Podsumowanie roku w Ministerstwie Sprawiedliwości

image001

17 listopada 2016 r. Minister Zbigniew Ziobro oraz wiceministrowie podsumowali dokonania Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszym roku działania rządu Premier Beaty Szydło. W tym czasie w resorcie powstało 47 projektów ustaw, z których 10 zostało ostatecznie uchwalonych (9 weszło już w życie, a z jedną stanie się tak 1 października 2017 r.). To gruntowne zmiany w prawie, które mają dać obywatelom poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa. – Przez cztery lata rządów Platformy Obywatelskiej w tym resorcie powstało mniej projektów, zmian ustawowych, niż przez jeden rok naszej pracy. Ta praca naprawdę jest intensywna i ciężka, ale daje ogromną satysfakcję. Możemy bowiem odpowiadać na

Tagi: ,

Projekt ustawy o Komisji Weryfikacyjnej

image0011

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy powołującej Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Komisja, w myśl projektu, będzie nadzwyczajnym organem administracji publicznej. Stanie na straży interesu publicznego wobec procederu wyłudzania nieruchomości w Warszawie. Zyska uprawnienia – m.in. oparte na Kodeksie postępowania administracyjnego – pozwalające na efektywne działanie i wskazanie naruszeń prawa. Trzeba działań nadzwyczajnych Lustracja prokuratorskich postępowań dotyczących warszawskiej reprywatyzacji obnażyła wiele nieprawidłowości. Mimo podrobionych testamentów, podszywania się pod krewnych prawowitych właścicieli, fałszywych kuratorów, postępowania karne były umarzane, a postępowania administracyjne kontynuowane. Wydawane decyzje administracyjne były też podstawą zasądzania roszczeń odszkodowawczych w

Tagi:

Stop piratom drogowym

Piotr_Rogozi_ski

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD 130). Wprowadza on modyfikacje do kilku aktów prawnych, których przedmiotem są szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chodzi o kilka kwestii, które od dłuższego czasu nurtowały policjantów, prokuratorów i sędziów, a także opinię publiczną. Do tej pory nie znalazły one niestety dostatecznego odzwierciedlenia w pracach legislacyjnych, choć potrzeba ich wprowadzenia (a przynajmniej rozpoczęcia dyskusji z udziałem wszystkich zainteresowanych środowisk nad konkretnymi propozycjami normatywnymi) wydaje się oczywista. Aktualnie obowiązujące uregulowania nie odpowiadają bowiem w sposób

Tagi:

Nieodpłatna pomoc prawna w praktyce

Marcin_Ozimek_zdj_cie

Od wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej minęło już ponad pół roku. Pozwala to na podjęcie próby wstępnego podsumowania jej funkcjonowania. Działanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej podlega badaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przepis ten zobowiązuje Ministra Sprawiedliwości do corocznej oceny wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego. O wynikach dokonanej oceny Minister Sprawiedliwości obowiązany jest poinformować Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podstawę tych ocen stanowią

Tagi: ,

Najważniejsze jest dobro dziecka

Karolina_Szwarc

Przypadki transgranicznych uprowadzeń dzieci przez jedno z rodziców są niestety dość nagminne. Odpowiedzią środowiska międzynarodowego na problemy z tym związane jest Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzania dziecka za granicę, sporządzona w Hadze w 1980 r. W Polsce obowiązuje ona od 1 listopada 1992 r. (Dz. U. z 1995r., nr 108, poz. 528; dalej: Konwencja haska, Konwencja). Postępowanie prowadzone w trybie przepisów Konwencji haskiej zakwalifikować należy do postępowania cywilnego. Przedmiotem tegoż postępowania nie jest problematyka z zakresu opieki nad dzieckiem. W związku ze wszczęciem postępowania na podstawie przepisów Konwencji haskiej, wszelkie sprawy z zakresu prawa opiekuńczego powinny zostać zawieszone. Prawo do

Tagi:

Rejestr Spadkowy – elektroniczna baza danych

Szymon_Chrobak_zdj_cie

Zmiany w Prawie o notariacie wychodzą naprzeciw postulatowi poszerzenia bazy wpisów dostępnych dla notariuszy i sądów, jak też dla każdego zainteresowanego podmiotu. 8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca m. in. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) oraz ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), dalej określana jako „Prawo o notariacie”1. Związana jest ona również z europejskim poświadczeniem spadkowym, które – począwszy od dnia 17 sierpnia 2015 r. – wprowadzone

Tagi: