Wiedzy pod dostatkiem

Bogatsze, bardziej pogłębione, lepiej odpowiadające potrzebom uczestników – takie mają być szkolenia z zakresu kształcenia ustawicznego organizowane w 2011 r. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Projekt harmonogramu szkoleń na nowy rok został przyjęty przez Radę Programową KSSiP już w październiku 2010 r. Zgodnie z nim, w 2011 r. będą kontynuowane przede wszystkim te szkolenia, które rok wcześniej cieszyły się największą popularnością.

– Trzeba przyznać, że ubiegłoroczna oferta KSSiP była dość skromna. Większość szkoleń ograniczała się do pojedynczych edycji przeznaczonych dla 50 uczestników. Teraz poszczególne kursy będą, w miarę możliwości finansowych, prowadzone w kilku edycjach. Będzie to łatwiejsze także dlatego, że Szkoła pozyskała dużo szerszą, własną bazę hotelowo-szkoleniową – mówi sędzia Adam Czerwiński, zastępca dyrektora KSSiP ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej.

Wspomnianych edycji może być nawet cztery. Oznacza to bardzo znaczący wzrost liczby uczestników kursów. Jakie nowości szkoleniowe zaplanowano na 2011 r.?

O gospodarce i procedurze

Dla orzeczników z wydziałów cywilnych przewidziano 81 szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego. Weźmie w nich udział ok. 4120 sędziów i ich asystentów oraz referendarzy sądowych.

Nowością będą kilkudniowe szkolenia dla sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych zatytułowane „Dokumenty finansowe w postępowaniu gospodarczym”. Przybliżą one problematykę analizy finansowej, rachunkowości, a także zagadnienia związane z urządzeniami ewidencyjnymi wykorzystującymi bazy danych dla prowadzenia dokumentacji w obrocie gospodarczym. W 2011 r. będą prowadzone szkolenia dla sędziów także z zakresu postępowania nieprocesowego. W związku z istotnymi zmianami przepisów prawa spadkowego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, konieczne było uwzględnienie tych kwestii w ofercie szkoleniowej.

KSSiP proponuje sędziom-cywilistom również zajęcia jednodniowe, które mogą być organizowane w siedzibie każdego sądu apelacyjnego. Będą to m.in. kursy z zakresu oceny sytuacji kapitałowej czy efektywności finansowej podmiotów gospodarczych. Szkolenia jednodniowe pojawiły się w 2010 r. Okazało się, że jest to efektywna i chętnie wybierana forma kształcenia, każdorazowo może w niej uczestniczyć do 50-55 osób.

W aktualnej ofercie kształcenia ustawicznego KSSiP warto też zwrócić uwagę na konferencję zatytułowaną „Protokół rozprawy sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz – zagadnienia procesowe i praktyczne”. Będzie ona poświęcona praktycznym aspektom wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. elektronicznego protokołowania rozpraw.

Uwaga na tymczasowe aresztowanie

Jeśli chodzi o sędziów karnistów, na 2011 r. zaplanowano 12 rodzajów szkoleń. Weźmie w nich udział ok. 1620 sędziów oraz 200 asystentów.

Nowością jest szkolenie pt. „Tymczasowe aresztowanie a zasady jego stosowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Zostało ono przygotowane w związku z sygnalizowanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka problemem nadużywania w Polsce środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Dla karnistów KSSiP również przewidziała szkolenia jednodniowe, każde dla 50-55 osób, prowadzone w miastach będących siedzibą sądów apelacyjnych. Duże zainteresowanie z pewnością wzbudzi szkolenie poświęcone najczęściej powtarzanym błędom w praktyce orzeczniczej sądów pierwszej instancji. Bardzo istotnym tematem w ofercie szkoleń jednodniowych będzie też kurs dotyczący prawnych aspektów zjawiska handlu ludźmi.

– Dwa szkolenia przeznaczone dla karnistów wymagają szczególnej uwagi. Pierwsze z nich to „Studium Retoryki i Wystąpień Publicznych”, z zajęciami na temat technik retorycznych, sposobów odpowiadania na trudne pytania, technik wypowiedzi w mediach, podstaw erystyki, strategii dyskusji, zasad tworzenia relacji ze słuchaczami czy analizy zakłóceń w komunikacji językowej. Drugie szkolenie warte polecenia to „Organizacja i sprawność prowadzenia rozprawy karnej”. Oba tematy powinny na stałe trafić do naszej oferty szkoleniowej – wskazuje sędzia Adam Czerwiński.

Po dyplomie i w sieci

W ofercie programowej KSSiP na 2011 r., adresowanej do sędziów orzekających w sprawach karnych, zaplanowano dwa rodzaje studiów podyplomowych – „Prawo karne materialne i procesowe” oraz „Prawo dowodowe, kryminalistyka i nauki pokrewne”. Zajęcia te mieć będą przede wszystkim charakter praktyczny, polegający na dogłębnym analizowaniu wybranych problemów i omawianiu orzecznictwa. Program studiów obejmuje 160 godzin zajęć (dwa semestry). Także dla cywilistów przewidziano dwa rodzaje studiów podyplomowych, ich tematyka to „Prawo cywilne” oraz „Prawo własności intelektualnej”.

