Na wokandzie ETPCz

Pomiędzy listopadem 2010 r. a marcem 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w sprawach przeciwko Polsce 39 wyroków. Jakiego rodzaju sformułował zarzuty i jakie w sprawach tych zapadły rozstrzygnięcia? W listopadzie 2010 r. Trybunał wydał siedem wyroków w sprawach przeciwko Polsce. W wyroku z dnia 9 listopada 2010 r., wydanym w sprawie „Grzegorz Baranowski”, Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 § 3 Konwencji w związku z nadmierną długością stosowanego tymczasowego aresztowania. Z kolei w wyroku z dnia 30 listopada 2010 r., wydanym w sprawie „Jończyk”, Trybunał nie stwierdził naruszenia art. 5 § 1 Konwencji co do skarżącego, który przebywał w

Zasady dobrej penalizacji

Ocena charakteru negatywnego zjawiska społecznego, nadto analiza prawnoporównawcza proponowanego środka karnego oraz ocena poziomu ochrony gwarantowanej przez obowiązujące przepisy – oto wypracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego warunki włączenia danego zachowania do kategorii zabronionych. Dotychczasowe trzy konferencje Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, poświęcone przedmiotowi jej prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, są tylko częścią działań podejmowanych przez to gremium. W codziennej pracy Komisja zdecydowanie częściej koncentruje się na analizie bieżących prac legislacyjnych. Obok przygotowywania założeń i ogólnych kierunków zmian w szeroko rozumianym prawie karnym oraz opracowywania projektów aktów normatywnych, Komisja wypowiada się również w budzących wątpliwości kwestiach z zakresu prawa karnego,

Tydzień dla pokrzywdzonych

W odbywającym się już po raz jedenasty Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, z konsultacji i wsparcia skorzystało prawie o jedną czwartą osób więcej niż przed rokiem. Ten wzrost to efekt łatwiejszego niż w poprzednich latach dostępu do specjalistów, którzy oferowali pomoc pokrzywdzonym. Jak powiedział szef resortu sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji inaugurującej tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, inicjatywa ta ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa pokrzywdzonych przestępstwem. Formuła zorganizowanego w dniach 21- 26 lutego br. Tygodnia różniła się od przyjętej w latach ubiegłych. 300 porad dziennie W trakcie poprzednich „tygodni” w

Temida etyczna

Czym jest etyka sali sądowej? Co wypada w relacjach sędzia – pełnomocnik strony? Dlaczego coraz częściej prawnicy zapominają o godności zawodu? O tym m.in. dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej przez lubelski ośrodek Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Międzynarodowa konferencja „Etyka zawodów prawniczych – wzajemne relacje i oczekiwania” odbyła się w dniach 14-15 kwietnia 2011 r. w Kazimierzu Dolnym. Jej organizatorami były: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W konferencji wzięło udział ok. 100 sędziów, adwokatów i radców prawnych – w tym siedmioosobowa grupa prawników amerykańskich na czele z prof.

Spółka w 24 godziny

Założenie spółki z o.o. będzie możliwe w jeden dzień. Sejm uchwalił przepisy upraszczające procedurę rejestracyjną. Sejm 1 kwietnia 2011 r. uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 92 poz. 531), popularnie nazywaną „s24”. Obok przepisów k.s.h. nowelizuje ona m.in. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem ustawy jest ułatwienie i znaczące przyspieszenie procedury zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie zasad wpisywania takich spółek do KRS. Dzięki nowelizacji możliwe będzie utworzenie spółki z o.o.

Będą nowe e-sądy

E-sąd, informatyzacja sądownictwa

Do rozpatrzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym wpłynęło już ponad milion spraw. Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o rozszerzeniu działalności e-sądów. Milionowa sprawa do e-sądu wpłynęła na początku kwietnia br., a więc zaledwie 15 miesięcy od wejścia w życie tzw. elektronicznego postępowania upominawczego. W samym 2010 r. do e-sądu wpłynęło prawie 700 tys. spraw. – To wielki sukces oraz dowód na to, jak bardzo potrzebne i oczekiwane było wprowadzenie tego rozwiązania – mówi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Dzięki uruchomieniu e-sądu nastąpiło odciążenie innych sądów od rozpoznawania spraw w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. W 2010 r. w 251 sądach rejonowych (z 320 wszystkich sądów

Cel: bardziej efektywne sądownictwo

Pierwsze spotkanie Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości

Przedstawiciele judykatury i doktryny, także specjaliści z zakresu nauk ekonomicznych oraz socjologii – oto skład zespołu, który doradza Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie kierunku reform organizacji sądownictwa. Pierwsze spotkanie Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się 7 marca br. Podczas posiedzenia minister Krzysztof Kwiatkowski wręczył jej członkom akty powołania. – W skład Rady wchodzą eksperci, nie tylko z dziedziny prawa. Uważam, że interdyscyplinarność, włączenie m.in. nauki zarządzania i socjologii, pozwoli na lepsze działanie Rady – mówił podczas uroczystości minister. Do zadań zasiadających w Radzie ekspertów należy m.in. rekomendowanie Ministrowi Sprawiedliwości ogólnych kierunków i koncepcji działań legislacyjno- organizacyjnych zmierzających do modernizacji organizacji

Tagi:

Minister od sądów

Grzegorz Wałejko, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Premier powołał sędziego Grzegorza Wałejko na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowy wiceminister przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w MS. Minister Wałejko objął nadzór nad departamentami: Sądów Powszechnych, Kadr, Nadzoru Nad Aplikacjami Prawniczymi, częścią Departamentu Organizacyjnego, także Biurem Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego oraz działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Grzegorz Wałejko jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (w latach 1997-2011 był sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie, specjalizował się w sprawach cywilnych). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Karierę sędziowską rozpoczął

Tagi: ,