Lichwa pieniężna w polskim prawie XX wieku

_ucja_Lisiecka_Polskie_prawo_o_lichwie_w_XX_wieku

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt noweli ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw (tzw. ustawodawstwo antylichwiarskie) jest dobrą okazją, aby przypomnieć pokrótce historię działań podejmowanych przez państwo w celu obniżenia nadmiernego (lichwiarskiego) oprocentowaniem kredytów. Jednocześnie pozwala pokazać, iż to samo narzędzie – stopa maksymalna – może być wykorzystane do realizacji różnych celów: ułatwiać dostęp do taniego kredytu lub chronić pożyczkobiorcę przed lichwą. Zagadnienie określania przez państwo maksymalnej stopy procentowej w Polsce sięga wieków średnich. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, iż regulacje tego typu (przy czym poziom dopuszczalnych odsetek nie przekraczał kilku procent) obowiązywały aż do drugiej połowy XIX w.1 Wówczas

Umowa i dokument w nowej formie

Piotr_Podg_rski

Żyjemy w dynamicznych czasach XXI wieku, w erze przepełnionej nowinkami technologicznymi, które na dobre wkroczyły w każdą sferę naszego życia, nie tylko osobistego, ale również zawodowego. Prawo nie zawsze jednak wychodzi naprzeciw powyższym zmianom. W ostatnich latach ustawodawca zdawał się gdzieniegdzie zauważać idącą z duchem czasu konieczność nowelizacji prawa. Wprowadzał między innymi takie ułatwienia, jak możliwość zawierania umów na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, ale odnośnie rodzajów form czynności prawnych niezmiennie zbytnią wagę przywiązywał do formy pisemnej. Dla jej zachowania wymagał – w myśl przepisu art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego – złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Prawo do wykonywania zawodu adwokata

Szymon_Chrobak_zdjecie

Rośnie liczba przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy po wpisaniu na listę podejmują decyzję o niewykonywaniu zawodu. Zjawisko to warto poddać ocenie na gruncie przepisów ustawy normującej ustrój adwokatury, z uwzględnieniem ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych regulacji. Nie wykonywanie zawodu, mimo wpisania na listę, dotyczy bowiem również adwokatów, którzy z rozmaitych względów nie decydują się na złożenie ślubowania i zawiadomienie okręgowej rady adwokackiej o wyznaczeniu swojej siedziby zawodowej. Tym samym nie dokonują czynności składających się na kompozycję modelu tego zawodu. Coraz częstsze zjawisko Z danych Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczących lat ubiegłych, wynikało, że na przykład spośród ponad 1,8 tys. osób, które zdały egzamin

Nowy model pozwu zbiorowego

Pawe__Bukiel_zdj.

W grudniu ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kilku ustaw wprowadzający usprawnienia w dochodzeniu wierzytelności. To element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, przewidzianego w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętym przez rząd 16 lutego 2016 r. Jednym z centralnych punktów proponowanej nowelizacji są zmiany w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym („Ustawa o postępowaniu grupowym”). Przepisy dotyczące postępowania grupowego obowiązują w polskim porządku prawnym od lipca 2010 roku. Znamiennym jest przy tym, że postępowanie grupowe uregulowane jest poza Kodeksem postępowania cywilnego. Przyczyna takiego stanu rzeczy została wyjaśniona w uzasadnieniu do pierwotnego projektu ustawy. Stwierdzono w nim, że instytucja ta