Kodeks rzetelnego postępowania

O potrzebie tworzenia nowego Kodeksu postępowania cywilnego i wyzwaniach z tym związanych – rozmowa z prof. Tadeuszem Erecińskim, nowym przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. – Przez lata, jako wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, opowiadał się Pan za potrzebą stworzenia nowego k.p.c. Tymczasem prace Komisji koncentrowały się jak dotąd na prawie materialnym. – Cząstkowe prace nad k.p.c. były prowadzone cały czas. Do 2004 r. zakończyła się, trwająca od 1996 r., zasadnicza przebudowa procedury cywilnej – przede wszystkim przemodelowaliśmy środki odwoławcze i zaskarżenia, pojawiła się też skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Potem przyszedł czas na wprowadzenie mediacji i dostosowanie

Sposób na karanie stadionowych chuliganów

Szybki proces toczący się w dwóch miejscach jednocześnie, z wykorzystaniem technologii do przeprowadzania wideokonferencji. Takie możliwości przyniesie tzw. rozprawa odmiejscowiona. W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt powołania instytucji, która będzie funkcjonować podczas piłkarskich mistrzostw Euro 2012. Procesy kibiców ciągnące się miesiącami, zakazy stadionowe nieegzekwowane przez kluby piłkarskie i w efekcie zamieszki wszczynane na stadionach stale przez te samy grupy chuliganów. Tak obecnie wygląda stadionowa rzeczywistość. Opracowane w resorcie sprawiedliwości rozwiązania mają to zmienić. Polska bowiem, jako jeden z organizatorów Euro 2012, jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom i kibicom podczas turnieju. Rozprawy odmiejscowione, przez niektórych zwane „sądami stadionowymi”, na razie działałyby

Dilerów karać, uzależnionych leczyć

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwi umarzanie postępowań wobec osób, u których znaleziono niewielką ilość narkotyku posiadanego na własny użytek. Efekt? Do zakładów karnych trafiać będą handlarze, a nie osoby używające narkotyków czy od nich uzależnione. Uchwalona w 1997 r. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewidywała w art. 48 ust. 4 odstąpienie od karania posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych – w przypadku posiadania ich w nieznacznej ilości i na własny użytek. W 2000 r. nowelizacją ustawy wprowadzono pełną penalizację posiadania narkotyków. Zmiana ta miała ułatwić organom ścigania dotarcie do źródeł „narkobiznesu”, zaś sędziom – sprawiedliwe karanie

Wychowanie przez usamodzielnianie

Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, prócz wprowadzenia szeregu rozwiązań zapobiegających przewlekłości tego postępowania, sankcjonuje działanie hosteli dla nieletnich. Takie hostele to środek do usamodzielniania wychowanków opuszczających zakłady poprawcze. Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad zmianą niektórych przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178 ze zm.). Obecnie projekt nowelizacji u.p.n. znajduje się w Sejmie, zgłoszony jako projekt senacki (druk sejmowy nr 4171). Zaproponowane rozwiązania zostały opracowane na podstawie analizy danych statystycznych resortu oraz obserwacji wynikających z wykonywania czynności nadzorczych Ministra Sprawiedliwości nad działalnością zakładów poprawczych

Oceny sędziów: tendencja europejska

Okresowa ocena pracy to obecnie standard już nie tylko w biznesie, ale również w administracji publicznej czy szkołach wyższych. Nie ma powodu, by rezygnować z pomysłu wprowadzenia podobnego systemu w sądach. Tym bardziej, że – jak pokazują przykłady wielu państw – oceny okresowe nie zagrażają sędziowskiej niezawisłości. Koncepcja wprowadzenia okresowej oceny pracy sędziego to jeden z najgłośniej dyskutowanych elementów rządowego projektu obszernej nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Część środowiska sędziowskiego traktuje propozycję rządu jako zamach na niezawisłość, stworzenie instrumentu nacisków na sędziów. Pojawiają się też głosy, że system ocen okresowych spowoduje pogoń za wydajnością mierzoną wyłącznie liczbą załatwianych

Sporo w złotówkach, niewiele w euro

Statystyczny początkujący sędzia w Europie zarabia ok. 53 tys. euro rocznie, sędzia w Polsce – 15 tys. euro. Biorąc pod uwagę relację uposażeń do średniej krajowej, polscy sędziowie zarabiają jednak lepiej niż ich koledzy z Niemiec czy Francji. Jaka jest prawda o uposażeniach polskiej Temidy? Oto analiza ostatniego raportu CEPEJ. Zawód sędziego jest jedynym zawodem, o którego płacach wspomina Konstytucja RP. W artykule 178. stwierdza, że „Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków”. Fundamentalne zasady dotyczące wynagrodzeń sędziowskich zostały również wyrażone w międzynarodowych aktach. Artykuł 13. Uniwersalnej Karty Sędziego głosi, iż „Sędzia musi