Księgi wieczyste

Michał Kućka, Jerzy Pisuliński, Łukasz Przyborowski, Bartłomiej Swaczyna, red. Jerzy Pisuliński – „Hipoteka po nowelizacji. Komentarz”

20 lutego 2011 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, której kształt nie ulegał poważniejszym zmianom przez ostatnie półwiecze. Zamierzeniem ustawodawcy było uczynienie z hipoteki nowoczesnego, elastycznego i efektywnego środka zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, a nadto ujednolicenie terminologii ustawy, zharmonizowanie przepisów materialnoprawnych i procesowych oraz uregulowanie problemów uznawanych dotąd za sporne. W przypadku tej reformy można więc mówić o rewolucji, która dotknęła zasadniczych pojęć decydujących o funkcjonowaniu hipoteki i zmusiła nas do uczenia się, po części na nowo, „starych” instytucji. Komentarz pod redakcją dr. hab. Jerzego Pisulińskiego to pierwsza próba analizy i oceny wysiłku ustawodawcy.

Publikacja zawiera obszerne wprowadzenie poświęcone przyczynom nowelizacji, z uwzględnieniem doktrynalnej krytyki dotychczasowych rozwiązań i wyjaśnieniem kierunku reformy. W tej części pracy znajdziemy wyczerpujący opis zasad rządzących hipoteką, wraz z informacjami o zmianach, które właśnie stały się obowiązującym prawem. W rozdziale pierwszym zamieszczono dodatkowo, istotne dla praktyki, rozważania dotyczące kwestii intertemporalnych. Przedstawiono tu skutki wejścia w życie nowelizacji, zróżnicowane w zależności od rodzaju hipoteki. Rozdział drugi omawianej publikacji stanowi rys komparatystyczny, z którego Czytelnik dowiaduje się, jakie są modele funkcjonowania hipoteki w systemie common law, w wybranych porządkach państw kontynentalnych oraz w zespole projektów określonych wspólną nazwą „eurohipoteki”.

Zasadniczą część opracowania, a więc rozdział trzeci zawierający komentarz do nowych regulacji (artykuły 65-112 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), charakteryzuje trafny dobór reprezentatywnego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykorzystanie ważniejszych wypowiedzi doktryny. Co istotne, wobec zupełnie nowych zagadnień (np. uprawnienia właściciela obciążonej nieruchomości do żądania zmniejszenia sumy hipoteki, instytucji administratora hipoteki, podmiany zabezpieczonej wierzytelności czy rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym), autorzy w większości przypadków nie poprzestają na podsumowaniu dotychczasowych opinii nauki i praktyki, ale proponują konkretne sposoby rozwiązania pojawiających się problemów.

„Hipoteka po nowelizacji” powinna zainteresować przede wszystkim sędziów, którzy pracują z przepisami obowiązującymi w zakresie ksiąg wieczystych. Książkę warto również polecić wszystkim tym, którzy zawodowo zajmują się obrotem nieruchomościami i problematyką zabezpieczeń wierzytelności.

Wydawca: LexisNexis, s. 624,
cena 149 zł

Recenzje przygotował sędzia