Europejskie sprawy o wydanie dziecka

Kamila_Zag_rska_zdj

Postępowanie o wydanie dziecka prowadzone w Unii Europejskiej w trybie Konwencji Haskiej z 1980 roku, różni się, i to znacznie, od postępowania prowadzonego w tym samym trybie poza krajami Wspólnoty. Odmienna procedura obowiązuje też w Danii. Różnica wynika z faktu stosowania w państwach członkowskich UE (poza Danią), dodatkowych uregulowań prawnych. Jako że jedną z głównych swobód Unii Europejskiej jest swoboda przemieszczania się w jej obrębie, w konsekwencji trudniej jest skutecznie zapobiegać wywozom dziecka bez zgody drugiego rodzica, z jednego państwa UE do drugiego. Z tego powodu państwa członkowskie podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy i zaostrzeniu przepisów służących zapobieganiu bezprawnym uprowadzeniom

Rok w Trybunale Praw Człowieka

Human Rights Building

26 stycznia 2017 roku podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka podsumowano jego działalność w roku minionym. Warto prześledzić najistotniejsze trendy w orzecznictwie w ciągu ostatniego roku, tak w aspekcie ilościowym, jak jakościowym. Więcej skarg, więcej wyroków Trybunał w 2016 roku wydał 993 wyroki, podczas, gdy w roku 2015 postępowania zakończyły się wyrokiem w 823 sprawach. 27 wyroków wydanych zostało przez Wielką Izbę Trybunału, 656 przez Izby, a 310 przez komitety złożone z trzech sędziów. Oczywiście, jak co roku, zdecydowana większość wniesionych skarg została załatwiona decyzjami, czy to uznającymi skargę za niedopuszczalną, czy też skreślającymi je

Na wokandzie ETPCz

Szymon_Janczarek_ETPCz_Wykonywanie

Od połowy listopada 2016 roku do końca stycznia 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał pięć wyroków w sprawach polskich, trzykrotnie stwierdzając naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.  17 stycznia 2017 roku Trybunał wydał dwa wyroki dotyczące skarg wniesionych przez tego samego skarżącego (Zybertowicz przeciwko Polsce oraz Zybertowicz przeciwko Polsce nr 2), w obu odnosząc się do sformułowanego przez skarżącego zarzutu naruszenia art. 10 Konwencji. Swoboda wypowiedzi Obie skargi dotyczyły postępowań cywilnych, w których skarżący był pozwanym, w związku z rzekomym naruszeniem dóbr osobistych redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. W postępowaniach tych sądy krajowe nakazały skarżącemu opublikowanie przeprosin

Ustne uzasadnienie wyroku

image0011

Uzasadnienie wyroku spełnia ważną funkcję w zakresie stosowania prawa. W europejskim prawie kontynentalnym obowiązek uzasadniania orzeczeń istnieje od czasów Rewolucji Francuskiej1. W państwach demokratycznych następuje zmiana relacji między władzą i jednostką, która nakłada na władzę obowiązki w zakresie przejrzystości jej decyzji, co nie pozostaje bez wpływu na wymagania i oczekiwania względem uzasadniania orzeczeń wydanych przez sąd. Dotyczy to zarówno treści uzasadnienia, jak też poziomu i dostępności argumentacji2. Prawidłowo zredagowane uzasadnienie przedstawia argumentację ściśle związaną z wynikiem procesu zawartym w sentencji wyroku. Wyjaśnienie motywów Celem uzasadnienia jest wyjaśnienie motywów jakimi kierował się sąd wydając orzeczenie. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka akcentuje,