W stronę ochrony autonomii rodziny

Bartosz_Jakubowski_Nowe_rozwi_zania_legislacyjne_w_walce_z_pedofili__zdj._Wojciewski

Ustawa z 18 marca 2016 o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016, poz. 406) wywołała dużo emocji. Wielu uczestników debaty publicznej podnosiło polityczny charakter regulacji. Myślę jednak, że nowelizacja miała przede wszystkim charakter merytoryczny.  Pamięć polityczna jest krótka. Dlatego warto przypomnieć kalendarium wypadków. Od czego się zaczęło? W latach 2012 –2013 w mediach pojawiła się seria doniesień o odbieraniu dzieci z powodu ubóstwa. Pierwszym, który podjął próbę wprowadzenia przepisu zakazującego odbieranie dzieci z powodu ubóstwa był ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. O tym, że jego resort wypracował taką zmianę Jarosław Gowin poinformował na łamach „Rzeczpospolitej” 15

Tagi:

Notariusz w elektronicznym postępowaniu wieczysto–księgowym

Jacek_Wojdy_o_2

Dzień 1 lipca 2016 roku wyznaczył początek kolejnego, istotnego etapu w procesie informatyzacji postępowania wieczysto–księgowego, po zakończonym już procesie migracji ksiąg wieczystych do systemu informatycznego. Od tego bowiem dnia notariusze, komornicy sądowi oraz naczelnicy urzędów skarbowych, działający jako administracyjny organ egzekucyjny (także zastępcy notarialni, asesorzy komorniczy, zastępcy naczelnika urzędu skarbowego oraz osoby wyznaczone do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego) składają wnioski o wpis do księgi wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Zmiana powyższa jest konsekwencją uchwalenia ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z roku 2015

Tagi:

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – poszukiwanie nowego modelu

Tomasz_Darkowski_zdj_cie

Czternaście lat temu Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych1 , która przynajmniej teoretycznie miała dostosowywać prawo polskie do wymogów stawianych w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Wymóg implementacyjny związany był z obowiązkiem ratyfikacji i stosowania Konwencji z 1995 r. o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz dwóch protokołów dodatkowych do tej konwencji. Ponadto, w momencie uchwalania tej ustawy, odpowiedzialność osób prawnych przewidziana była w szeregu innych aktach prawa międzynarodowego, w większości konwencji Rady Europy, UE, czy ONZ. W projekcie przekazanym wówczas do Sejmu uwzględniono też ówczesny projekt decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu. Projektowaną odpowiedzialność określono jako odpowiedzialność

Tagi: