Ochrona wizerunku osoby

Witold_Cie_la_zdj.

We współczesnym świecie coraz większe znaczenie zaczynają mieć czynniki marketingowe, wizerunkowe. Dotyczy to w równej mierze sfery polityki, biznesu, mody, jak i szeroko rozumianej kultury. Dlatego istotnym elementem stał się wizerunek, szczególnie osoby znanej, która dba o to, aby nie był on wykorzystywany w sposób dla niej niepożądany. W związku z tym, z perspektywy prawa, nie można mówić o wizerunku bez poruszenia kwestii jego ochrony. Wizerunek dobrem osobistym W polskim ustawodawstwie istnieje regulacja dotycząca zagadnienia ochrony wizerunku. Znalazła się ona w kodeksie cywilnym, prawie autorskim i prawie prasowym. W ustawie o sporcie odniesiono się także do wizerunku sportowca. W związku

Sprawiedliwa ocena pracownika sądu

Emilia_Szynwelska_Sprawiedliwa_ocena_pracownika_s_du_Wojciewski

Ocena okresowa kadry pracowniczej jest istotną częścią skutecznego zarządzania instytucjami. Przyjrzyjmy się, jak to narzędzie funkcjonuje w przypadku pracowników administracyjnych sądu. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych sądownictwa, a także ich prawa i obowiązki, reguluje ustawa z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury1 Dz. U. 2017 poz. 246. Nabór pracowników administracyjnych sądownictwa odbywa się w drodze konkursu, który przeprowadza komisja konkursowa, powołana przez dyrektora sądu. Otwarty konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydatów oraz ich ogólnych zdolności, niezbędnych do wykonywania obowiązków urzędnika. Jakość działania W świetle art. 8 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, pracownicy administracyjni

Kształcenie prawników a wyzwania współczesności

Mateusz_Mroczek_zdj.

W systemie kształcenia przyszłych radców prawnych i adwokatów od wielu lat nie przeprowadzono istotnych zmian. W zasadzie ograniczano się jedynie do kosmetycznych nowelizacji programów szkoleniowych. W tym samym czasie na rynku usług prawnych nastąpiły kolosalne i nieodwracalne już zmiany, które zburzyły “stare porządki”. Wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do momentu, w którym wszystkie zainteresowane podmioty będą zmuszone pochylić się nad zagadnieniem dostosowania procesu kształcenia prawniczego do realiów współczesności. Przełomowy zamęt Disruptive innovation (dosł. destrukcyjna innowacja, wprowadzająca “przełomowy zamęt”) to termin ukuty w połowie lat 90. przez harwardzkiego profesora Claytona M. Christensena, badającego rozwój i upadek wielu modeli biznesowych

Dokończenie reformy aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Manowska,_Dzyr_Doko_czenie_reformy_aplikacji_s_dziowskiej_arch_MS

Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt ustawy, która otwiera stanowiska sędziowskie dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To dokończenie reformy rozpoczętej już w 2007 roku. Zmiany podnoszą rangę Szkoły i pozwalają spożytkować umiejętności profesjonalnej kadry prawniczej z korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości. W 2007 roku ustawodawca podjął decyzję o wprowadzeniu scentralizowanego modelu szkolenia wstępnego kandydatów na urzędy sędziego i prokuratora1. Na Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, będące państwową jednostką organizacyjną, podległą Ministrowi Sprawiedliwości, nałożono nowe zadanie w postaci prowadzenia 3-letniej aplikacji sądowo-prokuratorskiej. Nowy model szkolenia W pierwszym roku aplikanci mieli odbywać wspólne zajęcia seminaryjne i praktyki przewidziane programem aplikacji.