Prawo rodzinne

Wanda Stojanowska, Mirosław Kosek, red. Wanda Stojanowska – „Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz” Pozycja autorstwa prof. Wandy Stojanowskiej i dr. Mirosława Koska poświęcona jest ostatnim nowelizacjom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadzającym m.in. „porozumienie rodzicielskie”, zmiany w zakresie ustalania pochodzenia dziecka oraz kontaktów z dzieckiem, a także obowiązek wysłuchania dziecka czy zakaz stosowania kar cielesnych. Książka wyróżnia się na tle innych publikacji naukowych nietypowym ujęciem zagadnienia – łączy cechy komentarza, skróconych monografii nowych instytucji oraz sprawozdania z prac legislacyjnych z udziałem autorów jako ekspertów. Tego rodzaju założenie

Postępowanie karne

Piotr Gensikowski – „Odstąpienie od wymierzenia kary w polskim procesie karnym” Prawo karne kojarzy się z mniej lub bardziej trafnie dobraną represją w odpowiedzi na zawinione i społecznie szkodliwe czyny uznane przez ustawodawcę za zabronione. Problem dostatecznej bądź częściej niewystarczającej surowości kar zawsze wywołuje emocje skupiające uwagę mediów i jest przedmiotem publicznej debaty. Monografia dr. Piotra Gensikowskiego, sędziego Sądu Rejonowego w Grudziądzu, pokazuje instytucję, która – oddając humanitarny obraz współczesnego prawa – znajduje się po przeciwnej stronie wymiaru sprawiedliwości rozumianego wyłącznie jako karanie sprawców przestępstw. Rozważenia autora skupiają się więc na sytuacji procesowej sprawcy, który pomimo stwierdzenia jego winy nie

Postępowanie cywilne

Aneta Małgorzata Arkuszewska – „Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym” Najlepszym uzasadnieniem dla powstania tej książki jest brak kompleksowej regulacji prawnej obejmującej status i uprawnienia referendarza sądowego. Brakuje również literatury, która w ujęciu monograficznym poruszałaby ten problem. Praca dr Anety Małgorzaty Arkuszewskiej, kierownika Zakładu Prawa Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego, stanowi odpowiedź na stale wzrastające zainteresowanie ustawodawcy referendarzami sądowymi i możliwościami wykorzystania kompetencji tej grupy prawników. W pracy trafnie zauważono, że zwiększający się zakres uprawnień referendarzy, choć pożądany, choćby z uwagi na potrzebę odciążenia sędziów, rodzi jednak wątpliwości. Zakres „czynności z zakresu ochrony prawnej” ujmowany jest bowiem coraz szerzej – na

Księgi wieczyste

Michał Kućka, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Bartłomiej Swaczyna, red. Jerzy Pisuliński – „Hipoteka po nowelizacji. Komentarz” 20 lutego 2011 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, której kształt nie ulegał poważniejszym zmianom przez ostatnie półwiecze. Zamierzeniem ustawodawcy było uczynienie z hipoteki nowoczesnego, elastycznego i efektywnego środka zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, a nadto ujednolicenie terminologii ustawy, zharmonizowanie przepisów materialnoprawnych i procesowych oraz uregulowanie problemów uznawanych dotąd za sporne. W przypadku tej reformy można więc mówić o rewolucji, która dotknęła zasadniczych pojęć decydujących o funkcjonowaniu hipoteki i zmusiła nas do uczenia się, po części na nowo, „starych” instytucji.