Kalendarium

31 maja 2011, cała Polska Konkurs na esej nt. arbitrażu Do 31 maja 2011 roku studenci prawa oraz absolwenci, którzy ukończyli studia prawnicze nie wcześniej niż w 2009 r., mogli przesyłać prace do IV edycji konkursu na najlepszy esej z zakresu arbitrażu międzynarodowego. Główną nagrodą w konkursie jest miesięczna praktyka w Dziale Arbitrażu i Sporów Sądowych w kancelarii organizującej konkurs oraz zwrot kosztów wyjazdu na wybraną konferencję arbitrażu handlowego (do 1,8 tys. euro). Więcej informacji na stronie organizatora: www.klgates.com. 3 czerwca 2011, Kraków Konferencja „Od ABGB do europejskiego prawa prywatnego” W 2011 r. przypada dwusetna rocznica austriackiego kodeksu cywilnego ABGB

Konkurs UOKiK: Konsument w pracy magisterskiej

Prezes UOKiK ogłosił trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji oraz pierwszą edycję konkursu na pracę poświęconą ochronie konsumentów. Zwycięzcy konkursów otrzymają po 5 tys. zł nagrody. Dotychczasowe edycje konkursu poświęconego prawu ochrony konkurencji cieszyły się dużym powodzeniem wśród absolwentów z całej Polski. Do pierwszej edycji zgłoszono 35, do drugiej – 38 prac z całego kraju. Powodzenie przedsięwzięcia skłoniło UOKiK do organizacji konkursu poświęconego drugiemu ważnemu z punktu widzenia Urzędu zagadnieniu – prawnym aspektom ochrony konsumentów. – To również reakcja na postulaty uczelni, które w odpowiedzi na przesyłane przez nas informacje o konkursie dotyczącym ochrony konkurencji

Staże studenckie: Lato z prawami człowieka i obywatela

Koniec roku akademickiego to dobry czas, by wiedzę teoretyczną sprawdzić w praktyce. Staże w sądach i kancelariach to nie jedyna możliwość. Na praktyki zapraszają m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 20 czerwca upływa termin zgłoszeń na miesięczne letnie praktyki w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Staż adresowany jest do studentów, którzy ukończyli minimum drugi rok studiów prawniczych oraz do doktorantów wydziałów prawa i administracji. Osoby zakwalifikowane na staż zostaną wyłonione na podstawie nadesłanego życiorysu i listu motywacyjnego, formularza zgłoszeniowego oraz opinii pracowników naukowych danego wydziału albo opinii z zakończonych innych praktyk lub staży. Praktyki można będzie odbyć

Egzaminy zawodowe: Laptop na sali

Na egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym w 2011 r. – obok tradycyjnych papierowych arkuszy – pojawią się komputery. Wykorzystanie własnego sprzętu komputerowego przez zdających będzie możliwe wyłącznie przy rozwiązywaniu zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego. Możliwość pisania egzaminu na komputerze będzie fakultatywna, zaś jego część pierwsza w postaci testu w dalszym ciągu będzie rozwiązywana odręcznie. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej www.ms.gov.pl udostępnił wersję testową aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych. Ostateczna wersja aplikacji, ze względów bezpieczeństwa, zostanie udostępniona zdającym w dniu egzaminów

Aplikacje korporacyjne: Gdzie studiować, żeby zdać?

Na wydziałach prawa polskich uczelni kształci się blisko 60 tys. studentów. Każdego roku studia prawnicze kończy ok. 7 tys. absolwentów, zaś 50-60 proc. z nich przystępuje do egzaminów na aplikacje. Które uczelnie przygotowują do nich najlepiej? Podczas spotkania Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz dziekanów wydziałów prawa szkół wyższych, które odbyło się w dniach 21- 23 marca 2011 r. w Popowie k. Warszawy, omówiono zbiorcze wyniki egzaminów na aplikacje korporacyjne z trzech ostatnich lat oraz zaprezentowano wyniki osiągnięte przez absolwentów poszczególnych uczelni. W 2010 r. najwyższą zdawalność egzaminów wstępnych na aplikacje odnotowano, po raz trzeci z rzędu, wśród absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dużo pracy, duży prestiż

