Nowy telefon dla pokrzywdzonych

Podpisanie porozumienia w sprawie telefonu dla pokrzywdzonych, 29 listopada 2010 r.

W ramach Niebieskiej Linii 801-12-00-02 uruchomiono telefon interwencyjno-informacyjny dla ofiar karanych już sprawców przemocy. Celem utworzenia infolinii jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem przez sprawców uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności przemocy domowej. Uruchomiony w styczniu 2011 r. telefon prowadzony jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), w ramach ogólnopolskiego pogotowia Niebieska Linia. Stworzenie telefonu dla pokrzywdzonych było możliwe m.in. dzięki podpisaniu 29 listopada 2010 r. porozumienia między Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji oraz PARPA. W tym samym dniu Minister, Komendant Główny oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów podpisali też dokument

Tagi: ,

Mediacja po raz trzeci

Kluczowym wydarzeniem w ramach obchodów III Międzynarodowego Dnia Mediacji była konferencja naukowa zorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Eksperci zastanawiali się m.in. nad przyszłością mediacji, także w kontekście najnowszych rozwiązań europejskich i amerykańskich. Ugoda jest zawsze lepsza od najlepszego wyroku. To znane każdemu prawnikowi zdanie posłużyło za hasło zorganizowanej w dniu 21 października 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, konferencji zatytułowanej „Mediacja – nowa droga rozwiązywania konfliktów”. Wzięli w niej udział sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy, funkcjonariusze policji oraz przedstawiciele środowisk naukowych i szkolnych. Konferencję w imieniu Ministra Sprawiedliwości otworzył Igor Dzialuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W

Na wokandzie ETPCz

Siedziba Trybunału w Strasburgu

Kontynuujemy, zainaugurowane w poprzednim „Na wokandzie”, zestawienie wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce. Poniższe zestawienie obejmuje okres od lipca do października 2010 r. W lipcu 2010 r. Trybunał ogłosił siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce. Ponad połowa z nich dotyczyła problemu nadmiernej długości postępowania. Naruszenie art. 6 § 1 Konwencji Trybunał stwierdził bowiem w czterech sprawach: „Rejzmund przeciwko Polsce” (skarga nr 42205/08), „Giza przeciwko Polsce” (skarga nr 48242/06), „Orzechowski przeciwko Polsce” (skarga nr 34653/08) oraz „Czajkowska i inni przeciwko Polsce” (skarga nr 15952/09). Ostatnia ze spraw, podobnie jak sprawa „Sierpiński przeciwko Polsce” (skarga nr 38016/07),

Tagi: ,

Dziecko: nasz priorytet

600 uczestników, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów, do tego wymiana doświadczeń z ekspertami ze Szwecji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Oto rezultaty VII Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc Dzieciom – Ofiarom Przestępstw”. Konferencja, która odbyła się w dniach 25-26 października 2010 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wzorem lat ubiegłych poświęcona została szeroko pojętej pomocy dzieciom skrzywdzonym przestępstwem. Wzięli w niej udział sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci, kuratorzy sądowi, biegli psychologowie, naukowcy i pracownicy placówek pomocowych. Począwszy od 2003 r. konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Fundację Dzieci Niczyje, pod patronatem Ministra Sprawiedliwości oraz Prezydenta Warszawy.Przyjazne

Postępowanie karne na finiszu

Konferencja Komisji, 30 marca 2010 r.

Konsekwencją przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego kierunku nowelizacji postępowania przygotowawczego i sądowego będą również zmiany w modelu postępowania odwoławczego oraz w kształcie instytucji nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Przygotowywane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego zmiany legislacyjne, które mają usprawnić postępowanie karne, obejmą wszystkie jego etapy – od postępowania przygotowawczego, przez proces sądowy, po postępowanie odwoławcze. Istotnym zmianom, zdaniem członków Komisji, powinny ulec również rozwiązania z zakresu środków przymusu, w szczególności środków zapobiegawczych oraz zabezpieczenia majątkowego. Gotowe są już założenia projektu nowelizacji k.p.k., które opracował zespół problemowy prof. Piotra Hofmańskiego, zastępcy przewodniczącego Komisji. Przygotowując założenia członkowie zespołu korzystali z uwag przedstawicieli nauki