W 2011 r. uruchomiona zostanie, przeznaczona głównie dla asystentów sędziów, platforma e-learningowa – nowoczesne narzędzie dokształcania oraz utrwalania wiadomości zdobytych na tradycyjnych szkoleniach. Kursanci korzystający z platformy będą otrzymywać za pośrednictwem Internetu materiały szkoleniowe, poprzez wypełnianie specjalnie przygotowanych formularzy będą także rozwiązywać kazusy i przesyłać je wykładowcom drogą elektroniczną. Platforma e-learningowa ma również stać się swoistym forum służącym wymianie poglądów i uwag związanych z danym szkoleniem.

– 2011 r. to początek wstępnej realizacji tego projektu, stanowiącego kontynuację tradycyjnych szkoleń seminaryjnych i warsztatowych – zauważa sędzia Adam Czerwiński. – Na początku platforma e-learningowa będzie rozwinięciem szkoleń dla asystentów. Jeśli okaże się, że cały system działa sprawnie i przynosi korzyści kursantom, to w przyszłości każdy uczestnik szkoleń KSSiP uzyska możliwość korzystania z tego systemu.

Z myślą o początkujących

Istotnym elementem kształcenia ustawicznego prowadzonego przez KSSiP w 2011 r. będą szkolenia dla osób nowopowołanych na stanowiska sędziowskie. Zajęcia te mają pomóc młodym sędziom w zdobywaniu niezbędnego doświadczenia z zakresu metodyki pracy orzeczniczej.

W ramach tego typu kursów odbędą się zajęcia o tematyce wykraczającej poza obszar prawa, choć kluczowej w pracy każdego sędziego, dotyczące m.in. podstaw psychologii, technik radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sali rozpraw, a także współpracy z dziennikarzami obsługującymi procesy sądowe. W związku z propozycjami środowisk sędziowskich przygotowano też odrębne, kilkudniowe szkolenie zatytułowane „Psychologiczne aspekty pracy sędziego”, zawierające rozwinięcie zagadnień poruszanych na zajęciach dla początkujących sędziów.

KSSiP, w porównaniu z 2010 r., poszerzyła zakres merytoryczny szkoleń obejmujących zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W 2011 r. organizowane będą również zajęcia poświęcone praktycznym aspektom etyki pracy sędziego, prowadzone przez doświadczonych sędziów Sądu Najwyższego.

Edukacja międzynarodowa

Na 2011 r. KSSiP zaplanowała 50 szkoleń z udziałem gości zagranicznych. W kraju – 11, za granicą – 39 (na uniwersytetach w Bratysławie, Budapeszcie, Pradze i Trewirze). W sumie w tego typu szkoleniach weźmie udział ok. 980 osób, z czego za granicą – ok. 330 osób.

Jednym z najciekawszych wydarzeń edukacyjnych o charakterze międzynarodowym będzie konferencja „Etyka zawodów prawniczych w praktyce – wzajemne relacje i oczekiwania”. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia w Kazimierzu Dolnym i wezmą w niej udział przedstawiciele samorządów adwokackiego i radcowskiego. – Chcemy pochylić się nad etyką zawodu adwokata i radcy oraz oczekiwaniami ich przedstawicieli wobec sędziów w procesie stosowania prawa. Przedstawimy też rozwiązania w tej materii funkcjonujące w amerykańskim systemie prawnym, korzystając z doświadczeń zaproszonych gości – sędziów różnych szczebli sądów stanu Teksas – mówi sędzia Adam Czerwiński.

Szczególną uwagę warto też zwrócić na konferencję pt. „Wzajemne uznawanie decyzji: kamień węgielny międzynarodowej współpracy sądowniczej” (Kraków, 28-30 września), wpisaną na listę oficjalnych wydarzeń Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej sprawowanej w II półroczu 2011 r. W ramach konferencji odbędzie się szereg warsztatów poświęconych praktycznym aspektom stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz innych instrumentów służących transgranicznej współpracy w obszarze prawa karnego.

Duże znaczenie praktyczne dla pracowników wymiaru sprawiedliwości może mieć również konferencja zatytułowana „Walka z korupcją w sektorze prywatnym i odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w systemach prawnych państw objętych Partnerstwem Wschodnim” (Lublin, 5-7 grudnia), również wpisana na listę oficjalnych wydarzeń Polskiej Prezydencji. Najważniejszym celem tej konferencji będzie wzmocnienie świadomości sędziów i prokuratorów co do roli, jaką mogą pełnić w zwalczaniu korupcji, zapewnianiu wysokiego poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz umacnianiu integracji gospodarczej w Europie. Konferencja będzie też dotyczyć mechanizmów kontroli państwowej w zakresie przestrzegania przepisów antykorupcyjnych oraz ochrony stron umów przed konfliktami interesów, nieczystymi grami rynkowymi i nieuczciwymi negocjacjami.

Oferta kształcenia ustawicznego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przewidziana na 2011 r. wydaje się wyjątkowo obszerna i zróżnicowana. Głównym założeniem, jakie przyświecało jej autorom, była chęć podniesienia kwalifikacji uczestników szkoleń w oparciu o analizę praktycznych wyzwań, z jakimi sędziowie i prokuratorzy najczęściej spotykają się w swej pracy zawodowej.

Autor jest dziennikarzem