Ile zarabiają sędziowie w Niemczech? Jaki jest ich sposób na przewlekłość postępowań? I dlaczego druga instancja może mieć więcej pracy, niż pierwsza? Rozmowa z sędziami Sądu Rejonowego w Dreźnie. – Sędziami jesteście od ponad 20 lat, orzekacie w wydziale pracy. Jak wygląda ścieżka kariery sędziowskiej w Niemczech? – Katrin Vetter*: W Niemczech po ukończeniu studiów prawniczych i zdaniu egzaminu państwowego odbywa się trwający dwa i pół roku referendariat polegający na odbywaniu praktyk we wszystkich wydziałach sądu i w prokuraturze, a także na uczestniczeniu w wykładach teoretycznych. Referendariat jest jednakowy dla wszystkich zawodów prawniczych. Po nim zdaje się kolejny egzamin państwowy

Verba volant, scripta manent

Jolanta Machura-Szczęsna - sędzią Sądu Rejonowego w Gliwicach

Przygotowywanie pisemnych uzasadnień praktycznie w każdej sprawie to zmora sądów rejonowych. Przywrócenie symbolicznych opłat za sporządzanie uzasadnień odciąży i tak już przepracowanych sędziów – postuluje Jolanta Machura-Szczęsna, sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach. Sporządzanie uzasadnień orzeczeń to niewątpliwie jedna z najważniejszych czynności w naszej pracy. Choć istotna z punktu widzenia prawa strony do zapoznania się z motywami rozstrzygnięć de facto sądowych, to jednak pochłaniająca wiele czasu. Wydanie wyroku sprawę kończy, natomiast dla sędziego często oznacza rozpoczęcie pracy nad przygotowaniem profesjonalnej opinii prawnej. W przytaczanych na sali rozpraw ustnych motywach wyroku sędzia przemawia do stron i ewentualnie publiczności. Język jego wypowiedzi jest,

Tagi: , , , , ,

U.s.p. czyli lekcja historii

Spór pomiędzy władzą sądowniczą a wykonawczą w zakresie kształtowania ustroju sądownictwa zaistniał nie po raz pierwszy. Sędziowie, pomni historycznych doświadczeń związanych z ograniczaniem swojej niezawisłości, na każde próby zmiany status quo w wymiarze sprawiedliwości patrzą z dużą nieufnością – pisze sędzia Marek Celej z Krajowej Rady Sądownictwa. Przy okazji debaty o projekcie nowelizacji u.s.p., toczącej się również na łamach kwartalnika „Na wokandzie”, pojawiają się głosy, że sędziowie to wiecznie niezadowolona grupa zawodowa. Grupa szczególnie wyczulona na punkcie swej niezawisłości i upatrująca zamachu na tę niezawisłość w każdej próbie zmiany u.s.p., choćby we wprowadzeniu ocen okresowych. To zarzuty z gruntu niesprawiedliwe

Oblicza niezawisłości

Niezawisłość i samorządność nie są nam dane raz na zawsze. Warto przy tym pamiętać, jakimi prawami cieszymy się dziś w Polsce, także w kontekście ich poszanowania w przeszłości oraz pod innymi szerokościami geograficznymi. Wpadł mi niedawno w ręce raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Londynie, sporządzony w listopadzie 2007 r. Przedstawiciele tego Stowarzyszenia – a byli wśród nich reprezentanci świata prawnego ze Szkocji, Anglii, Irlandii oraz Czech – przyjechali na spotkanie z przedstawicielami zawodów prawniczych w Polsce. Wizyta ta była wyrazem zaniepokojenia międzynarodowego środowiska prawniczego sytuacją panującą wówczas w naszym wymiarze sprawiedliwości. W podsumowaniu raportu, opartego na rozmowach i

Czwarta władza w sądzie

Dawno temu, oczekując na wywołanie sprawy, byłem świadkiem zabawnej sceny. Z sali jak błyskawica wypadł mężczyzna z torbą na ramieniu. Za nim w rozwianej todze biegł sędzia. Postanowiłem dociec, co się wydarzyło. Okazało się, że mężczyzna, chcąc udokumentować niegodziwości, które spotykają ze strony sądu jego szwagra, przybył na rozprawę z magnetofonem ukrytym w torbie. Wymieniając kasetę został zdekonspirowany przez sędziego, który zażądał wydania nagrania. Człowiek rzucił się do ucieczki, zaś sędzia ruszył za nim w pogoń, chcąc przejąć zakazane taśmy. Pytająco spojrzałem na miejscowego adwokata, na którym zajście nie zrobiło najmniejszego wrażenia. Wyjaśnił mi, że ten sędzia często jest na

Dyrektor będzie najważniejszy?

