Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?

Andrzej Zoll

Nie pierwszy raz ustawodawca wprowadza odpowiedzialność karno-administracyjną przewidując stosowanie represji, bez kontroli merytorycznej sądu. Czas zaprotestować przeciwko tego rodzaju obchodzeniu gwarancji konstytucyjnych. Opadły już emocje związane z polityczną kampanią przeciwko dopalaczom. Rezultatem tej kampanii było uchwalenie, w zaiste błyskawicznym tempie, ustawy mającej stanowić oręż państwa w walce z tym niewątpliwie groźnym zjawiskiem społecznym. Są tacy, którzy wierzą, że ustawa z 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1396) pozwoli na znaczne ograniczenie dostępu do dopalaczy. Moja wiara w sukces osiągnięty jedynie za pomocą regulacji prawnej jest

Tagi: , ,

O Trybunale i 12 kandydatach

Adam Bodnar

Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Znakomici kandydaci, olbrzymie zainteresowanie posłów i opinii publicznej, troska o jakość procedur. Wszystko to na okoliczność 25-lecia Trybunału – symbolu naszej praworządności i demokracji. Pod koniec 2010 r. doczekaliśmy się wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zostały przeprowadzone z godnością, na jaką zasługuje ten urząd. Prezydium Sejmu oraz partie polityczne – w odpowiedzi na apel środowisk prawniczych – już na trzy miesiące przed upływem kadencji czterech sędziów TK zgłosiły swoje kandydatury. Łącznie – 12 osób. Największe dzienniki oraz organizacje pozarządowe oniemiały. Nawet krytyczna zazwyczaj redaktorka „Gazety Wyborczej” nie miała nic do powiedzenia. Wśród kandydatów znaleźli się wybitni

Tagi: ,

Magna Carta

Teresa Romer

Środowisko sędziowskie ma swoje etyczne zasady, kodeksy, rezolucje. Takich aktów, jak pokazują przykłady z sal sądowych, nigdy dość. Nie powinniśmy lekceważyć zawartych w nich ustaleń, które mówią sędziom, jak być powinno. Bo przecież w sądach bywa nie najlepiej. Konsultacyjna Rada Sędziów Europejskich, w skład której wchodzą przedstawiciele sędziów z 47 krajów, w październiku 2010 r., z okazji 10 lat swego istnienia, uchwaliła Wielką Kartę Sędziów (Magna Carta of Judges). Mamy więc swoją Wielką Kartę. Wielką Kartę Odpowiedzialności i Obowiązków raczej, niż Wielką Kartę Swobód. Zawierającą fundamentalne zasady, dzięki którym trzecia władza powinna realizować swoją misję – rzeczywistą egzystencję państwa prawa.

Tagi: ,

Prezydencja – wkład w europejską sprawiedliwość

Prezydencja

Z dniem 1 lipca 2011 r. po raz pierwszy w historii Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Prezydencji będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości. Rangę wydarzenia, jakim będzie objęcie przez Polskę Prezydencji w Radzie UE, można porównać z naszą akcesją do Wpólnoty. Sprawowanie Prezydencji oznacza, że polscy eksperci oraz politycy będą decydować o tym, w jaki sposób potoczą się prace w instytucji o największym znaczeniu dla europejskiego procesu legislacyjnego. Polacy będą mieć również wpływ na wybór zagadnień, jakimi zajmie się Rada, w szczególności na określenie priorytetów dla całej Unii. Szefowie resortów sprawiedliwości oraz spraw

Tagi: , ,

Chcemy stabilności i przejrzystości

Waldemar Żurek

Czy fundamenty demokratycznego państwa muszą się tak często zmieniać? Powinniśmy zacząć tworzyć takie akty prawne, by ich zasadnicze zręby trwały latami – projekt nowelizacji u.s.p. ocenia sędzia Waldemar Żurek z KRS. Czy nie należałoby rozpocząć pracy nad zmianami u.s.p. od publicznej debaty wskazującej jedynie ich założenia? W przeciwnym razie mamy do czynienia z wizjonerskimi i bardzo zasadniczymi projektami powstającymi w zaciszu gabinetów, „rzucanymi” potem środowisku prawniczemu „na pożarcie”. Sędziowie, bez których powstały założenia do projektu nowelizacji u.s.p., krytykują go jako obcy i zły. Jego autorzy zaś tak ukochali swoje pomysły, że jakakolwiek konstruktywna krytyka wywołuje święte oburzenie i zarzuty o

