Co nowego w egzaminach prawniczych

Magdalena_Szyma_ska_zdj.1

Dzięki wprowadzeniu państwowych, jednolitych w całym kraju, egzaminów prawniczych, w ostatnich latach nastąpiło faktyczne zrównanie szans kandydatów na adwokatów, notariuszy, radców prawnych czy komorników. Konsekwentne działania sprawiły, że jedynym kryterium warunkującym rozpoczęcie aplikacji i wykonywanie zawodu jest posiadana wiedza. Poszerzono również pozaplikacyjny dostęp do prawniczych zawodów zaufania publicznego. Egzaminy na aplikacje Do 2005 r. egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną były przeprowadzane przez właściwe samorządy zawodowe, na zasadach przez nie określonych. Brak było jednolitych reguł obowiązujących przy przyjmowaniu na aplikacje. Zmiana zasad naboru na aplikację zapoczątkowana została ustawą z 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze

Tagi:

Zawodowe egzaminy prawnicze w orzecznictwie sądów administracyjnych

Kamila_Napi_rkowska-Pi_at

Wynik egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego ustalany jest w drodze uchwały komisji egzaminacyjnej I stopnia, od której przysługuje zdającemu odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia, zaś od uchwały tej komisji – skarga do sądu administracyjnego. Orzecznictwo sądów administracyjnych, wydawane na kanwie rozpoznawania skarg, zawiera twórcze rozwinięcie i interpretację norm ustawowych. Weryfikacja umiejętności zawodowych Sądy administracyjne konsekwentnie stoją na stanowisku, że celem egzaminu jest sprawdzenie przygotowania prawniczego zdających pod względem zdolności do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu. Chodzi między innymi o wiedzę z zakresu prawa i umiejętność jej praktycznego zastosowania. Zapewnienie odpowiedniej jakości przygotowania zawodowego adwokatów, radców, notariuszy i komorników

Tagi:

Zarząd spółki nie zawsze gra do tej samej bramki

Piotr_Podg_rski

Jako radca prawny zarządzający kancelarią, coraz częściej spotykam się z zachowaniami naruszającymi zasady dozwolonej prawnie konkurencji. Katalog czynów (lub zaniechań) godzących w zasady konkurowania na wolnym rynku staje się coraz bardziej zuchwały. Naruszenia dokonywane są niejednokrotnie „w białych rękawiczkach”, pod pozorem legalnie podejmowanych czynności. Okazuje się bowiem, że zachowania (bądź zaniechania) naruszające normy określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą być realizowane przez osoby, którym los spółki – przynajmniej z racji zajmowanego stanowiska – powinien leżeć najbardziej na sercu. Mowa tu oczywiście o członkach zarządu, którzy pod pozorem działania na rzecz określonego podmiotu, mając dostęp do całej tajemnicy przedsiębiorstwa,

Tagi:

Która aplikacja lepsza – radcowska czy adwokacka?

Witold_Cie_la3

Wśród absolwentów studiów prawniczych, decydujących się na zdobycie uprawnień umożliwiających pracę jako profesjonalny prawnik, największe uznanie znajdują aplikacje adwokacka i radcowska. W 2016 roku do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką zapisało się ok. 2980 osób, a na radcowską – ok. 4420 osób. Dla przypomnienia, w roku 2015 do egzaminów wstępnych dopuszczonych zostało: na aplikację adwokacką – 3066 osób (przystąpiło 2945, zdało 1105 osób, tj. 37,5%), a na aplikację radcowską – 4785 osób (przystąpiło 4645, zdało 1597 osób, tj. 34,4%). W związku z podobnym zakresem uprawnień, które przysługują adwokatom i radcom prawnym, nasuwa się pytanie: co wpływa na decyzję wyboru jednego,

Tagi: