Spółka w 24 godziny

Założenie spółki z o.o. będzie możliwe w jeden dzień. Sejm uchwalił przepisy upraszczające procedurę rejestracyjną.

Sejm 1 kwietnia 2011 r. uchwalił przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 92 poz. 531), popularnie nazywaną „s24”. Obok przepisów k.s.h. nowelizuje ona m.in. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Celem ustawy jest ułatwienie i znaczące przyspieszenie procedury zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie zasad wpisywania takich spółek do KRS. Dzięki nowelizacji możliwe będzie utworzenie spółki z o.o. w trybie on-line, pod warunkiem wykorzystania odpowiedniego wzorca umowy przygotowanego w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i udostępnianego w Internecie. Umowa spółki zostanie zawarta z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich wymaganych danych, po opatrzeniu wniosku podpisem elektronicznym dowolnego rodzaju (nie będzie wymagane od wspólników spółki posługiwanie się kwalifikowanym certyfikatem w rozumieniu przepisów ustawy o podpisie elektronicznym). Sąd rejestrowy będzie miał na rozpatrzenie takiego wniosku jeden dzień od daty jego wpływu.

Wspomniane przepisy nie wprowadzają specjalnego typu rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, umożliwiają natomiast skorzystanie z alternatywnego do obecnie obowiązującego, szybszego i uproszczonego, sposobu tworzenia i rejestrowania spółek. Dla przykładu, w trybie „s24” wolno będzie wnosić jedynie wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego (aporty będą wykluczone), zaś na wpłacenie stosownej kwoty wspólnicy będą mieć siedem dni od daty wpisania spółki do rejestru (w tradycyjnym trybie wkłady pokrywane są przed złożeniem wniosku rejestracyjnego).

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.