Odpowiedzialność i przejrzystość w sądach

Martyna_Pieszczek

U schyłku XIX wieku Lord Acton stwierdził: „Władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje absolutnie”. Z dzisiejszej perspektywy, słowa te zwracają uwagę na konieczność wprowadzenia do porządku prawnego rozwiązań umożliwiających reagowanie na nieprawidłowości w działaniu władzy publicznej i sprawowanie nad nią kontroli prewencyjnej. Naprzeciw tym postulatom wychodzi opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, który 9 września 2016 r. został skierowany do Sejmu (druk nr 851). Przewiduje on zmiany w ustawie z 27

Tagi:

Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_s_dziowie4

Od początku września do połowy listopada 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał trzy wyroki w sprawach polskich, dwukrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Stwierdzenie naruszenia prawa własności w kontekście prawa karnego, procesu karnego, czy też prawa karnego wykonawczego nie zdarza się szczególnie często. W ostatnich latach tego typu problem pojawił się na przykład w sprawie Waldemar Nowakowski przeciwko Polsce, w której istota problemu sprowadzała się do niezgodnego z Konwencją orzeczenia przepadku dowodów rzeczowych w postaci kolekcji militariów, zabezpieczonej u byłego powstańca warszawskiego (skarga nr 55167/11, wyrok co do meritum z 24 lipca 2012 roku,

Tagi: ,

Środek tymczasowy w postępowaniu przed Trybunałem

Szymon_Janczarek__rodek_tymczasowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka może korzystać z środków tymczasowych (interim measures), które służą prawidłowemu przebiegowi postępowania i gwarancji interesów stron. Jakie są podstawy stosowania takich środków, w jakiego rodzaju sytuacjach Trybunał korzysta z nich najczęściej i jaką mogą przybrać postać? Trybunał nie wskazuje państwom wprost, co powinno zostać podjęte w celu zastosowania się do zalecenia środka tymczasowego. Praktyczne rozstrzygnięcie tej kwestii pozostaje bowiem w gestii samego państwa. Trybunał wskazuje jedynie rezultat, jaki powinien zostać osiągnięty. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie na szczeblu krajowym szczegółowej analizy sytuacji skarżącego. Celem jest ustalenie i zastosowania takich środków faktycznych lub prawnych, które będą najbardziej adekwatne

Tagi: ,

Przepadek w prawie karnym – natura i zadania

Rafa__Kierzynka_Przepadek_w_prawie_karnym_Wojciewski_(2)

We współczesnym prawie karnym przepadek spełnia nowe funkcje. Oprócz swej tradycyjnej roli, polegającej na pozbawianiu sprawców narzędzi przestępstwa oraz przedmiotów i korzyści z niego pochodzących, odgrywa obecnie także rolę środka zapobiegającego przestępczości. Pozbawiając pewne osoby (wśród nich sprawców przestępstw, ale nie tylko) mienia, w rozmaity sposób związanego z popełnieniem czynu zabronionego, niekoniecznie wszakże pochodzącego z takiego czynu, omawiana instytucja zapobiega wykorzystaniu tego mienia do dalszej działalności przestępczej. W konsekwencji, mechanizm przepadku został w licznych jurysdykcjach, jak również w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, uzupełniony o wiele obocznych form, nakierowanych przede wszystkim na realizację funkcji zapobiegawczej tego środka, a przez

Tagi: ,