedynie charakter subsydiarny. Tego typu rozwiązanie ma oczywiście swoje ważkie konsekwencje. Po pierwsze, osoba, której prawo lub wolność została naruszona, powinna mieć do dyspozycji środek, za pomocą, którego mogłaby domagać się usunięcia skutków naruszenia na szczeblu krajowym. Wymóg istnienia takiego środka wynika z Artykułu 13 Konwencji, a jego brak może stanowić jej naruszenie. Samo istnienie tego typu środka nie będzie tu jednak wystarczające, musi on bowiem być wystarczający do

Tagi: ,

Uelastycznienie systemu kar

Martyna_Pieszczek

Zaostrzenie prawa karnego stanowi zasadniczy kierunek prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad szeroką reformą obowiązującej kodyfikacji. Obecnie prace te znajdują się na etapie uzgodnień wewnętrznych i w najbliższym czasie projekt nowelizacji Kodeksu karnego zostanie przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. U podstaw projektowanych rozwiązań tkwi założenie, że ustawowy wymiar kary za przestępstwa o znacznym ciężarze gatunkowym, ukształtowany w zasadniczych zrębach przez Kodeks karny z 1997 r., który skądinąd doczekał się niechlubnej opinii „kodeksu zachwianej równowagi”, nie odzwierciedla w pełni stopnia społecznej szkodliwości tych przestępstw. Skutkiem zaburzenia zasady proporcjonalności stopnia represji do wagi przestępstwa jest nieefektywność prawa karnego. Nie realizuje ono

Tagi:

W stronę ochrony autonomii rodziny

Bartosz_Jakubowski_Nowe_rozwi_zania_legislacyjne_w_walce_z_pedofili__zdj._Wojciewski

Ustawa z 18 marca 2016 o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016, poz. 406) wywołała dużo emocji. Wielu uczestników debaty publicznej podnosiło polityczny charakter regulacji. Myślę jednak, że nowelizacja miała przede wszystkim charakter merytoryczny.  Pamięć polityczna jest krótka. Dlatego warto przypomnieć kalendarium wypadków. Od czego się zaczęło? W latach 2012 –2013 w mediach pojawiła się seria doniesień o odbieraniu dzieci z powodu ubóstwa. Pierwszym, który podjął próbę wprowadzenia przepisu zakazującego odbieranie dzieci z powodu ubóstwa był ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. O tym, że jego resort wypracował taką zmianę Jarosław Gowin poinformował na łamach „Rzeczpospolitej” 15

Tagi: