Postępowanie karne

Dariusz Świecki – „Apelacja w postępowaniu karnym”

Książka dr. Dariusza Świeckiego, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego i adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego, reklamowana jest przez wydawcę jako bestseller i w pełni na to miano zasługuje. Czytelnik nie znajdzie w niej zbędnych czy nadmiernie teoretycznych rozważań, publikacja zawiera jedynie to, co konieczne do całościowego i rzetelnego omówienia tematu. Zagadnienia związane z kontrolą instancyjną orzeczeń w sprawach karnych autor wyjaśnia na zaledwie 350 stronach – począwszy od prezentacji założeń konstytucyjnych apelacji, poprzez jej omówienie w systemach prawnych Niemiec, Francji i Rosji, także opisanie ewolucji tej instytucji w polskim porządku prawnym, dochodząc do zasadniczych problemów związanych z apelacją w obowiązującym stanie prawnym.

Szczególnie cenne w omawianej pracy są, zawarte w rozdziale piątym, rozważania dotyczące cech apelacji, zasad jej wnoszenia, a przede wszystkim pojęcia kierunku apelacji, zakresu zaskarżenia i zarzutów apelacyjnych. Autor, w niezbędnym zakresie odwołując się do stanowiska doktryny i orzecznictwa, nie tylko porządkuje i systematyzuje dotychczasową wiedzę w tym zakresie, ale też w sposób przystępny wyjaśnia łączące się z tymi zagadnieniami wątpliwości praktyczne. Omawiając np. zagadnienie interesu prawnego strony w zaskarżeniu orzeczenia, tzw. gravamen, zwraca uwagę, że szkodliwość orzeczenia dla strony musi mieć charakter bezpośredni, a więc hipotetyczne zagrożenie jej praw nie jest wystarczające. Analizując zarzut rażącej niewspółmierności kary podkreśla, że pojęcie to należy łączyć z „natężeniem” owej niewspółmierności, a nie jej oczywistym charakterem. Poruszając z kolei problem obrazy art. 424 § 1 lub 2 k.p.k. (sytuacja, gdy uzasadnienie wyroku sądu I instancji nie spełnia ustawowych warunków) słusznie zauważa, że sam fakt wadliwego sporządzenia uzasadnienia nie może być oceniany jako naruszenie prawa procesowego wpływające na wynik procesu, natomiast może wskazywać, iż sąd np. na etapie poprzedzającym wyrokowanie dopuścił się naruszenia przepisów. Zaproponowane przez dr. Świeckiego ujęcie tematu czyni jego publikację swoistą metodyką postępowania z apelacją, dzięki której poznajemy schemat właściwych czynności stron i ich pełnomocników, zmierzających do poprawnego wywiedzenia apelacji. Autor, prowadząc Czytelnika przez zawiłości poszczególnych zarzutów apelacyjnych, pomaga uniknąć najczęstszych pojawiających się tu błędów.

Jednym słowem, „Apelacja w postępowaniu karnym” to pozycja, której nie może zabraknąć w bibliotece sędziego karnisty, prokuratora czy adwokata występującego w sprawach karnych.

Wydawca: LexisNexis, s. 351, cena 119 zł

Recenzje przygotował sędzia