Tagi: , , ,

W stronę nowego zarządzania publicznego

Dawid Sześciło

Od administracji oczekuje się, że będzie działała podobnie jak firmy prywatne – w oparciu o profesjonalne metody zarządzania i w sposób zorientowany na osiągnięcie satysfakcji obywatela. Takie podejście wkrótce stanie się codziennością także w sądach. Postulat, by sąd traktował obywatela jak swojego klienta, któremu świadczy usługi, może dla niektórych wydawać się obrazoburczy. Wszak konstytucyjną misją sądów jest wyłącznie wymierzanie sprawiedliwości. To oczywiście prawda. Jednak profesjonalizacja sądów i zmiana ich podejścia w relacjach z obywatelem nie musi być sprzeczna z takimi wartościami „trzeciej władzy”, jak podleganie wyłącznie prawu, niezawisłość sędziowska, niezależność władzy sądowniczej czy wreszcie powaga sądu. New Public Management Przyjęcie

Tagi: , , ,

Ministerstwo czyli sędziowie

Bohdan Zdziennicki

„Iustitia” powinna starać się, by na delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości udawali się najlepsi, otoczeni szacunkiem środowiska sędziowie. To od ich pracy w głównej mierze zależy kształt ustrojowy oraz kondycja naszego sądownictwa – zauważa sędzia, Bohdan Zdziennicki. Po prawie 30 latach pełnienia funkcji sędziego i wydaniu tysięcy rozstrzygnięć przechodzę w stan spoczynku. Byłem nie tylko sędzią orzekającym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym, czy prezesem TK, ale i sędzią delegowanym do pełnienia funkcji Wicedyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, funkcji Podsekretarza Stanu w MS, Sekretarza Generalnego Rady Legislacyjnej, członka Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego, itp. Wspominam o tym, bo w ramach

Projekt pełen kontrowersji

Prócz przepisów o samorządzie, w zasadzie większość proponowanych zmian w u.s.p. budzi sprzeciw sędziów. Zamiast wprowadzać kolejne prowizoryczne rozwiązania, lepiej przygotować nową ustawę o sądach – twierdzi sędzia Bartłomiej Przymusiński z SSP „Iustitia”. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, będący przedmiotem konsultacji Ministerstwa Sprawiedliwości ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”, nie poddaje się jednoznacznej ocenie. Rozwiązania godne akceptacji sąsiadują w nim z pomysłami chybionymi, a nawet sprzecznymi z intencjami autorów projektu. Oceny nie do przyjęcia Jednym ze sztandarowych (dla projektodawców) rozwiązań projektu jest wprowadzenie ocen okresowych pracy sędziów. Opracowano je bez udziału Stowarzyszenia i przybrały one kształt,

Nowy telefon dla pokrzywdzonych

Podpisanie porozumienia w sprawie telefonu dla pokrzywdzonych, 29 listopada 2010 r.

W ramach Niebieskiej Linii 801-12-00-02 uruchomiono telefon interwencyjno-informacyjny dla ofiar karanych już sprawców przemocy. Celem utworzenia infolinii jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez sprawców uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności przemocy domowej. Uruchomiony w styczniu 2011 r. telefon prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), w ramach ogólnopolskiego pogotowia Niebieska Linia. Stworzenie telefonu dla pokrzywdzonych było możliwe m.in. dzięki podpisaniu 29 listopada 2010 r. porozumienia między Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz PARPA. W tym samym dniu Minister, Komendant Główny oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali też dokument

Tagi: ,

Mediacja po raz trzeci

Kluczowym wydarzeniem w ramach obchodów III Międzynarodowego Dnia Mediacji była konferencja naukowa zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Eksperci zastanawiali się m.in. nad przyszłością mediacji, także w kontekście najnowszych rozwiązań europejskich i amerykańskich. Ugoda jest zawsze lepsza od najlepszego wyroku. To znane każdemu prawnikowi zdanie posłużyło za hasło zorganizowanej w dniu 21 października 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, konferencji zatytułowanej „Mediacja – nowa droga rozwiązywania konfliktów”. Wzięli w niej udział sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele środowisk naukowych i szkolnych. Konferencję w imieniu Ministra Sprawiedliwości otworzył Igor Dzialuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W