Nowe u.s.p. przetnie wreszcie węzeł gordyjski, jaki łączy dziś kompetencje prezesa i dyrektora sądu. Nowelizacja jasno określi zakres czynności administracyjnych podległych dyrektorowi, jednak może nie zagwarantować wystarczających mechanizmów oceny jego pracy – piszą Jarosław Bełdowski i Beata Janusz. Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych wzbudza w środowisku sędziowskim silne emocje. Jednym z gorących tematów jest szersze umocowanie pozycji dyrektora sądu i przeniesienie na niego części kompetencji administracyjnych, które dotychczas wykonywał prezes. Gdy jednak przyjrzeć się bliżej zapisanym w noweli kompetencjom prezesa sądu, to najważniejsze dla tej funkcji uregulowania nie zostały naruszone, zaś to, co rzekomo prezes utraci, i tak miało

Prawo karne a skuteczny biznes

Andrzej Zoll

Kodeks karny nie jest najlepszym miejscem do regulowania zasad gospodarowania, zaś spory pomiędzy podmiotami życia gospodarczego winny być rozstrzygane nie przez sądy karne, a przede wszystkim przez sądy gospodarcze i cywilne. Środowisko ludzi aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym, zbulwersowała głośna w ostatnich miesiącach sprawa Ryszarda Krauze. Nie mam żadnych podstaw, aby zabierać w niej głos. Działania pana Krauze są przedmiotem zainteresowania organów ścigania i to one muszą podjąć właściwą decyzję co do dalszego przebiegu postępowania. Interesuje mnie problem ogólny – na ile normy prawa karnego są właściwym instrumentem, aby wymusić na osobach zarządzających majątkiem innych lub majątkiem wspólnym prawidłowe nim

Tagi: , , , ,

Nie po to, żeby się podobać

O wierności przekonaniom, kondycji prawników w postkomunistycznym państwie oraz propozycjach zmian w funkcjonowaniu sądu konstytucyjnego – rozmowa z prof. Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego. – Czy w Polsce mamy sprawiedliwość? To chyba właściwe pytanie do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. – Sprawiedliwość tworzą sądy I instancji, rejonowe i okręgowe. Ich obraz w społeczeństwie, sprawność, empatia i kultura sądzenia, to wszystko decyduje o tym, czy ludzie mają poczucie panowania sprawiedliwości i rządów prawa. Pewnie, że z sądu, zwłaszcza w sprawach cywilnych, jedna strona zazwyczaj wychodzi niezadowolona. Jednak odbiór nawet niekorzystnego orzeczenia zależy w dużej mierze od tego, jak sprawa została osądzona, jakie jest

Rejent w dobie konkurencji

Pieczeć notariusza

Złote czasy notariatu minęły bezpowrotnie. Tak twierdzą notariusze, którzy od lat prowadzą kancelarie. Zżymają się na rzekomo niską taksę, kryzys gospodarczy, konkurencję. Tymczasem młodzi adepci tego zawodu, którym przyszło pracować w warunkach wolnego rynku, nie narzekają i wyboru profesji wcale nie żałują. Dwadzieścia lat temu polski notariat został sprywatyzowany. W miejsce państwowych biur powstały prywatne kancelarie. Wszyscy odetchnęli wówczas z ulgą. Państwo, bo zrzuciło z siebie ciężar prowadzenia notariatu. Klienci, bo wreszcie zniknęły kolejki do biur. W końcu sami notariusze, którzy zamiast skromnej pensji urzędniczej zaczęli świetnie zarabiać. – Lata dziewięćdziesiąte to był dobry czas w gospodarce, poza tym notariusze

Tagi: , , ,

Jak w zegarku

Dla przeciętnego człowieka, w tym nawet dla niektórych adwokatów czy radców prawnych, sędzia uosabia cały sąd. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia personelu, bez którego praca sądu byłaby niemożliwa. 1. Kolejny upalny dzień, sesja z udziałem ławników. Przeszklona, pozbawiona klimatyzacji sala rozpraw jest nagrzana tak, że trudno w niej wytrzymać. Przed kolejną sprawą krótka przerwa, na sali zostaje protokolantka i jedna ławniczka. Upał sięga zenitu. Pani ławnik wpada na pomysł – zdejmuje bluzkę, a pod togą zostawia tylko stanik. Po wywołaniu sprawy wchodzą strony i adwokaci. Temperatura w sali nie do zniesienia, proszą więc o możliwość występowania bez tóg.