Kontrakt zawodowego piłkarza

Daniel_Go_da_zdjecie

Na przestrzeni dziejów sport znacznie rozwinął się, czego konsekwencją był jego podział na amatorski i zawodowy. Ten drugi staje się coraz prężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki o istotnym znaczeniu społecznym. Doskonałym przykładem jest piłka nożna – najpopularniejsza dyscyplina sportowa w Polsce, która co roku przynosi coraz większe przychody polskim klubom sportowym, związkom oraz samym zawodnikom. Jeżeli zaś mowa o piłce nożnej, jako o dochodowej gałęzi gospodarki, należy zwrócić uwagę, iż wymaga ona swoistych norm prawnych, które będą umiejętnie regulować tę specyficzną dziedzinę. Prawo piłkarskie Każda z dyscyplin jest na tyle wyjątkowa, iż wymaga uregulowań dostosowanych do konkretnej kategorii sportu, co

Karalność przestępstw podatkowych

GabrielaBiedrzycka_zdj_cie

W ostatnich kilkunastu miesiącach jesteśmy świadkami wyjątkowo intensywnych prac legislacyjnych, które wprowadzają szereg zmian w ustawach i aktach wykonawczych z wielu dziedzin prawa. Do najbardziej odczuwalnych, biorąc pod uwagę szerokie grono adresatów, należy zaliczyć zmiany w prawie podatkowym. Wszystkie, począwszy od zeszłorocznej rewolucji w Ordynacji podatkowej (wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania), służą uszczelnieniu systemu podatkowego w Polsce. Można z całą pewnością stwierdzić, że jest to obecnie europejski trend. Zapoczątkowały go unijne organy, które od kilku lat ze zwiększoną aktywnością publikują alarmujące dane o skali wyłudzeń podatku od towarów i usług oraz rozmiarach uchylania się od opodatkowania przez przedsiębiorców i innych

Międzynarodowe tabele alimentacyjne

Monika_Bieniek-Ciarci_ska_-_zdj_cie

Obowiązek alimentacyjny w Polsce, jego zakres, a przede wszystkim związana z nim wysokość świadczenia opiera się w głównej mierze na dwóch zasadniczych przesłankach. Zaliczyć można do nich, z jednej strony, usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, a z drugiej – zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji1. Przepis art. 135 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jednoznacznie w kolejnych paragrafach określa, iż „wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w

Ochrona danych osobowych po nowemu

1

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi przepisy obecnie obowiązującej w Polsce ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Warto dowiedzieć się, jakie obowiązki nałożą na nas nowe przepisy i jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie. Rozporządzenie 2016/679 pochodzi z 27 kwietnia 2016 r., a jego tekst został opublikowany tydzień później w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jest ono, tak jak inne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Wprawdzie do wejścia w życie RODO zostało nieco ponad rok, jednak z perspektywy wprowadzanych

Ochrona wizerunku osoby

Witold_Cie_la_zdj.

We współczesnym świecie coraz większe znaczenie zaczynają mieć czynniki marketingowe, wizerunkowe. Dotyczy to w równej mierze sfery polityki, biznesu, mody, jak i szeroko rozumianej kultury. Dlatego istotnym elementem stał się wizerunek, szczególnie osoby znanej, która dba o to, aby nie był on wykorzystywany w sposób dla niej niepożądany. W związku z tym, z perspektywy prawa, nie można mówić o wizerunku bez poruszenia kwestii jego ochrony. Wizerunek dobrem osobistym W polskim ustawodawstwie istnieje regulacja dotycząca zagadnienia ochrony wizerunku. Znalazła się ona w kodeksie cywilnym, prawie autorskim i prawie prasowym. W ustawie o sporcie odniesiono się także do wizerunku sportowca. W związku

Rozwój kadr sądów powszechnych – warsztaty z zakresu kompetencji społecznych

Systematyczna edukacja pracowników spełnia ważną rolę w rozwoju każdej organizacji. Trudno znaleźć taką, w której nie istniałaby potrzeba stałego inwestowania w rozwój i podnoszenie kompetencji pracowników, jak też poszerzania ich zdolności i umiejętności dostosowania się do stale zmieniających się warunków pracy. Pracownicy sądów powszechnych na każdym stanowisku pracy powinni rozwijać umiejętności społeczne, takie jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, czy umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji. Ministerstwo Sprawiedliwości, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zrealizowało w ramach projektu pt. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie), współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (Program Operacyjny Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru

Sprawiedliwa ocena pracownika sądu

Emilia_Szynwelska_Sprawiedliwa_ocena_pracownika_s_du_Wojciewski

Ocena okresowa kadry pracowniczej jest istotną częścią skutecznego zarządzania instytucjami. Przyjrzyjmy się, jak to narzędzie funkcjonuje w przypadku pracowników administracyjnych sądu. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych sądownictwa, a także ich prawa i obowiązki, reguluje ustawa z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury1 Dz. U. 2017 poz. 246. Nabór pracowników administracyjnych sądownictwa odbywa się w drodze konkursu, który przeprowadza komisja konkursowa, powołana przez dyrektora sądu. Otwarty konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydatów oraz ich ogólnych zdolności, niezbędnych do wykonywania obowiązków urzędnika. Jakość działania W świetle art. 8 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, pracownicy administracyjni

Kształcenie prawników a wyzwania współczesności

Mateusz_Mroczek_zdj.

W systemie kształcenia przyszłych radców prawnych i adwokatów od wielu lat nie przeprowadzono istotnych zmian. W zasadzie ograniczano się jedynie do kosmetycznych nowelizacji programów szkoleniowych. W tym samym czasie na rynku usług prawnych nastąpiły kolosalne i nieodwracalne już zmiany, które zburzyły “stare porządki”. Wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do momentu, w którym wszystkie zainteresowane podmioty będą zmuszone pochylić się nad zagadnieniem dostosowania procesu kształcenia prawniczego do realiów współczesności. Przełomowy zamęt Disruptive innovation (dosł. destrukcyjna innowacja, wprowadzająca “przełomowy zamęt”) to termin ukuty w połowie lat 90. przez harwardzkiego profesora Claytona M. Christensena, badającego rozwój i upadek wielu modeli biznesowych

Dokończenie reformy aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Manowska,_Dzyr_Doko_czenie_reformy_aplikacji_s_dziowskiej_arch_MS

Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt ustawy, która otwiera stanowiska sędziowskie dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. To dokończenie reformy rozpoczętej już w 2007 roku. Zmiany podnoszą rangę Szkoły i pozwalają spożytkować umiejętności profesjonalnej kadry prawniczej z korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości. W 2007 roku ustawodawca podjął decyzję o wprowadzeniu scentralizowanego modelu szkolenia wstępnego kandydatów na urzędy sędziego i prokuratora1. Na Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, będące państwową jednostką organizacyjną, podległą Ministrowi Sprawiedliwości, nałożono nowe zadanie w postaci prowadzenia 3-letniej aplikacji sądowo-prokuratorskiej. Nowy model szkolenia W pierwszym roku aplikanci mieli odbywać wspólne zajęcia seminaryjne i praktyki przewidziane programem aplikacji.