Niezależność i sprawne działanie

Władza sądownicza nie może funkcjonować w izolacji. Sądownictwo, należąc do systemu organów państwa oraz dysponując środkami budżetowymi, powinno podlegać pewnej weryfi kacji. Jej formą jest właśnie nadzór administracyjny – pisze w liście do członków SSP „Iustitia” Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Szanowni Państwo! Dziękując za zaproszenie na sesję „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce”, organizowaną w ramach programu obchodów XX-lecia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, pragnę przekazać Państwu moje szczere gratulacje z okazji jubileuszu. Zdaję sobie sprawę z wyjątkowego charakteru dzisiejszego spotkania. Mija bowiem 20 lat od powstania pierwszego, po Okrągłym Stole, stowarzyszenia sędziów. Przy tej uroczystej okazji chciałbym podzielić

Sprawiedliwość „z bliska”

Staże w trakcie roku akademickiego oraz więcej godzin w sądach i prokuraturach. Oto główne atuty nowatorskich praktyk studenckich, które realizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie. Projektowi patronuje Minister Sprawiedliwości. Dużo wiedzy teoretycznej, mało umiejętności praktycznych, do tego zupełna nieznajomość procedur sądowych, choćby zasad pisania pozwów – tak świeżo upieczonych absolwentów prawa charakteryzują opiekunowie z aplikacji prawniczych oraz pracodawcy. Powód? Wakacyjne praktyki w sądach i prokuraturach traktowane są często jak przykry obowiązek, zarówno przez samych studentów, jak i instytucje, które przyjmują praktykantów na staże. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie postanowiła to zmienić. Od roku akademickiego 2009/2010 prowadzi

Najlepsza praca magisterska z arbitrażu

Temida

Postępowanie polubowne między podmiotami gospodarczymi zyskuje na popularności. Rośnie też liczba absolwentów prawa, którzy swoją przyszłość wiążą z arbitrażem. To dla nich ten konkurs. Organizowany przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej Konkurs im. prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji ma charakter otwarty. Do jego piątej edycji można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2009-2010. Celem konkursu jest promocja idei sądownictwa gospodarczego i mediacji wśród młodych prawników. Organizatorzy chcą zmienić wizerunek arbitrażu, który dziś kojarzy się wyłącznie z dojrzałymi prawnikami, dla których praca w sądzie polubownym jest ukoronowaniem adwokackiej czy radcowskiej kariery. Podczas

Tagi: ,

Prawa człowieka na dużym ekranie

Kadr z filmu „Karawana kobiet”

Najlepsze dokumenty poruszające tematykę praw człowieka, dyskusje panelowe z krytykami filmowymi, wystawy fotografii i instalacje artystyczne. Tak zapowiada się IX edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs 2011.  Festiwal Objazdowy Watch Docs to okazja do nadrobienia filmowych zaległości dla wszystkich tych, którzy nie pojawili się na grudniowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Watch Docs, jednym z dwóch najważniejszych na świecie eventów filmowych poświęconych prawom człowieka. Festiwal Objazdowy, który w tym roku zawita do ok. 40 miast, od 2003 r. organizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Społeczny Instytut Filmowy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, teatrami, kinami oraz innymi instytucjami kultury.

Tagi:

Debata w Lublinie

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS organizuje zjazd studentów zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego. Kwartalnik „Na wokandzie” objął patronat prasowy nad tą imprezą. I Zjazd Studentów Administratywistów odbędzie się w dniach 25-27 marca 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zjazd ma się stać forum dyskusji i refleksji nad współczesnymi problemami prawa administracyjnego, a także zapoczątkować cykl corocznych spotkań studentów szczególnie zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami tej gałęzi prawa. Spotkania mają się odbywać na WPiA UMCS. Tematem przewodnim marcowego Zjazdu będzie wpływ prawa europejskiego na kształt krajowego ustawodawstwa administracyjnego. – Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na relację między

Tagi: