Rozwój kadr sądów powszechnych – warsztaty z zakresu kompetencji społecznych

Systematyczna edukacja pracowników spełnia ważną rolę w rozwoju każdej organizacji. Trudno znaleźć taką, w której nie istniałaby potrzeba stałego inwestowania w rozwój i podnoszenie kompetencji pracowników, jak też poszerzania ich zdolności i umiejętności dostosowania się do stale zmieniających się warunków pracy. Pracownicy sądów powszechnych na każdym stanowisku pracy powinni rozwijać umiejętności społeczne, takie jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, czy umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zrealizowało w ramach projektu pt. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości, Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości), cykl trzech edycji warsztatów dotyczących kompetencji społecznych, skierowanych do kadry zarządzającej i innych pracowników sądów powszechnych. W warsztatach wzięło udział 3 574 uczestników.

Warsztaty miały na celu przede wszystkich podniesienie kompetencji kadry zarządzającej, dostarczenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod zarządzania sądami. Ostatnia edycja warsztatów, zrealizowana od 17 października do 9 grudnia 2016 roku, skupiała się na doskonaleniu kompetencji społecznych i organizacyjnych w następujących obszarach tematycznych:

1. komunikatywność,

2. współdziałanie,

3. zarządzanie informacją,

4. motywowanie innych,

5. delegowanie i egzekwowanie wykonywania zadań.

Warto nadmienić, że zakres tematyczny trzeciej edycji warsztatów został opracowany między innymi na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych, w których zostały zawarte uwagi i sugestie dotyczące potrzeb szkoleniowych uczestników dwóch pierwszych edycji warsztatów.

Ocena warsztatów z perspektywy uczestników

W trakcie trzeciej edycji warsztatów, uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tematyki prowadzonych warsztatów. Warto podkreślić, że ponad 87% respondentów oceniło warsztaty jako „zdecydowanie przydatne” lub „raczej przydatne”. Ponad 93% uczestników wskazało „że nabyte w trakcie warsztatu kompetencje zdecydowanie będzie mogło wykorzystać w pracy zawodowej”, natomiast w opinii blisko 90% uczestników, warsztaty w pełni spełniły ich oczekiwania.

W ankietach uczestnicy wskazywali na konieczność prowadzenia dalszych szkoleń z zakresu: asertywności, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, oceny pracowniczej, pracy z trudnym klientem, zarządzania czasem oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Podkreślali także potrzebę objęcia szkoleniami wszystkich pracowników sądów powszechnych, niezależnie od pełnionej funkcji.

Uwagi i sugestie uczestników zostały poddane szczegółowej analizie i stanowią cenny materiał, istotny z punktu widzenia zakresu i kierunku dalszych działań, w przypadku realizowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości innych projektów szkoleniowych.

Raporty trenerów

Trenerzy podkreślali, że uczestnicy byli bardzo przyjaźnie nastawieni zarówno do nauki, jak też do zadawania pytań, dochodzenia do wniosków i rozwiązań. Największe zainteresowanie wśród uczestników zajęć wzbudzały zagadnienia związane z przekazywaniem konstruktywnej informacji zwrotnej, prowadzeniem rozmowy korygującej, rozmowy dyscyplinującej, barier komunikacyjnych oraz rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy zawodowej. Prowadzący warsztaty zwracali uwagę na duże zaangażowanie i otwartość uczestników, którzy często w trakcie przerw, bądź po zakończeniu zajęć, zabiegali o dodatkową wiedzę i sugestie ze strony trenerów, w zakresie doskonalonych kompetencji.

Cenne warsztaty

W warsztatach wzięli udział pracownicy sądów powszechnych różnych szczebli. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z osobami, które zmagają się z podobnymi sytuacjami w swoim miejscu pracy. Wydaje się, że sprzyjające warunki do tego tworzyła również warsztatowa forma prowadzenia zajęć. Z rozmów przeprowadzonych z uczestnikami można wnioskować, że pracownicy sądów zwracają uwagę na potrzebę kontynuowania szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, prowadzonych w formie warsztatów. Uczestnicy szkoleń wskazywali, że dobrą praktyką byłoby organizowanie cyklicznych warsztatów z umiejętności „miękkich” dla całych wydziałów, tak aby zespół, współpracujący ze sobą na co dzień, otrzymał równorzędną wiedzę i mógł wdrożyć ją grupowo w miejscu pracy. Niewątpliwie możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach jest ważną motywacją, często wskazywaną w pracy zawodowej przez pracowników sądów powszechnych.

Samodzielne Stanowisko do spraw Projektów ze Środków Europejskich www.nmf.ms.gov.pl/category/aktualnosci-pr3/ Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych