Eksperci o konfiskacie rozszerzonej

img_8984

10 października 2016 r. na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, polscy i zagraniczni specjaliści spotkali się w Warszawie na Konferencji Międzynarodowej „Konfiskata rozszerzona – nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną”. Tematem debaty były rozwiązania prawne, które gwarantują skuteczne zwalczanie wielkich oszustw i afer gospodarczych.   Rzeczą dla nas bezcenną jest pozyskiwanie doświadczeń i wiedzy, na temat praktycznego stosowania w innych krajach, rozwiązań związanych z konfiskatą rozszerzoną. W Polsce jesteśmy na finalnym etapie prac nad ustawą wprowadzającą ten instrument – powiedział Zbigniew Ziobro, który otworzył obrady w stołecznym Mercure Grand Hotel. Minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że we współczesnym świecie trudno sobie

Tagi:

Usprawnienia w wymiarze sprawiedliwości

image001_1

5 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowela zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów – obowiązek ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Projektowane wydłużenie terminu, w którym można wszcząć postępowanie dyscyplinarne oraz wydłużenie terminu przedawnienia spowoduje, że wymierzenie kary dyscyplinarnej wobec sędziego będzie możliwe aż do upływu terminu przedawnienia dyscyplinarnego, tj. w ciągu 8 lat od chwili popełnienia czynu. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami łatwiej będzie złożyć

Nowe rozwiązania legislacyjne w walce z pedofilią

Bartosz_Jakubowski_zdj_cie

W maju 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862, dalej zwana: „ustawą”). Ustawa wejdzie w życie 1 października 2017 r. Jej celem jest wzmocnienie środków prewencji, które zapobiegną popełnianiu przestępstw dokonywanych z pobudek seksualnych. Z uwagi na innowacyjność rozwiązań prawnych przyjętych w tym akcie warto bliżej przyjrzeć się zastosowanym w nim sposobom walki z przestępczością na tle seksualnym. Narastający problem Przestępczość dokonywana z pobudek seksualnych jest problemem narastającym. Szczególnie ostatnie lata, wraz z rozwojem nowoczesnych technik informatycznych i teleinformatycznych, przynoszą w tej dziedzinie nowe, nieznane wcześniej rodzaje zagrożeń.

Tagi:

Jak skutecznie przeciwdziałać piramidom finansowym?

Karolina_Szwarc

Obserwacja ostatnich kilku lat działalności parabanków, skłania do przyjrzenia się problemowi piramid finansowych, w tym również karalności za ich prowadzenie. Piramidy finansowe to nic innego jak struktura finansowa, w której zysk uzależniony jest od wpłat uczestników będących niżej w strukturze. Środki wpłacane przez nowe osoby przeznaczane są na spłatę zobowiązań względem starszych uczestników. Piramida funkcjonuje dopóki, dopóty budżet struktury jest zasilany przez coraz to nowych członków. Literatura przedmiotu dostarcza wielu definicji piramid finansowych. Trudno w tym miejscu omówić choćby ich część, niemniej jednak wskazać można na kilka elementów wspólnych, takich jak: założyciel piramidy, obietnica szybkich zysków, systematyczne nabywanie do struktury

Tagi:

Uprowadzenia rodzicielskie

Konstancja_Rubiszewska

Swoboda podróżowania stanowi fundament europejskiej wspólnoty. Z jednej strony otwarcie granic ułatwia podróżowanie oraz osiedlanie się w innym państwie członkowskim, jednak takie przemieszczanie się może rodzić także problemy. Jednym z nich są niewątpliwie tzw. uprowadzenia rodzicielskie. Uprowadzenie rodzicielskie zachodzi w sytuacji, gdy jedno z rodziców wyjeżdża z dzieckiem do innego kraju bez zgody drugiego rodzica lub sądu (właściwego organu), a wyjazd następuje z państwa na terenie którego było miejsce stałego pobytu. Tak samo traktuje się zatrzymanie dziecka w innym kraju. Coraz więcej jest związków osób pochodzących z różnych krajów oraz związków obywateli tego samego kraju ale zamieszkujących w innym państwie,

Wyższe standardy praworządności i ochrony praw człowieka

image001

Nie pięć, lecz dziesięć lat przysługiwać ma każdemu obywatelowi na wznowienie zakończonego prawomocnym wyrokiem postępowania cywilnego. Przewiduje to projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zaaprobowany przez rząd 4 października 2016 r. Przyjęte rozwiązania zapewnią należytą ochronę prawną wszystkim obywatelom, których prawa zostały naruszone przez organy wymiaru sprawiedliwości. Zatwierdzona przez Radę Ministrów propozycja nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wynikła z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2015 r. W orzeczeniu tym Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 408 k.p.c., który po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania (z wyjątkiem wypadku, gdy strona była