Tagi: , , , ,

Inauguracyjne posiedzenie Rady Polityki Penitencjarnej

Radzie przewodniczy minister Stanisław Chmielewski

Minister Sprawiedliwości powołał skład Rady Polityki Penitencjarnej. Na jej czele stanął minister Stanisław Chmielewski. Rada jest organem doradczym Ministra Sprawiedliwości. Zasiadający w niej przedstawiciele świata nauki, praktycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspólnie przeanalizują bieżącą polityką penitencjarną oraz zastanowią się nad możliwymi kierunkami jej dalszego prowadzenia. W skład Rady weszli: prof. Brunon Hołyst, Rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, prof. Marian Filar z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, prof. Krzysztof Piotr Krajewski, kierownik Katedry Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wiesław Ambrozik, Kierownik Zakładu Resocjalizacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Zbigniew

Tagi: ,

Wyższe kary za fałszywe alarmy

Ministerstwo Sprawiedliwości

Nawet osiem lat więzienia będzie grozić sprawcom fałszywych alarmów bombowych. Minister Sprawiedliwości 21 grudnia 2010 r. przedstawił projekt nowelizacji kodeksu karnego, zgodnie z którym spowodowanie fałszywego alarmu bombowego ma być przestępstwem. – Nikt z nas nie przesadzi mówiąc, że de facto nie ma tygodnia, w którym nie dowiedzielibyśmy się o alarmie bombowym doprowadzającym do ewakuacji sądu, lotniska czy banku. Często przy tym zapominamy o skutkach, jakie niosą za sobą tego rodzaju wydarzenia – stwierdził minister Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji prasowej. Obecnie sprawcy fałszywych alarmów karani są na podstawie kodeksu wykroczeń, który limituje odpowiedzialność sprawcy karą aresztu (w wymiarze do 30 dni),

Tagi: ,

Jubileusz 20-lecia apelacji

Jubileusz 20-lecia apelacji - wspólne zdjęcie

Uroczystą konferencją w Ministerstwie Sprawiedliwości uczczono 20-lecie powołania sądów apelacyjnych. Obok prezesów tych sądów w spotkaniu udział wzięli m.in. Andrzej Rzepliński, Prezes TK, Stanisław Dąbrowski, Pierwszy Prezes SN oraz Roman Hauser, Prezes NSA. – Proces wielkich przemian politycznych, jakich byliśmy świadkami ponad dwadzieścia lat temu, nie mógł ominąć władzy sądowniczej. Umacnianie sądownictwa rozpoczęto od zagwarantowania jego podstawowego atrybutu, czyli niezawisłości – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski na zorganizowanej 20 grudnia 2010 r. uroczystości. I dodał: – Na fundamencie przeobrażeń sądownictwa, a w szczególności na tle zmian, jakie zaszły w Sądzie Najwyższym, zrodziła się potrzeba stworzenia specjalnej instytucji rozpatrującej odwołania od

Tagi:

Sukces e-sądu

E-sąd, informatyzacja sądownictwa

Elektroniczne postępowanie upominawcze to jeden z największych sukcesów MS w 2010 r. E-sąd zaczął działać 1 stycznia 2010 r. Zlokalizowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie (XVI Wydział Cywilny) obejmuje swoją właściwością cały kraj. W pierwszym roku działalności wpłynęło do niego prawie 700 tys. spraw. Z tego do końca 2010 r. załatwiono 635 751 spraw, w tym 613 153 przez wydanie nakazów zapłaty. Tylko w 18 562 sprawach wniesiono sprzeciwy od nakazów (2,9 proc. nakazów), zaś w 12 367 sprawach stwierdzono brak podstaw do wydania takich nakazów (1,9 proc. załatwionych spraw). Do e-sądu wpłynęło o 300 tys. spraw więcej, niż zakładano. Na tę

Tagi: ,

Nowy szef KSSiP

Sędzia Leszek Pietraszko, dyrektor KSSiP

Minister Sprawiedliwości z dniem 27 października 2010 r. powołał sędziego Leszka Pietraszko na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Leszek Pietraszko od 30 marca 2009 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej, rok później został p.o. dyrektora Szkoły. KSSiP nie ma więc przed nim tajemnic. Powołany na pięcioletnią kadencję dyrektor KSSiP jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie, niedawno rozpoczął 31 rok swej pracy w wymiarze sprawiedliwości. Przeszedł przez wszystkie szczeble drogi zawodowej, począwszy od asesora i sędziego sądu rejonowego, jako sędzia specjalizował się w sprawach karnych. Leszek Pietraszko od ponad

Tagi: , ,