Ławnicy – potrzeba zmian

Jacek_Przygucki1_(2)

Konstytucyjny postulat udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości nie znajduje dziś właściwego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Widać konieczność dokonania szeregu zmian w instytucji ławnika Dwunastu gniewnych ludzi (12 Angry Men) – to amerykański dramat sądowy z 1957 roku. Opowiada historię ławy przysięgłych obradującej po procesie młodego chłopaka oskarżonego o morderstwo. Fabuła filmu jest bardzo prosta: pewien młody Latynos zostaje oskarżony o zabójstwo ojca. Ława składająca się z dwunastu przysięgłych ma za zadanie orzec, czy ów chłopak jest winny czy niewinny. Wszystkie zgromadzone w filmowym procesie dowody i zeznania świadków wskazują na winę oskarżonego. Z tego powodu większość ławników od razu uznaje

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_ETPCz_Wykonywanie

Od połowy czerwca do początku września 2016 roku Trybunał wydał siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce, pięciokrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji przez władze krajowe.  Trzy spośród owych siedmiu wyroków dotyczyły formułowanych przez skarżących zarzutów naruszenia swobody wypowiedzi, w związku z toczącymi się przeciwko nim postępowaniami sądowymi, czy to cywilnymi, czy też karnymi. Pozostałe odnosiły się do kwestii nieludzkiego traktowania skarżących, czy też wiązały się z ich życiem rodzinnym. Swoboda wypowiedzi Do zasygnalizowanej wyżej problematyki ingerencji w swobodę wypowiedzi skarżących dwukrotnie miało dojść w postępowaniu karnym (sprawa Ziembiński Nr 2, skarga nr 1799/07 oraz sprawa Dorota Kania, skarga nr 49132/11) i raz

Tagi: ,

Strasburg a skuteczny krajowy środek prawny

Szymon_Janczarek2

W myśl Artykułu 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka odpowiedzialność za zagwarantowanie praw i wolności w niej przewidzianych spoczywa w pierwszej kolejności na władzach krajowych, a cały system ochrony praw człowieka ma jedynie charakter subsydiarny. Tego typu rozwiązanie ma oczywiście swoje ważkie konsekwencje. Po pierwsze, osoba, której prawo lub wolność została naruszona, powinna mieć do dyspozycji środek, za pomocą, którego mogłaby domagać się usunięcia skutków naruszenia na szczeblu krajowym. Wymóg istnienia takiego środka wynika z Artykułu 13 Konwencji, a jego brak może stanowić jej naruszenie. Samo istnienie tego typu środka nie będzie tu jednak wystarczające, musi on bowiem być wystarczający do

Tagi: ,

Uelastycznienie systemu kar

Martyna_Pieszczek

Zaostrzenie prawa karnego stanowi zasadniczy kierunek prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac nad szeroką reformą obowiązującej kodyfikacji. Obecnie prace te znajdują się na etapie uzgodnień wewnętrznych i w najbliższym czasie projekt nowelizacji Kodeksu karnego zostanie przekazany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. U podstaw projektowanych rozwiązań tkwi założenie, że ustawowy wymiar kary za przestępstwa o znacznym ciężarze gatunkowym, ukształtowany w zasadniczych zrębach przez Kodeks karny z 1997 r., który skądinąd doczekał się niechlubnej opinii „kodeksu zachwianej równowagi”, nie odzwierciedla w pełni stopnia społecznej szkodliwości tych przestępstw. Skutkiem zaburzenia zasady proporcjonalności stopnia represji do wagi przestępstwa jest nieefektywność prawa karnego. Nie realizuje ono

Tagi: