Międzynarodowe adopcje rodzinne

Leszek_Kuziak_zdj.2

Czy do transgranicznego przysposobienia pasierba przez ojczyma lub macochę można stosować Konwencję o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego sporządzoną w Hadze 29 maja 1993 roku? Polska jest stroną tej Konwencji od 1 października 1995 r. Tekst Konwencji został opublikowany w Dz. U. z 2000 r. Nr. 39, poz. 448 i 449. Sprostowania błędu w tłumaczeniu Konwencji dokonano w Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 17. Z jej pierwszego artykułu wynika, że ma ona na celu: stworzenie zabezpieczeń gwarantujących, iż przysposobienia międzynarodowe są dokonywane w najlepszym interesie dziecka i z poszanowaniem jego fundamentalnych praw, uznanych w

Tagi: ,

Przyjazne pokoje przesłuchań

Maria_Pawlicka

Dobre funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości zależy od wielu czynników. O ile powszechnie wiadomo, jak na sprawność postępowania wpływa dobre przygotowanie sędziów, prokuratorów czy profesjonalnych pełnomocników, to jeszcze nie w pełni docenia się rolę świadków, którzy w większości spraw nadal stanowią główne źródło dowodowe. Powszechnie wiadomo, że osoby uczestniczące w postępowaniach sądowych raczej nie są z tego zadowolone. Wiąże się to nie tylko z koniecznością poświęcenia czasu, a często z niedogodnościami związanymi z dojazdem, ale przede wszystkim z tym, że stawienie się w sądzie i złożenie zeznań jest dużym przeżyciem. Warto podejmować starania, by zminimalizować stres związany z udziałem w postępowaniu, ponieważ

Tagi:

Alimenty międzynarodowe

Monika_Bieniek_Ciarci_ska

Czy instytucjami uprawnionymi do otrzymywania zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terytorium państw obcych mogą być polskie ośrodki pomocy społecznej? Z dotychczasowej praktyki prawnej wynika, iż status polskich ośrodków pomocy społecznej (gminnych, miejskich) na mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1 nie jest tożsamy ze statusem instytucji zagranicznych, które skutecznie odzyskują wypłacone świadczenia alimentacyjne na mocy obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 2. Jak być

Tagi: ,